Rada pro konkurenceschopnost o ekologii a inovacích

e dnech 27. – 28. 2. 2020 se v Bruselu koná Rada pro konkurenceschopnost. První den Rady bude zaměřen na průmysl a vnitřní trh. Hlavním bodem jednání je politická rozprava o Zelené dohodě pro Evropu z hlediska konkurenceschopnosti EU. Dále budou přijaty závěry Rady ke zdokonalení tvorby právních předpisů. V druhé části zasedání je na programu rozprava o zprávě o výkonnosti jednotného trhu, jež tvoří součást Evropského semestru. Komise bude dále informovat o svém pracovním programu na rok 2020, a to s důrazem na iniciativy týkající se průmyslové politiky, vnitřního trhu a digitalizace.

Tématem pracovního oběda ministrů bude umělá inteligence v návaznosti na Bílou knihu k umělé inteligenci zveřejněnou Komisí, která se věnuje možné budoucí regulaci umělé inteligence a podpoře výzkumu a vývoje AI řešení a jejich uvádění na trh. Společně s Bílou knihou byla vydána nová evropská datová strategie a strategie k budoucnosti digitální Evropy.

Zasedání Rady bude pokračovat i 28. února jednáním ministrů pro výzkum se dvěma body na agendě. Prvním bodem bude přijetí částečného obecného přístupu k návrhu rozhodnutí ustavujícímu Strategickou inovační agendu (SIA) Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), k němuž Rada přijala na svém zasedání dne 29. listopadu 2019 zprávu o pokroku. Druhým bodem jednání Rady bude politická debata ministrů na téma „Strategický přístup k mezinárodní spolupráci ve výzkumu a inovacích“, během které by ministři měli poskytnout politická vodítka pro projednávání otázek týkajících se asociace třetích zemí k rámcovému programu Horizon Europe.

POSELSTVÍ EVROPSKÉHO BYZNYSU

BusinessEurope, Konfederace evropského podnikání, adresuje tradičně své poselství HR PRES a to formou dopisu na Darka Horvata, chorvatského ministra hospodářství, podnikání a řemesel. Podle Businesseurope jsou cílená opatření na posílení ekonomiky, jako předpokladu pro schopnost vytvořít spravedlivou a udržitelnou Evropu, klíčová. Test konkurenceschonosti (Competitiveness check) vidí jako klíčový proto, aby se konkurenceschopnost prolínala všemi politikami EU. Nastal okamžik, kdy Evropa formuje svoji novou průmyslovou politiku a je třeba to udělat správně. Ambiciózní digitální plán předložený Komisí před pár dny je v tomto smyslu milníkem a zasluhuje si ústřední postaveni v Radě pro konkurenceschopnost.

Udržet digitální politiku v centru pozornosti, aby si Evropa dokázala poradit se 4. průmyslovou revoluci, je zásadní pro podporu evropské konkurenceschopnosti. Digitální trasformace už dávno není volbou, ale nezbytností. Tento proces již přinesl ekonomické a sociální výhody cestou zlepšení účinnosti a zjednodušení našeho každodenního života.

Zelenou dohodu pro Evropu považuje BusinessEurope za důležitou iniciativu zaměřenou na ochranu planety a nasměrování Evropy na cestu udržitelného rozvoje. Nová opatření by však měla být podložena hodnocením dopadů a neměla by podkopávat globální kokurenceschopnost Evropy. Dopis evropského byznysu také komentuje závěry zprávy EK o výkonnosti jednotného trhu, které potvrdily jeho dlouhodobé obavy o přetrvávajících překážkách, zejména v oblasti služeb.

BusinessEurope také plně podporuje novou strategickou inovační agendu Evropského institutu pro inovace a technologie (EIT) do roku 2017 na podporu tzv. znalostního trianglu. Evropský byznys se domnívá, že princip better regulation by měl být prohlouben. Nově navržená iniciativa 1in-1out by měla být komplementární a nepodkopávat ani stávající systém evropské účelné regulace ani integritu jednotného trhu.

Vladimíra Drbalová

Dopis BusinessEurope adresovaný na chorvatského ministra hospodářství, podnikání a řemesel

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská rada