Rada pro konkurenceschopnost o vizi udržitelného růstu

Ve dnech 26. a 27. září 2019 se v Bruselu uskuteční zasedání Rady pro konkurenceschopnost.

ZASEDÁNÍ MINISTRŮ ODPOVĚDNÝCH ZA OBLASTI VNITŘNÍHO TRHU A PRŮMYSLU

Agenda neosahuje legislativní body. V rámci nelegislativní části proběhne politická rozprava „Budování naší ekonomické základny“. Podkladem pro politickou rozpravu je zpráva předsednictví s názvem Vize dlouhodobé strategie pro udržitelný růst. FI PRES bude informovat o stavu projednávání některých legislativních návrhů, konkrétně návrhu nařízení o změně nařízení o typovém schvalování motorových vozidel. Na agendě bude i výzva sítě SME Envoys na přijetí rázné a progresivní politiky EU pro malé podniky. Pracovního oběd se zaměří na financování udržitelného růstu.

Dokument na téma dlouhodobé strategie pro udržitelný rozvoj prezentuje vizi FI PRES k posílení vnitřního trhu a zajištění prostředí, které podporuje inovaci a podnikání, zejména s ohledem na malé a střední podniky. Dokument připomíná závěry Rady pro konkurenceschopnost z 27. 5. 2019, kde Rada vyzvala EK k předložení dlouhodobého akčního plánu o současném stavu implementace, aplikace a vynucování legislativy. FI PRES považuje za stěžejní nepřetržité odstraňování překážek na trhu se službami a zamezování vzniku nových překážek i v souvislosti s hodnotovými řetězci a s nimi spojenou servitizací průmyslu. Jedno z politických doporučení FI PRES směrem k nové EK je posílení externí dimenze konkurenceschopnosti EU. EU by měla lépe využívat příležitostí plynoucích z jednotného vnitřního trhu, aby zlepšila globální konkurenceschopnost průmyslu EU. EU by měla pokračovat v prosazování volného obchodu za rovných podmínek a v souladu s principy udržitelného rozvoje.

ZASEDÁNÍ RADY EU – ČÁST VÝZKUM

Po politické debatě o k tématu vizi dlouhodobé strategie udržitelného růstu proběhne politická debata k tématu Balíček Horizon Europe: Synergie s ostatními programy. Pracovní obě se zaměří na úlohu výzkumu a inovací pro dosažení klimatických cílů: Příspěvek programu Horizon Europe. Dne 19. března 2019 bylo k nařízení o zavedení rámcového programu EU pro výzkum a inovace „Horizon Europe“ dosaženo společného porozumění Rady EU, Evropského parlamentu a Evropské Komise. Některá ustanovení byla vyjmuta, a to vzhledem k projednávání souvisejících legislativních návrhů. Tím je i problematika synergií s dalšími evropskými programy. Konkrétní příklady synergií mezi jednotlivými programy a programem Horizon Europe jsou v současné době projednávány na platformě Pracovní skupiny pro výzkum a workshopech se zastoupením příslušných přípravných orgánů Rady EU a EK.

BusinessEurope vysílá signál Radě pro konkurenceschopnost formou dopisu na Tima Harakku, ministra zaměstnanosti Finska. V dopise jasně definuje přetrvávající klíčové faktory, které přispívají k fragmentaci Jednotného trhu, Byznys apeluje na Radu, aby držela kurs a přijímala konkrétní ekonomická rozhodnutí, která by tyto faktory redukovala.

Vladimíra Drbalová

Příloha: dopis BusinessEurope na Tima Harakku

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská rada