Rada vlády projednala výsledný návrh rozpočtu na vědu a výzkum

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace se sešla k jednání ve Strakově akademii, 28. dubna 2023.
Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace se sešla k jednání ve Strakově akademii, 28. dubna 2023.
V pátek 28. dubna 2023 se konalo ve Strakově akademii pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřila opět příprava návrhu o státním rozpočtu na VaVaI na období 2024+, a dále harmonogram výzev OP TAK nebo Koncepce obranného aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 2023 až 2029.

V úvodu jednání schválili členové RVVI zadání strategického dokumentu Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2022. Analýzu Rada každoročně zpracovává dle zákona 130/2002 Sb. a při její přípravě využívá v maximální možné míře unikátní data z Informačního systému VaVaI.

RVVI poté projednávala výsledný Návrh státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2024 s výhledy, který bude nyní předložen vládě. S ohledem na pokračující nepříznivý vývoj inflace, která činila až 15 % v roce 2022 a pro rok 2023 je predikována na téměř 11 %, a dále ve snaze zohlednit priority současné vědní politiky, Rada navrhuje vládě schválit objemy výdajů ve výši:

47,8 mld. Kč na rok 2024,

50,7 mld. Kč na rok 2025,

50,1 mld. Kč na rok 2026.

Pro rok 2024 je navrženo navýšení financí o 7,6 mld. Kč oproti výdajům roku 2023.

„Sestavit rozpočet na rok 2024 bude nesmírně náročné i s ohledem na rozvrat veřejných financí, který nám tady zanechaly předchozí vlády. Přesto věřím, že se podaří udržet rozpočet pro vědu a výzkum na úrovni, která umožní rozvíjet tuto oblast při zachování priorit podpory excelence, lidí ve vědě a transferu,“ sdělila k probíhajícím jednáním o rozpočtu a návrhu Rady ministryně Helena Langšádlová.

Veřejné prostředky vložené do vědy, výzkumu a inovací mají dlouhodobý příznivý vliv na společenský rozvoj, růst české ekonomiky a na zvýšení budoucích daňových příjmů.

Členové RVVI projednali podklady Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Konkrétně byli seznámeni s harmonogramem výzev na rok 2023, z nichž bude od poloviny května nově otevřena výzva Spolupráce škol a firem pro malé a střední podniky s alokací 300 mil. Kč.

RVVI schválila stanovisko ke Koncepci obranného aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na období 2023 – 2029. Materiál v působnosti Ministerstva obrany reflektuje aktuální národní strategické dokumenty a koncepční dokumenty NATO a EU v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V rámci budoucího směřování obranného výzkumu bude kladen důraz na rozvoj schopností v oblasti nastupujících a přelomových technologií, a to návazně na dostupné finanční zdroje a kapacity domácího obranného a bezpečnostního průmyslu. 

Schválena byla také výzva k podávání nominací na národní cenu vlády za rok 2023 za mimořádné výsledky výzkumu, vývoje a inovací, která bude ve spolupráci se společností Česká hlava PROJEKT vyhlášena tradičně začátkem května t. r. – a zveřejněna na webu www.vyzkum.cz a www.vlada.cz.