Sněm svolává na březen 2024 do Luhačovic X. sjezd OS PHGN

Výsledky hospodaření Odborového svazu PHGN za rok 2022, návrh rozpočtu na rok 2023, investice a rekonstrukce kotelny v hotelu Harmonie I, podpis kolektivní smlouvy vyššího stupně, dopis prezidentovi Pavlovi, výzva sněmu vládě ČR a zahájení přípravy na hlavní událost příštího roku, kterým bude březnový X. sjezd OS PHGN v Luhačovicích. To byly hlavní body, o jejichž přijetí rozhodovalo 50 delegátů IV. sněmu OS PHGN, kteří se 20. dubna sjeli z hornických regionů do hotelu Harmonie I v Luhačovicích. Na schválené priority, které ovlivní činnost odborového svazu do příštích letech, se HGN ptal předsedy Rostislava Paličky.

Jak náročná byla příprava na radu a sněm, které se konaly v jeden den? 
Bez přehánění, organizačně velice náročná jak pro zaměstnance a funkcionáře pražského pracoviště odborového svazu tak i pro členy rady svazu. Bylo také třeba zajistit podmínky pro jednání revizní komise. Museli jsme převézt z Prahy do Luhačovic veškeré materiály a technické vybavení, aby komise měla co kontrolovat. To samé platilo i pro jednání rady a sněmu. Členové revizní komise pak mohli jako vždy důsledně zkontrolovat čerpání rozpočtu svazu za určité období, účetní závěrku za rok 2022 a návrh rozpočtu svazu pro rok 2023. To bylo 19. dubna. Od rána 20. dubna už zasedala rada svazu, která měla na programu účetní závěrku, návrh rozpočtu na rok 2023, přípravu X. sjezdu svazu, který se uskuteční ve dnech 6. až 8. března 2024 v Luhačovicích a přípravu na odpolední zasedání sněmu svazu. Zazněla také informace o vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně a členové rady informovali kolegy o situaci v regionech a firmách, kde odborový svaz působí. Jsem rád, že jsme se na radě dohodli, že letos navrhneme Zlatého Permona ve skupině nad 500 zaměstnanců pro akciovou společnost SEVEN Inntech, která ve skupině Severní energetická poskytuje sdílené služby technického charakteru. Náš návrh sdělím na zasedání komise pro udílení ceny Zlatého Permona, jíž jsem členem. 

Co oceňujete na práci rady svazu a jejích členů? 
Především že pracovní zasedání jsou věcná. Radní zastupující regiony a firmy, kde působí odborový svaz, přijíždějí na zasedání dobře připraveni, jsou iniciativní, konstruktivní, nezatěžují a nezdržují malichernostmi. Musím při té příležitosti pochválit pražské pracoviště a jeho zaměstnance, kteří vždy zajistí, aby členové rady obdrželi dopředu všechny projednávané materiály. Samotné zasedání se pak nezdržuje s jejich seznamováním. Jsem rád, že prošel návrh vedení na koupi investičního bytu v Praze, který bude pochopitelně v majetku svazu. 

Co ještě rada navrhla ke schválení odpolednímu sněmu? 
Radní navrhli několik usnesení, které sněm akceptoval. Například zaslat na návrh člena rady Václava Sachy prezidentovi ČR nesouhlasný dopis k jeho podivnému prohlášení po fárání na Dole Darkov, že zdejší horníci mají oproti podmínkám v africké Ghaně, kde měl možnost fárat, naprosto luxusní podmínky. Tím pobouřil hornickou veřejnost. Prezident totiž střílí od boku a nebylo to bohužel poprvé. Pamatujeme si, když v rámci prezidentské kandidatury navštívil Důl Paskov a také si neověřil, že tento důl je už od roku 2017 uzavřený a v útlumu a moc se divil, proč je na Paskově tak málo zaměstnanců. 

Padly i další návrhy. Vyzvat vládu, aby rozhodla používat pro výrobu elektrické energie především domácí hnědé uhlí do doby, než ho bude možné nahradit jinými zdroji. Je to oprávněný a logický požadavek, protože v uhelných elektrárnách se produkuje 40 procent spotřeby elektrické energie v Česku. A například v Praze se na vytápění domácnosti podílí hnědé uhlí z 59 procent. Další návrh je k umožnění dřívějšího odchodu do důchodu pro zaměstnance těžkých a rizikových profesí a poté, co využívání domácího uhlí definitivně skončí, vytvořit pro ně pracovní místa. S výzvou sněmu vládě seznamujeme na jiném místě svazových novin HGN. 

Jakým způsobem prezidentovi vysvětlíte rozdíl mezi hlubinným dolem v útlumu a aktivním dolem? 
Napíšeme mu dopis, ve kterém tento zásadní rozdíl vysvětlíme a nabídneme mu fárání do posledního aktivního dolu v rámci OKD, kterým je Důl ČSM, nejlépe na ČSM–Jih porub-463 312, aby na vlastní kůži zažil pracovní důlní atmosféru a dotkl se pravého hornictví. Potom snad bude o domácím hornictví mluvit jinak.

Odpolední sněm měl tedy o čem jednat, že? 
Ano, všechny návrhy z rady projednal odpoledne sněm odborového svazu, kterého se zúčastnilo 50 delegátů s hlasem rozhodujícím. Delegáty jsem seznámil s jakýmsi sumářem naší práce, se zkrácenou verzí oficiální zprávy rady o práci odborového svazu od třetího sněmu a vyhodnocení plnění programu svazu. Hovořil jsem o stavu majetku, o činnost odborového svazu v rámci regionálních pracovišť a pracoviště Praha. Navštívili jsme řadu základních organizací a firem i odborových konferencí. Za všechny bych uvedl setkání odborářů Sokolovské uhelné s předsedou ČMKOS a vedením odborového svazu v Sokolově, seminář BOZP ve Velkých Bílovicích, návštěvu provozu T Machinery v Ratíškovicích, odborovou konferenci na Dole Paskov, návštěvu DIAMO SUL v Příbrami, sněm SHO v Horní Suché, odborovou konferenci RBP a mnoho dalších. 

Zaznělo na sněmu, že bezpečnost práce je nadále pro svaz klíčovou záležitostí? 
Samozřejmě. Postaral se o to ve svém vystoupení svazový inspektor bezpečnosti práce Ivo Kavka. Jasně zaznělo, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci zůstává pro všechny orgány a členy svazu jedním ze základních programových cílů. Svazová struktura se od posledního sněmu nezměnila. Ve svazu pracují čtyři inspektoři, kteří průběžně pomáhali nejen při řešení otázek BOZP, ale zároveň při kontrolní činnost v členských organizacích nad dodržováním BOZP. V roce 2021 bylo například uskutečněno 217 kontrol pracovišť na dodržování bezpečnosti práce a pracovních podmínek, hygieny práce, správné zařazování a hodnocení rizik a vybavení zaměstnanců ochrannými pracovními pomůckami. Ivo Kavka strhnul pozornost delegátů rovněž tím, že vyhlásil kontrolní otázku k projednávané tematice a vítězi nabídnul jako odměnu láhev sektu, zájem byl veliký. Takové nápady oceňuji. Zpestření přednášek je vítané a mohla by se z toho stát do budoucna tradice. Takže poslední sněm před sjezdem odborového svazu proběhl v dobré a dělné atmosféře. Vysvětlili jsme si veškeré požadavky a úkoly a reakce delegátů, s nimiž jsem poté vedl v neformální rozhovory, byly pozitivní, s průběhem a obsahem jednáním sněmu byli spokojeni. 

Podobné názory delegátů na sněmech převažují a při schvalování dokumentů hlasují jednomyslně. Čím to podle vás je? 
Podle mne je to dáno tím, že dostali všechny materiály, o kterých na sněmu hlasovali dopředu a mohli se s nimi podrobně seznámit. Část delegátů navíc zasedá v radě, která materiály s vedením svazu připravovala a na zasedání rady před jednáním sněmu naposledy kontrolovala. Platí to i o zprávě o činnosti odborového svazu od posledního sněmu. Zpráva byla věcná a na sněmu jsem s ní pomocí názorných sladů delegáty seznámil. Měli tedy přehled o stavu svazového majetku v Praze a Luhačovicích, o všech důležitých jednáních, kterých se vedení svazu zúčastnilo, a o všech akcích, které vedení a rada svazu podnikli pro zachování pracovních míst, pro růst mezd a pro hornické důchody. Opět se potvrdilo, že se důkladná příprava členů rady, zaměstnanců a funkcionářů pražského pracoviště na jednání rady a sněmu vyplácí. Delegáti přicházejí připravení a nediskutují o základních věcech, které jsou v těch zprávách.

Prozraďte svazové priority do konání X. sjezdu OS PHGN v březnu příštího roku v Luhačovicích. 
Musíme si uvědomit, v jaké době žijeme. Politici jí nazývají jako turbulentní, já to spíše vidím jako jeden velký průšvih současné vlády. Ať se to týká cen energií, rekordní inflace, zadlužení státu, politiky zaměstnanosti a tak dále. A bude zřejmě hůř. Státy Evropské unie, kromě Polska, definitivně schválily další část balíku klimatických norem s jejichž pomocí chtějí do konce desetiletí významně omezit emise skleníkových plynů. Unijní ministři, tedy i ti z české vlády, formálně potvrdili reformu trhu s emisními povolenkami, která počítá se zpoplatněním emisí z vytápění budov a silniční dopravy od roku 2027 a koncem bezplatných povolenek v roce 2034. To bude mít negativní, ne-li katastrofální dopady na výrobu a ceny energií, na průmysl, zejména ten automobilový, ale také na těžební firmy a tím i na zaměstnanost. Čeká nás ještě více práce a bojů, zejména když ve stávající politické garnituře se těžko hledají partneři k jednání. Oni se sociálními partnery v podstatě nejednají, pouze nás staví před konkrétní opatření vlády. Tato vláda praktikuje zastavení či dokonce obrácení směru dosavadního vývoje české společnosti v oblasti sociálního partnerství a sociálního dialogu. Přestože vyrábíme přes 40 procent elektrické energie z domácího hnědého uhlí, chtějí uhlí odstavit, aniž by měli adekvátní náhradu. Budeme tedy ještě usilovněji bojovat za to, abychom domácí těžbu hnědého uhlí udrželi co nejdéle. Odborový svaz se bude nadále starat o své členy a zaměstnance a o udržení pracovních míst. Musíme chránit možnost předčasných důchodů pro hlubinné i povrchové horníky a snažit se donutit vládu, aby umožnila předčasné důchody také pro těžké profese a zařadit do nich také naše členy. Co už jsme si vybojovali, to si prostě nesmíme nechat vzít. Z toho důvodu rada svazu uložila svazovým inspektorům bezpečnosti práce vypracovat seznam těžkých profesí v našich odvětvích. 

Tím jsme zřejmě priority svazu nevyčerpali, že? 
Je naším zájmem, aby zaměstnanci, kteří skončili a skončí v rámci některých uhelných společností přecházeli do státního podniku DIAMO, a zůstali tak členy odborového svazu, což považuji za další prioritu pro vývoj členské základny. Státní podnik DIAMO se stává největším zaměstnavatelem, protože utlumované doly a provozy, například z OKD, přecházejí i se zaměstnanci právě pod DIAMO, se kterým máme uzavřenou smlouvu o spolupráci. Uzavřeli jsme kolektivní smlouvu vyššího stupně s platností na deseti let a budeme důsledně kontrolovat její dodržování. Odborový svaz disponuje poměrně slušným majetkem, který budeme nadále opečovávat a zdokonalovat. Práce je čím dál víc při stejném počtu zaměstnanců svazu, kteří jsou dnes vytížení na maximum. Nestěžujeme si, ale ani nevidíme jako reálné přibrat nějaké další aktivity. Mým úkolem bude nadále navrhovat a prosazovat zájmy odborového svazu v radě ČMKOS a na tripartitě. To také děláme i proto jsem se stal členem komise reSTART při odborové centrále, což svědčí o tom, že náš odborový svaz chce mít stále vliv na to, jaké akce se v rámci ČMKOS dělají, jak bude odborová centrála nadále pracovat. To jsou priority, se kterými jsme seznámili delegáty čtvrtého sněmu v Luhačovicích a sněm je schválil, což potvrzuje také usnesení sněmu, které rovněž uveřejňujeme.

 

Usnesení Sněmu najdete v HGN č.5/2023