Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství

V rámci mezirezortního připomínkového řízení jsme obdrželi uvedený materiál.

K tomuto návrhu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR uplatňuje následující připomínky:

V daném případě nejde o klasickou novelu vyhlášky, ale o vyhlášku, kterou se novelizují tři vyhlášky, a to vyhláška o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení, dále pak vyhláška k provedení zákona o myslivosti a konečně vyhláška k provedení zákona o rybářství. KZPS ČR proto doporučuje přechodné ustanovení navrhované jako samostatná část čtvrtá promítnout do změn všech tří vyhlášek, část čtvrtou tak vypustit a jako část čtvrtou nově označit stávající část pátou, která upravuje účinnost. Důvodem tohoto doporučení je skutečnost, že právní praxe dnes již jen ve zcela minimálním množství případů využívá klasickou Sbírku zákonů, ale pracuje s přehledy legislativy typu CODEXIS, ASPI apod. 

 Z těchto důvodů hrozí reálné nebezpečí, že v těchto programech se přechodné ustanovení promítne pouze do změny vyhlášky o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení a nepromítne se již do změn vyhlášek o provedení zákona o myslivosti a k provedení zákona o rybářství. Z těchto důvodů doporučujeme, aby přechodné ustanovení v navrhované části čtvrté bylo zařazeno jako samostatné novelizační ustanovení do části prvé, části druhé a části třetí a část pátá byla přečíslována na část čtvrtou.

Kontaktní osoby:

Dr. Jan Zikeš                           e-mail: zikes@kzps.cz                        tel: 222 324 985

JUDr. Stanislav Marchal          e-mail: marchal@zscr.cz                    tel: 226 211 034

 

V Praze dne 6. září 2017

Jan W i e s n e r

prezident