Svaz jedná o daňových protikrizových opatřeních

Ministerstvo financí by v pondělí 25.5.2020 mělo na vládě předložit balíček protikrizových daňových opatření. Svaz průmyslu a dopravy ČR plně podporuje a požaduje zavedení institutu možnosti uplatnění daňové ztráty zpětně. Kromě tohoto balíčku jednáme s Ministerstvem financí o možnosti pokračování dočasných opatření v daňové oblasti k překlenutí důsledků stávající krize či o dalších daňových stimulech pro oživení růstu ekonomiky a průmyslu.

1. Protikrizový daňový balíček Ministerstva financí

Možnost uplatnění daňové ztráty i zpětně (tzv. loss carry-back)

V rámci protikrizových opatření od začátku požadujeme zavedení institutu uplatnění daňové ztráty zpětně. Je to standardní a dlouhodobě funkční režim v řadě zemí, který pomáhá rychlejšímu restartu v dobách ekonomického poklesu,“ shrnuje postoj Svazu Andrea Gontkovičková, členka Představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR s gescí pro oblast daní.

Tuto možnost jsme v minulosti doporučovali a navrhovali. Nyní záměr Ministerstva financí, vtělený do daňového protikrizového balíčku, Svaz průmyslu a dopravy ČR plně podporuje. Opatření by mělo napomoci firmám, které aktuální krize letos výrazně postihla, vrátit se rychleji k ziskovosti, vyhnout se propouštění a přelévání problémů jedné firmy směrem k dodavatelům a navazujícím firmám. Rychlé překlenutí krizového období se může pozitivně promítnout i do daňového výnosu a výše odvodů do sociálního a zdravotního systému.

Pokud firma před krizí byla v zisku a odváděla státu daně, tak by měla mít možnost uplatnit ztrátu i zpětně. Je nutné si uvědomit, že již dnes mají firmy možnost si daňovou ztrátu uplatnit. Pouze je tato možnost stanovena vůči ziskům „dopředu“ pro následujících 5 let. Rozšíření o možnost zpětného uplatnění je jen otázkou časového rozložení s tím, že navíc pomůže obnově firem rychleji a v době, kdy je třeba růst nastartovat. Firma tak může opět dosahovat zisků a využít je pro investice a další růst, z čehož bude profitovat i stát. Ve střednědobém horizontu to tak může být hra s pozitivním součtem jak pro stát, tak pro firmy,“ vysvětluje podstatu Bohuslav Čížek, hlavní ekonom a ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR. Zavedení možnosti uplatnění daňové ztráty zpětně nemá tedy smysl nijak limitovat.

Možnost uplatnění ztráty „za tento rok již v tomto roce“

Dle návrhu, pokud bude schválen, budou firmy moci uplatnit ztrátu už za zdaňovací období, která skončí 30. června 2020. S Ministerstvem financí se podařilo odladit ve spolupráci s dalšími asociacemi i řadu konkrétních detailů nastavení tohoto institutu. Významným přínosem pro funkčnost tohoto opatření je přechodné ustanovení, které umožní firmě získat prostředky již například letos tím, že ztrátu za letošní rok (pokud je její účetní rok shodný s kalendářním) odhadne a uplatí zálohově. Firmy samozřejmě musí být v odhadu „opatrné“. Zreálnit odhad bude ale moci firma kdykoliv poté, tedy nemusí čekat na pravomocné stanovení daňové ztráty.

Ostatní opatření protikrizového daňového balíčku MF

Balíček předložený Ministerstvem financí obsahuje i návrh na snížení daně z přidané hodnoty v oblasti ubytovacích služeb a vstupného na kulturní akce. V obou případech by došlo ke snížení sazby DPH na 10 % z nynějších 15 %. Resort financí dále navrhuje zkrátit lhůtu pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty z 60 dnů od vyměření nebo doměření nároku na 40 dnů. Protikrizový daňový balíček by také měl dát obcím do rukou více možností v oblasti osvobozování od daně z nemovitých věcí.

Svaz se pokoušel Ministerstvo financí přesvědčit i o zavedení snížené sazby DPH na nápoje a jídlo s sebou (tzv. „take-away“), a to také na úrovni 10 %. „Byl by to významný impuls pro to, aby restaurace tuto službu nabízely. Současná krize tento posun uspíšila a pokud by se měly projevy pandemie na podzim vrátit, bude to pro restaurace a jiné provozovny opět jediný způsob podnikaní. Dle ministerstva financí tomu ale brání pravidla EU. S Ministerstvem financí budeme proto o tomto dále jednat,“ zdůvodňuje Andrea Gontkovičková, členka Představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR s gescí pro oblast daní.

2. Pokračování dočasných opatření ministerstva financí

Mimo novelizaci zákonů požádal Svaz ministryni financí rovněž o prodloužení řady stávajících tzv. generálních pardonů ministryně financí a pokynů Finanční správě. Například jsme požádali, aby bylo i nadále možné individuálně požádat o posečkání platby (odvodu) DPH či jiné daně, a to bez poplatku za prodlení apod. Liberační balíčky, které se osvědčily během nástupu pandemie v březnu, by bylo dobré vhodně prodloužit i na dobu očekávaného ekonomického poklesu, kdy řada firem pocítí problémy. Požádali jsme dále také například o prodloužení osvobození DPH u bezúplatně poskytnutých ochranných prostředků. Ministryně financí v tomto přislíbila vstřícnost a aktualizaci (prodloužení) těchto pokynů a pardonů.

3. Další daňová opatření pro restart ekonomiky

Diskuse s Ministerstvem financí probíhají i ohledně dalších „stimulačních“ daňových opatřeních, která mají podpořit investiční a ekonomickou aktivitu. „Mezi taková opatření bezpochyby patří otázky odepisování, kde jako Svaz průmyslu chceme vést diskusi například nad možnostmi zvýšení limitu hranice majetku a technického zhodnocení či o zrychlení odpisů,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, hlavní ekonom a ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR. Ministryně financí vyjádřila vůli připravit návrhy možných opatření ve spolupráci s odbornou a podnikatelskou veřejností po věcné stránce, které by dále bylo možné přenést do politických jednání.

kategorie Z hospodářské politiky