TISKOVÁ ZPRÁVA: Novela zákona hrozí destabilizací a posílením politického vlivu na státní službu

Odborový svaz státních orgánů a organizací nesouhlasí s návrhem novely zákona o státní službě, který byl schválen vládou v demisi, ani s průběhem jejího projednání. Návrh stále obsahuje pro nás nepřijatelná ustanovení, která jsme jako problematická označili již během připomínkového řízení. Nebyly také dodrženy postupy pro projednání materiálu s odbory.

Některé dohodnuté úpravy nebyly provedeny, naopak text byl změněn v opačném směru, než jak bylo v rámci připomínek dohodnuto. Předkladatel neměl nejmenší vůli zabývat se jakýmikoli návrhy směřujícími sebeméně nad rámec původního návrhu, včetně nedostatků, na které jsme již dříve upozorňovali.

Za pobuřující považujeme předložení materiálu Radě hospodářské a sociální dohody, tripartitě, až po jeho schválení vládou. A to zejména v situaci, kdy k němu existují výhrady ze strany ČMKOS, při jejichž projednávání byly porušeny dohody i formální pravidla. Sociální partneři nebyli informováni o průběhu a obsahu projednávání materiálu vládou, ale ani o postoji Evropské komise k němu.

Výběrová řízení na služební místa představených

Navržené změny v obsazování služebních míst představených mohou znamenat možnost zásadních zásahů do depolitizace a oddělení politického a odborného vedení služebních úřadů. Umožňují snadněji a v kratších časových intervalech představené odvolat. Zmírňují se výchozí kritéria pro uchazeče v dalších kolech výběrových řízení zkrácením a rozvolněním požadované praxe. Výrazně se zjednodušuje přechod mezi prvním a druhým kolem výběrového řízení, a to bohužel značně netransparentním způsobem. Návrhy změn se týkají všech úrovní řízení, včetně vedoucích oddělení.

Služební hodnocení

Navržené změny považujeme za netransparentní, neefektivní a pro státní zaměstnance nevýhodné – zejména v opuštění principu výročního hodnocení. Není vhodné, aby se státní zaměstnanec musel domáhat ohodnocení své práce a osobního příplatku. Důstojná není ani obava z ad hoc hodnocení z popudu nadřízených v častých intervalech a bez zákonem jasně vymezených důvodů, když se rozšiřují negativní důsledky tohoto hodnocení. Takto navržená právní úprava oslabuje postavení státního zaměstnance a jeho nezávislost.

Činnost zástupců zaměstnanců

Až do verze pro jednání vlády – tedy bez možnosti odborů se k tomu vyjádřit – bylo do návrhu zařazeno ustanovení upravující projednání a informování státních zaměstnanců, respektive jejich zástupců. Navržená změna znehodnocuje vztah mezi odborovou organizací a služebním úřadem, a nechává na libovůli jednotlivých úřadů, kdo a na jaké úrovni bude se zástupci státních zaměstnanců jednat. To považujeme za nedůstojné.

Ačkoli neodmítáme všechny změny v návrhu obsažené, novela jako celek představuje nebezpečí destabilizace a posílení politického vlivu na státní službu, a jako takovou ji i nadále odmítáme. Stejně důrazně odmítáme způsob projednání návrhu a nerespektování odborů jako jedné ze stran sociálního dialogu.

Přílohy: