Tripartita s kraji projednala nedostatek zdravotnického personálu

V pondělí 24. září 2018 se v Lichtenštejnském paláci uskutečnilo páté společné jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky se zástupci krajských tripartit. Na jednání se řešila otázka nedostatku pracovníků na trhu práce se zaměřením na lékaře a zdravotnický personál, duální vzdělávání a Pražský okruh. Následně zasedala Rada hospodářské a sociální dohody ČR, která se zabývala aktuální situací v železniční dopravě, problematikou výstavby jaderných bloků nebo nastavení systému celoživotního vzdělávání. 

Nedostatek pracovníků na trhu práce s akcentem na lékaře a zdravotnický personál

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Ministerstvem zdravotnictví předložili vládě návrh dlouhodobého finančního opatření vedoucího ke zvýšení kapacit u lékařských fakult na veřejných vysokých školách. Toto opatření umožní, že od roku 2019/2020 bude přijato do studijního programu Všeobecného lékařství o 15 % studentů více. Vláda 4. září schválila posílení kapacit veřejných lékařských fakult minimálně na dobu 10 let. Ministerstvo práce a sociálních věcí také představilo pilotní projekt Zvláštního postupu pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny. Navržená roční kvóta je 500 osob a projekt zrychlí možnost zapojení vysoce kvalifikovaných lidí do pracovního procesu.

Duální vzdělávání z pohledu rychlosti jeho zavádění do praxe a problematiky studia maturitních a nematuritních oborů

Automatizace a digitalizace výrobních technologií přináší výrazné proměny na trhu práce a tím i požadavky na absolventy středního odborného vzdělávání. Významný podíl na zvyšování kvality odborného vzdělávání má především realizace praktického vyučování na pracovištích zaměstnavatelů. I nadále budou vytvářeny podmínky k zapojování vyššího počtu odborníků z praxe do výuky. Bude podporována kvalita odborného vzdělávání a přípravy tak, aby obsah vzdělávání lépe odrážel kvalifikační požadavky zaměstnavatelů.

Stavby Silničního okruhu kolem Prahy – Pražský okruh – dálnice D0

Úsek Běchovice – D1 má předpokládaný rok zahájení realizace stavby v roce 2021 a předpokládaná výše nákladů je 14 mld. Kč. Výstavby úseků Ruzyně – Suchdol, Suchdol – Březiněves a Březiněves – Satalice mají být zahájeny po roce 2026 a to s celkovou předpokládanou cenou ve výši 35 mld. Kč.

Situace v železniční dopravě

V současné době je otevřen přístup na technickou infrastrukturu. Do budoucna bude otevřen přístup pro poskytování vnitrostátních služeb i pro zahraniční společnosti. Ministerstvo dopravy si stanovilo několik základních pilířů, které je nutno sledovat a zajišťovat i v systému liberalizovaného železničního trhu. Tyto klíčové služby jsou – návaznost tras v pravidelném provozu a při mimořádnostech, tarifní návaznost, dostupnost jízdních dokladů, informovanost a ostatní staniční služby.

Pokračování výstavby jaderných bloků

Státní energetická koncepce a Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky počítají s výstavbou minimálně jednoho nového bloku v Dukovanech a jednoho nového bloku v Temelíně. Ministerstvo průmyslu a obchodu připraví kvalitní a dostatečné podklady pro rozhodnutí vlády ČR v otázce investičního modelu a způsobu financování výstavby, což je klíčová záležitost pro zahájení výběru dodavatele. Cílem je dodržení harmonogramu výstavby, aby nebyla ohrožena energetická bezpečnost ČR a to zejména z důvodu postupného odstavování nejstarších uhelných elektráren, ale i budoucího odstavení současných bloků jaderné elektrárny Dukovany.

Nastavení systému celoživotního vzdělávání – rekvalifikace a Průmysl 4.0

Záležitost celoživotního vzdělávání je společným úkolem pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Hlavním gesčně příslušným ministerstvem v oblasti koncepčního rozvoje vzdělávání je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo práce a sociálních věcí podrobně mapuje současnou situaci i budoucí trendy na trhu práce, které souvisí s příchodem 4. průmyslové revoluce a v této záležitosti úzce spolupracuje s hospodářskými a sociálními partnery. Obecným cílem Ministerstva práce a sociálních věcí je ve spolupráci s dalšími partnery rozvinout celý systém celoživotního vzdělávání tak, aby umožňoval absolventům škol se uplatnit na trhu práce, nezaměstnaným pomohl zvýšit jejich šance na nové pracovní uplatnění a zaměstnaným umožnil udržet si svou pozici a předcházet ztrátě zaměstnání.

Další plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody se uskuteční dne 19. listopadu 2018.