Tržby ve službách v roce 2020 klesly o 11,7 %

Ve 4. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně snížily o 11,2 %, bez očištění o 11,1 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 2,4 %. Za celý rok 2020 se tržby ve službách bez očištění meziročně snížily o 11,7 %.

Vývoj ve 4. čtvrtletí 2020

Mezičtvrtletně tržby ve službách1) ve 4. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy klesly reálně o 2,4 %. Mezičtvrtletní pokles zaznamenala většina odvětví služeb. Růst zaznamenala pouze odvětví doprava a skladování a informační a komunikační činnosti.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy snížily o 11,2 %. Meziroční snížení zaznamenala všechna odvětví služeb, nejvýraznější pokles se v důsledku vládních protiepidemických opatření projevil v odvětvích spojených s cestovním ruchem.

Meziročně bez očištění se tržby snížily o 11,1 %. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

 • v dopravě a skladování se tržby snížily o 6,7 %. Nejvíce klesly tržby letecké dopravě (o 71,8 %) a vodní dopravě (o 34,8 %). Objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava vykázala tržby o 8,0 % nižší. Meziroční snížení tržeb zaznamenalo také skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 4,5 %). Naopak meziroční růst zaznamenaly poštovní a kurýrní činnosti (o 21,0 %);
 • v ubytování, stravování a pohostinství tržby klesly o 61,0 %. Pokles tržeb byl větší v ubytování (o 74,3 %) než ve stravování a pohostinství (o 55,3 %);
 • tržby informačních a komunikačních činností se snížily o 2,1 %, především v důsledku vývoje v tzv. filmovém a hudebním průmyslu (pokles o 51,5 %). Nižší tržby měly také telekomunikační činnosti (o 3,0 %), činnosti v oblasti informačních technologií (o 1,4 %) a vydavatelské činnosti (o 0,8 %). Zvýšení tržeb o 7,6 % zaznamenaly informační činnosti, které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting. Nejvyššího meziročního růstu tržeb v této sekci bylo dosaženo v tvorbě programů a vysílání (o 7,8 %);
 • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 2,8 %. Pokles tržeb o 2,3 % vykázaly realitní kanceláře a správa nemovitostí. Pronájem nemovitostí zaznamenal snížení tržeb o 3,0 %;
 • v profesních, vědeckých a technických činnostech2) klesly tržby o 7,4 %. Největší pokles tržeb vykázaly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 14,1 %). Tržby reklamních agentur a průzkumu trhu klesly o 10,2 %. Nižší tržby zaznamenaly také architektonické a inženýrské činnosti (o 7,1 %). Právní a účetnické činnosti klesly o 4,0 %, činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení o 0,9 %;
 • v administrativních a podpůrných činnostech se tržby snížily o 22,6 %. Nejvíce klesly cestovním kancelářím a agenturám (o 83,3 %). Nižší tržby měly administrativní a kancelářské činnosti (o 17,7 %), činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 9,7 %), bezpečnostní a pátrací agentury (o 7,9 %) a agentury práce (o 7,8 %). Meziroční pokles zaznamenaly i činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 7,2 %).
   

Vývoj v roce 2020

V roce 2020 tržby ve službách1) očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně klesly o 11,9 %, bez očištění o 11,7 %.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

 • tržby v dopravě a skladování poklesly o 12,6 %, především díky vývoji v pozemní a potrubní dopravě (o 12,0 %) a ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (o 10,2 %). Výrazný pokles tržeb vykázala letecká doprava (o 69,1 %) a vodní doprava (o 38,9 %). Za celý rok 2020 se naopak zvýšily tržby poštovním a kurýrním činnostem (o 13,1 %);
 • ubytování, stravování a pohostinství tržby klesly o 40,1 %. Pokles tržeb byl zaznamenán v ubytování (o 55,9 %) i ve stravování a pohostinství (o 33,4 %);
 • tržby informačních a komunikačních činností meziročně stagnovaly. V této sekci klesly tržby nejvíce tzv. filmovému a hudebnímu průmyslu (o 39,3 %). Nižší tržby zaznamenaly činnosti v oblasti informačních technologií (o 1,4 %), kam patří např. programování, správa počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Tržby se snížily také vydavatelským činnostem (o 0,5 %). Naopak vyšší tržby oproti předchozímu roku vykázala tvorba programů a vysílání (o 0,2 %) a telekomunikační činnosti (o 4,6 %). Nejvíce vzrostly tržby informačním činnostem (o 5,6 %), které vykázaly růst tržeb ve všech čtvrtletích roku 2020;
 • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 2,2 %. Pokles zaznamenaly realitní kanceláře a správa nemovitostí (o 3,9 %). Tržby v oblasti pronájmu nemovitostí klesly (o 1,7 %);
 • profesní, vědecké a technické činnosti2) vykázaly pokles tržeb o 7,4 %. Nejvýrazněji klesly tržby tzv. ostatním profesním, vědeckým a technickým činnostem (o 10,5 %). Nižší tržby vykázaly také reklamní agentury a průzkum trhu (o 9,1 %), architektonické a inženýrské činnosti (o 8,7 %) a činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 6,9 %). Tržby za právní a účetnické činnosti se snížily o 1,0 %;
 • v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně klesly o 26,3 %. V této sekci klesly tržby nejvíce cestovním agenturám (o 74,8 %) a agenturám práce (o 19,4 %). Nižší tržby zaznamenaly rovněž administrativní a kancelářské činnosti (o 13,7 %), činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 9,3 %) a činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 8,8 %). Tržby bezpečnostních a pátracích agentur meziročně klesly (o 3,8 %).

_______________________

Poznámky:

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

 • Zdroj: Český statistický úřad