Úkolem předsedy svazu není pochybovat, ale naopak motivovat lidi kolem sebe ke zdravé sebedůvěře

V situaci, jaká nyní panuje kolem režijních výhod, kdy má na možný výsledek vliv celá řada subjektů s rozdílnými motivacemi a vzájemnými vztahy, lze jen málokdy s jistotou předvídat do detailu další vývoj. „Úkolem předsedy svazu však není pochybovat, ale naopak motivovat lidi kolem sebe ke zdravé sebedůvěře a v každé situaci hledat a činit nejvhodnější kroky k prosazování oprávněných zájmů našich členů,“ říká předseda OSŽ Mgr. Martin Malý v rozhovoru, který vznikl ještě před pátečním (25. 10. 2019) jednáním Českých drah s vedením Jihomoravského kraje, a který v úterý 29. 10. 2019 vyjde v Obzoru č. 21.

Sdělovací prostředky nás denně „masírovaly“ informacemi, jak se kraj po kraji přidává, co se týče tarifu, k Jihomoravskému kraji a mnozí železničáři už se pomalu pod tlakem těchto zpráv loučili s režijkami. Řadě zaměstnanců ČD, ČD Cargo a SŽDC by se tak podstatně prodražila cesta do práce. Jak se vám dařilo železničáře uklidňovat, že ještě není definitivně rozhodnuto, že se stále jedná? A jak tyto informace působily na vás, nezapochyboval jste ani jednou?
Pokud se týká první části otázky, tak jsme se snažili na webových stránkách OSŽ seriózně informovat o tom, že návrh 16. změny Tarifu z dílny MD ČR je zatím pouze návrhem, který musí projít diskusí se sociálními partnery, to jest s odborovými organizacemi, a také se zaměstnavateli na železnici, především tedy s Českými drahami. A v této souvislosti jsme jasně deklarovali, které myšlenky zapracované MD ČR do návrhu 16. změny Tarifu nám vadí a proč. Především nám tedy vadil návrh MD ČR zapracovat do Tarifu ustanovení, které by umožnilo v případě dohody objednatele (kraje) a dopravce (Českých drah) vyloučit platnost režijky prakticky v jakémkoliv vlaku ČD v regionální železniční dopravě. Informovali jsme také o tom, že OSŽ není v tomto názorovém rozporu s MD ČR samo, neboť 13. 10. 2019 se nám na společném jednání v sídle OSŽ se zástupci všech odborových organizací působících na železnici podařilo dohodnout na jednotném společném stanovisku, které obsahovalo naše zásadní výhrady k návrhu MD ČR.
A pokud se týká těch pochybností, tak samozřejmě v situaci jako je tato, kdy má na možný výsledek vliv celá řada subjektů s rozdílnými motivacemi a vzájemnými vztahy, můžete jen málokdy s jistotou předvídat do detailu další vývoj. Úkolem předsedy svazu však není pochybovat, ale naopak motivovat lidi kolem sebe ke zdravé sebedůvěře a v každé situaci hledat a činit nejvhodnější kroky k prosazování oprávněných zájmů našich členů.

Jak hodnotíte samotné jednání, ke kterému došlo na půdě ministerstva dopravy ve čtvrtek 17. 10., a jak hodnotíte jeho výsledek? Lze říct, že se jedná o úspěch?
Musím říci, že ze z tohoto jednání mám spíše dobrý pocit, neboť se vyvíjelo očekávaným směrem. Díky výsledkům předcházejících přípravných neformálních jednání s představiteli MD ČR, ČD i SŽDC se nám podařilo vytvořit předpoklady pro to, aby MD ČR stáhlo z navrhované novelizace Tarifu ustanovení zavádějící možnost vyloučení platnosti režijky na základě prosté dohody objednatelů a Českých drah. To je jednoznačně pozitivní výsledek. Pokud se však týká praktických dopadů už stávajícího znění tarifu, tj. vyloučení platnosti režijek v regionálních spojích Jihomoravského kraje v důsledku toho, že kraj zde uzavřel smlouvu s Českými drahami na základě nabídkového řízení a navíc v kombinaci s tím, že se jedná o tzv. brutto smlouvu, kdy výnosy z tržeb náleží objednateli a ne dopravci, zde jsme se zatím rozumné dohody o způsobu zajištění jízdních výhod držitelů režijek nedobrali. Rozdílné jsou přitom zatím nejen představy o budoucím postavení držitelů režijek v Jihomoravském kraji, ale neshodneme se zatím ani na jednotném výkladu právních předpisů, které na tuto situaci dopadají. Zde budou jednání ještě určitě obtížná a další vývoj se může ubírat více směry. Takže zatím jsme tak na půli cesty k potřebnému výsledku.

I přes jednoznačný posun v jednání zůstává řada nedořešených problémů. Namátkou mohu zmínit Ústecký kraj, kde významnou část výkonů převezmou soukromníci, takže zaměstnanci ČD, ČD Cargo a SŽDC nebudou moci režijní výhody, navzdory dohodě na 16. změně Tarifu, stejně využít…
Platná legislativa nedává MD ČR pravomoc rozšířit platnost režijek na jiné dopravce než na České dráhy. Ztrátu možnosti používat režijku u těchto soukromých dopravců je proto třeba řešit jiným způsobem. Aktuálně je situace taková, že naši kolektivní vyjednavači jsou připraveni hledat řešení samostatně s jednotlivými železničními společnostmi (ČD, ČD Cargo, SŽDC) a to cestou zavedení nějaké nové formy příspěvku na dopravu. Diskutuje se přitom jak varianta jednotného příspěvku, tak i varianta diferencovaného příspěvku, např. podle vzdálenosti dojíždění zaměstnanců na pracoviště. Z dlouhodobého hlediska je však třeba hledat nové systémové řešení a zde se nejčastěji diskutuje o myšlence nalezení nějakého vhodného způsobu navázání jízdních výhod železničářů například na rodící se jednotný státní tarif jízdného s tím, aby k němu měli přístup zaměstnanci všech železničních společností. To však ještě bude běh na dlouhou trať a opět prozatím s nezaručeným výsledkem. Do doby nalezení nějakého nového řešení musíme proto důsledně hájit stávající jízdní výhody postavené na v současnosti platném právním základu.

Tento rozhovor vznikal ještě před úterním (22. 10.) jednáním na ministerstvu dopravy, kde se mělo najít řešení pro Jihomoravský kraj. Teď je pár hodin po něm, takže jak to jednání dopadlo?
Na úterním (22. 10. 2019) jednání zástupců vedení MD ČR, ČD a odborových organizací došlo k velmi významnému posunu. Účelem jednání bylo vyjasnění právního výkladu příslušných ustanovení Tarifu „režijního jízdného“, která upravují další postup v situaci, kdy podle ustanovení § 2, odst. 3) písm. a) až e) Tarifu je platnost režijky v daném vlaku vyloučena. Po krátkém jednání došlo ke shodě, že ze zpracovaných analýz právních předpisů jednoznačně vyplývá, že jediným subjektem, který je právními předpisy zmocněn ke stanovení časového příplatku pro držitele režijek, který je opravňuje k použití i takových vlaků, jsou České dráhy, a. s., a nikoli objednatel vlaků v závazku veřejné služby, tedy kraj. Bylo proto konstatováno, že tato právní úprava samozřejmě platí také u vlaků objednávaných Jihomoravským krajem, kde je platnost režijky vyloučena na základě ustanovení § 2, odst. 3) písm. e) Tarifu, jelikož zde byla smlouva mezi krajem a ČD uzavřena na základě nabídkového řízení.
Zástupci ministerstva dopravy proto přislíbili zaslat Jihomoravskému kraji dopis, kde jej MD ČR bude o této skutečnosti informovat. Dále byli všichni přítomní informováni o tom, že se v pátek 25. října uskuteční jednání mezi zástupci vedení ČD a Jihomoravského kraje, kde se na tomto právním základě bude jednat o dalším postupu ve věci režijek, který by měl být výhodný pro obě strany.
Z pohledu vyjednavačů Odborového sdružení železničářů by konečným výsledkem dalších jednání měla být možnost pro všechny držitele režijek, kteří si opatří příslušný časový příplatek ČD, užívat i regionální vlaky objednávané Jihomoravským krajem, jako je tomu obdobně u komerčních vlaků a lanovky ČD na Ještěd. OSŽ bude potom ve spolupráci s ostatními centrálami v kolektivním vyjednávání u jednotlivých zaměstnavatelů dále také usilovat o to, aby v duchu uzavřeného Memoranda o zachování sociálního smíru ze 4. prosince 2017 i nadále příslušné časové příplatky pro své zaměstnance, jejich rodinné příslušníky a důchodce hradili jejich zaměstnavatelé. Tímto konečným výsledkem celého obtížného vyjednávání by potom podle našich představ měla být ještě před nedávnem v médiích predikovaná hrozba rozpadu či postupného zániku jízdních výhod železničářů prakticky zažehnána.
Na konec je však třeba připomenout, že stále ještě nejsme v tomto preferovaném konečném stavu, neboť jednání ČD s Jihomoravským krajem, stejně jako podpis kolektivních smluv na příští období, jsou teprve před námi. Jsme však pevně rozhodnuti věci dotáhnout do zdárného konce.

Zdroj: Odborové sdružení železničářů