V covidových časech svaz v péči o členy nepolevil, ale přidal, tvrdí předseda OS PHGN Rostislav Palička

Organizační příprava a konání II. sněmu OS PHGN probíhaly ve velice složitém období. Pandemie covidu-19 a vládou vyhlášený nouzový stav ztěžovaly činnost funkcionářům a pracovníkům odborového svazu po celý rok. Přesto se jim podařilo odvést od loňského I. sněmu mnoho práce ve prospěch členů, zaměstnanců odvětví a firem. Na tom se shodlo 54 delegátů sněmu, který se konal 22. dubna formou videokonference. O tom i o dalších událostech HGN hovořil s předsedou Odborového svazu PHGN Rostislavem Paličkou.

Jaké dojmy jste si odnesl ze sněmu jako předseda svazu? 
Organizační a technická příprava jednání IV. rady a následně II. sněmu OS PHGN trvala řadu týdnů. Za odvedenou práci si organizátoři, včetně obou místopředsedů, zaslouží velké uznání. Delegáti pochopili mimořádné podmínky a byli velice dobře připravení a disciplinovaní. To vše přispělo k hladkému průběhu sněmu. Pomohla nám i podpora techniky od IT odboru ČMKOS. V osm hodin ráno začala rada svazu, poté následoval sněm. Delegáti schválili, aby se rada zabývala možným prodejem hotelů v Luhačovicích, z toho důvodu jsme odpoledne jednali se zástupci realitní kanceláře. Poslední slovo v této záležitosti ale bude mít rada našeho svazu. Ještě v týž den jsme informovali nájemce hotelů v Luhačovicích. Máme zájem na zachování korektních vztahů. Takže 22. duben byl velice náročný den, ale pro náš odborový svaz užitečný. Už jen proto, že delegáti schválili důležité dokumenty, především návrh rozpočtu svazu pro letošní rok. To umožní, abychom se mohli řádně starat o své členy a jednat ve prospěch zaměstnanců uhelných a ostatních firem. 

Zmínil jste hotely v Luhačovicích. Jak probíhá rekonstrukce bazénu a bazénové haly, která byla ve skluzu? 
Ve středu 28. února jsem navštívil Luhačovice se soudním znalcem, který pracuje na ocenění obou nemovitostí a asi za měsíc budeme mít výsledek. Pří této příležitosti jsem provedl kontrolu rekonstrukce bazénové haly a mám pro naše členy dobrou zprávu: bazénová hala je kompletně zrekonstruována, dodělává se mozaika bazénu a do 8. května by měly být všechny práce dokončeny a bazén předán do užívání našim členům.

A pokud se týká covidu-19? 
Pandemie je tady s námi už víc než rok a podstatně ovlivnila celou řadu činností svazu. Především omezila osobní jednání a přesunula je do online prostředí. Od loňského sjezdu 12. března se prezenčně uskutečnila pouze rada, a to 16. září 2020 v Luhačovicích. Epidemie omezila cestování. Začala se využívat práce z domova. Zvýšily se naše náklady na ochranné prostředky. Bohužel se i snížily výnosy z majetku svazu a Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů, což mělo a má přímý vliv na rozpočet a činnost svazu.

Odborový svaz, jako jediný v rámci ČMKOS, se usnesl, že jeho členové odvádějí měsíčně členský příspěvek jednu korunu. Jeho činnost je plně hrazená právě z majetkových výnosů. Je za situace, kdy tyto výnosy klesly, odborový svaz schopný plnit úkoly uložené IX. sjezdem? 
Potvrzuji, že odborový svaz je plně stabilizovaný i v oblasti majetkové a finanční. Pochopitelně se i v tomto pohledu projevují uvedené vnější vlivy. To ale není důvod k panice, vedení svazu pečlivě plánuje další postup, přemýšlíme dopředu. Připravujeme se na den, kdy budeme muset opustit stávající sídlo a najít si nové. K tomuto rozhodnutí přispívá rovněž stálé zdražování služeb v bývalém Domě odborových svazů v Praze, dnes v domě Radost. Ubezpečuji, že žádná radost to ale není. O změně sídla jedná i odborová centrála ČMKOS. Proto zvažujeme prodej hotelu v Luhačovicích, abychom na případnou změnu sídla měli dostatek finančních prostředků. Odborový svaz si zaslouží, aby měl do budoucna své vlastní sídlo. 

Na sněmu zazněla informace, že jednáte s vedením státního podniku Diamo o uzavření dohody. Čeho se týká? 
Generálnímu řediteli Diamo jsme předali návrh na uzavření podobné smlouvy, jako už máme i s jinými organizacemi, například se Státní báňskou správou, Sdružením nájemníků a dalšími subjekty. Smlouva by se týkala všech zaměstnanců a samotných členů odborového svazu, kteří přešli vlivem útlumu z OKD pod Diamo, ale zachovali si odborové organizace, které spadají pod Sdružení hornických odborů OKD. S případnou dohodou tyto organizace souhlasí. Myslíme si, že je to pro budoucnost důležitý krok, protože těžba černého uhlí v OKD pomalu končí, ale útlumové práce budou ještě dlouho pokračovat. Proto je žádoucí, aby na úrovni vedení odborového svazu a Diama i do budoucna existoval sociální dialog. Je to důležité především pro ty odborové organizace a stovky bývalých horníků z OKD, kteří již pracují v Diamu na útlumových činnostech. Dohoda by sestávala ze tří částí: obecné dohody o spolupráci, dohody o bezpečnosti práce a legislativní a právní části. 

Patří do tohoto rámce i dohoda o spolupráci se Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu?
Po nástupu nového prezidenta zaměstnavatelského svazu Vladimíra Budinského se vzájemná spolupráce rozšířila. Máme možnost zúčastňovat se jednání zaměstnavatelů, konzultovat vývoj současné situace v energetice a těžebním průmyslu v České republice i v Evropě, posuzovat vliv legislativy na odvětví a společný postup sociálních partnerů při řešení problémů. Jsme přizváni k projektu nazvaného Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích. Se zaměstnavatelským svazem vyjednáváme kolektivní smlouvu vyššího stupně. Pro letošní rok naši vyjednavači v čele s prvním místopředsedou svazu Jozefem Zelenkou dojednali v dodatku smlouvy navýšení mzdových tarifů o 2,2 procenta a navýšení mzdy za práci ve ztíženém pracovním prostředí z osmi na 10 korun. Za stávající těžké situace, ve které se těžební a další společnosti nacházejí, v čase útlumu a propouštění zaměstnanců, je to velice dobrý výsledek. Uznání patří všem svazovým vyjednavačům a právníkům.

  • Zdroj: Článek vyšel v měsíčníku Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu č.5/2021