Vláda navrhne Parlamentu zvýšit lidem v karanténě náhradu mzdy, firmy budou mít povinnost testovat své zaměstnance

Tisková konference po jednání vlády, 1. března 2021.
Tisková konference po jednání vlády, 1. března 2021.
Zaměstnanci v karanténě by mohli čtrnáct dnů pobírat náhradu mzdy ve výši sto procent denního vyměřovacího základu. Příslušný návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě schválila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 1. března 2021. Rozhodla také o povolání dalších vojáků na pomoc Policii ČR a odsouhlasila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým bude zavedeno pravidelné testování zaměstnanců ve firmách na covid-19.

Vláda se opět zabývala tím, jak motivovat zaměstnance, aby se v případě rizikového kontaktu s osobou nakaženou koronavirem nevyhýbali karanténě. Předchozí návrh Ministerstva práce a sociálních věcí neodsouhlasil Parlament, proto ministerstvo předložilo nový návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě.

Návrh přichází s jiným principem refundace ztráty mzdy, kdy namísto pevné denní částky pracuje se zvýšením náhrady mzdy, a to na 100 procent redukovaného průměrného výdělku namísto stávajících 60 procent. Prodlužuje se také doba, kdy by zaměstnanec v nařízené karanténě zvýšenou nemocenskou pobíral, a to z deseti na čtrnáct dnů. I v této variantě platí, že zvýšené náklady si mohou zaměstnavatelé odečíst z částky pojistného odváděného za kalendářní měsíc. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda odsouhlasila i mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se zavádí povinné plošné testování zaměstnanců. V první fázi se bude týkat zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají alespoň 250 osob. Od 3. března mají tito zaměstnavatelé povinnost zajistit pro své zaměstnance antigenní testy prováděné buď zdravotníky, nebo přímo testovanou osobou. Od 5. března musí své zaměstnance vyzvat, aby test podstoupili, a od 12. března nesmí zaměstnancům, kteří v uplynulých sedmi dnech nebyli testováni, umožnit přístup na pracoviště. V případě menších firem od 50 do 249 osob se termíny posouvají na 5., 8. respektive 15. března.

Testování musí firmy zajistit alespoň jedenkrát týdně a zaměstnanci budou povinni na výzvu zaměstnavatele toto testování podstoupit. Výjimku mají pouze ti, kteří v posledních 90 dnech měli pozitivní test na koronavirus, prošli izolací a nemají žádné příznaky. Pokud bude výsledek testu pozitivní, budou dotyční povinni ihned odjet domů, nahlásit to svému zaměstnavateli a ošetřujícímu lékaři, který bude mít povinnost poslat je na konfirmační PCR test.

Kabinet schválil také návrh na navýšení počtu vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2. Na pomoc policistům s kontrolou vládou nařízených krizových opatření bude povoláno až 5 000 vojáků. Současně vláda rozhodla, že se sníží počet povolaných příslušníků Celní správy České republiky na 300.

Vláda odsouhlasila také vydání dalšího generálního pardonu ministryně financí. Bude vydáno rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru. Tímto rozhodnutím dojde k prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty související s pozdním podáním daňového přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolního hlášení za zdaňovací období únor 2021 za podmínky, že daňové přiznání a kontrolní hlášení budou podána a související daň z přidané hodnoty uhrazena do 12. dubna 2021.

Vláda rovněž vyslovila souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví zpracovat projekt dalšího vývoje vakcíny proti onemocnění covid-19 včetně návrhu jeho financování. Projektový tým vedený prof. MUDr. Věrou Adámkovou, CSc., je připraven pokračovat v projektu přípravy emergentní polyvalentní vakcíny fází II, při které by byla zavedena výroba pro preklinické a klinické vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti. Tato vakcína by měla být vysoce účinná i proti všem mutacím koronaviru. Náklady na druhou etapu vývoje se odhadují na maximálně 250 milionů korun.

Kabinet schválil také návrh zákona o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií covid-19. Zákon má pomoci vyřešit situaci na úřadech práce, které se vinou onemocnění covid-19, nařízených karantén i zaměstnanců čerpajících ošetřovné kvůli uzavření škol a školek ocitly v kritické personální situaci. Pokud bude tento speciální covidový zákon schválen, bude moci Úřad práce ČR při stanovení nároku, výše a výplaty dávek na druhé kalendářní čtvrtletí roku 2021 vycházet z údajů o příjmech a nákladech na bydlení, které byly doloženy pro nárok na výplatu a výši uvedených dávek na první čtvrtletí roku 2021, tj. z příjmů a nákladů na bydlení za čtvrté kalendářní čtvrtletí 2020. Na úřad tak kromě výjimečných případů budou muset pouze noví žadatelé. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda rozhodla rovněž o dalším bezúplatném poskytnutí osobních ochranných prostředků ze státních hmotných rezerv. Pro potřebu osob nebo domácností ohrožených chudobou či materiální deprivací, zaměstnanců zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pěstounů vláda vyčlenila tři miliony respirátorů FFP2 a dětem umístěným v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a děti svěřené do pěstounské péče bude rozesláno 170 000 zdravotnických obličejových masek. Každé zařízení, které o tyto děti pečuje, by mělo dostat 50 respirátorů na zaměstnance a 10 roušek na dítě podle kapacity zařízení, pěstouni 20 respirátorů FFP2 na osobu a 10 roušek na dítě. Každá osoba ohrožená chudobou či materiální deprivací pak bude mít nárok na šest respirátorů. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda se zabývala také návrhem na rozdělení alokace mezi operační programy pro programové období 2021–2027. Schválila i vymezení operačních programů pro fondy Evropské unie v oblasti vnitřních věcí. Celkem bude z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR), Evropského sociálního fondu plus (ESF+) a Fondu soudržnosti (FS) určených na cíl Investice pro zaměstnanost a růst k dispozici téměř 19,5 miliard eur. Návrh Dohody o partnerství pro období 2021–2027 předloží ministryně pro místní rozvoj vládě do 31. srpna. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministři rozhodli rovněž o uvolnění 80 milionů korun z kapitoly Všeobecná pokladní správa, ukazatele Ostatní výdaje, položky Prostředky na podporu veřejného sektoru do rozpočtu Ministerstva kultury. Z této částky budou financovány výdaje Národní knihovny ČR, které vyplývají ze smlouvy o autorských právech s kolektivními správci DILIA a OOA-S. Smlouva umožňuje bezplatný přístup studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků k digitalizovaným dílům obsaženým v digitálních knihovnách Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny v Brně, Knihovny Akademie věd ČR, Národní technické knihovny, Univerzity Karlovy, Městské knihovny v Praze a dalších knihoven pro potřeby vzdělávání, vědy a výzkumu v době uzavření škol a knihoven v důsledku pandemie koronaviru.

Kabinet projednal i několik dílčích změn v přijatých protiepidemických opatřeních. Od 2. března budou zakázány také zkoušky v autoškolách a ke stejnému datu bude zakázáno, aby zaměstnanci konzumovali jídlo přímo v provozovně zaměstnaneckého stravování. Závodní jídelna či bufet tedy budou sloužit pouze pro prodej nebo výdej pokrmů.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-1-brezna-2021-187011/.