Vláda podniká konkrétní kroky v boji proti nezákonným exekucím

Současná vláda napravuje stav, který vznikl v souvislosti exekucemi vedenými na základě neplatných rozhodčích doložek. Minulý týden se předseda vlády Andrej Babiš a ministr spravedlnosti Jan Kněžínek na schůzce s advokátem Petrem Němcem dohodli, že budou tuto situaci aktivně řešit. 

„Minulý týden jsme se sešli na Úřadu vlády s ministrem Kněžínkem, poslancem Nacherem a advokátem Němcem. Dohodli jsme se na postupu, že ministerstvo co nejdříve pošle dopis na soudy, aby neplatné exekuce zastavovaly samy od sebe. Což se doteď nedělo. Je dobře, že ministr splnil, co mi slíbil, čímž společně bojujeme proti nemravným nákladům nad půjčenou částku,“ dodal Andrej Babiš.

Prvním krokem je dopis ministra spravedlnosti adresovaný předsedům soudů, ve kterém je vyzývá, aby i s ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu začaly samy aktivně vyhledávat a řešit případy nezákonných exekucí vedených na základě neplatných rozhodčích doložek.

Ze šetření uskutečněného Ministerstvem spravedlnosti vyplývá, že k zastavování již probíhajících exekucí dochází v praxi soudů pouze v souvislosti s návrhem na zastavení exekuce nebo s podnětem soudního exekutora. Což neodpovídá judikatuře Nejvyššího soudu. Ministr Kněžínek proto v dopise apeluje na soudy, aby problematice věnovaly zvýšenou pozornost a vynaložily úsilí potřebné k odstranění tohoto problému.

Uvědomuji si, že vyhledávání takových exekučních řízení a procesní úkony s ním spojené jsou personálně a časově náročné,“ uvádí Jan Kněžínek, „připomínám ale, že pro každý okresní soud bylo cíleně systemizováno místo jednoho vyššího soudního úředníka pro výkon státního dohledu nad činností soudních exekutorů. Jsem přesvědčen, že právě tito zaměstnanci mohou s ohledem na své odborné zaměření i na celkový rozsah dohledové agendy výrazně přispět k plnění úkolů soudů ve vztahu k exekucím vedených na základě neplatných rozhodčích doložek.“

Ministerstvo spravedlnosti v současnosti připravuje způsob, který co nejvíce usnadní vyhledávání takových řízení prostřednictvím Rejstříku zahájených exekucí, případně dalších justičních informačních systémů a navíc chystá úpravu vzoru návrhu na zastavení exekuce.

Nejsou to jediné kroky ve zlepšování nepříznivé situace lidí, kteří se díky neefektivní legislativě předchozích vlád dostali do dluhové pasti. S poslanci připravujeme návrh řešící exekuce dětí, za které však samy děti nejsou odpovědné. Nejčastěji jde o pohledávky dopravních podniků za neuhrazené jízdné a pokuty nebo pohledávky obcí za neuhrazené platby za komunální odpady,“ doplňuje poslanec Patrik Nacher.

Díky krokům současné vlády začíná od 1. června platit novela insolvenčního zákona a vládě bude ještě letos předložena novela exekučního řádu.