Vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, navrhuje také zpřísnit postihy za porušování opatření

Tisková konference po jednání vlády, 7. prosince 2020.
Tisková konference po jednání vlády, 7. prosince 2020.
Vláda předloží Poslanecké sněmovně žádost o vyslovení souhlasu s prodloužením doby nouzového stavu o dalších třicet dnů, tedy do pondělí 11. ledna 2021. O podání žádosti rozhodl kabinet Andreje Babiše na jednání v pondělí 7. prosince 2020. Poslancům předloží i návrh zákona, kterým se zpřísní sankce za nedodržování vládou či Ministerstvem zdravotnictví nařízených protiepidemických pravidel.

Nouzový stav v České republice platí zatím do soboty 12. prosince. Podle názoru vlády se ale epidemiologická situace nelepší, stagnuje, proto je nutné prodloužit vládou zavedená krizová opatření i pro další období. Velkou část z nich totiž vláda může vyhlásit právě jen po dobu trvání nouzového stavu.

Vláda zároveň přijala několik změn v dosud platných krizových opatřeních. Od středy 9. prosince bude opět platit zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Současně s tím začne platit i zákaz jeho prodeje s sebou z výdejních okének či z restaurací a také na trzích a v tržnicích. Restaurace a další provozovny stravovacích služeb budou muset zavřít už ve 20 hodin a nebudou smět po této hodině provozovat ani výdejní okénko. Od čtvrtka 10. prosince vláda ruší pracovní povinnost mediků ve zdravotnických zařízeních a na hygienických stanicích. S účinností od 8. prosince pak vláda změnila své usnesení z 16. října, které se týká možnosti nahradit povinnou vstupní lékařskou prohlídku čestným prohlášením, tak, že tato možnost platí do konce roku.

Upravena budou také mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. Vláda vzala na vědomí, že od 8. prosince bude nově upraveno nošení roušek pro amatérské sportovce uvnitř budov a pro trenéry a rozhodčí a že ministerstvo připravilo pravidla pro antigenní testování všech klientů tuzemských zdravotních pojišťoven, kteří o test projeví zájem. Testování bude probíhat proběhne mezi 18. prosincem 2020 do 15. lednem 2021.

Vláda vzala na vědomí Strategii očkování proti nemoci covid-19, kterou připravilo Ministerstvo zdravotnictví. Strategie vychází ze současných poznatků o vyvíjených očkovacích látkách proti covid-19 s vědomím, že zatím žádná z těchto vakcín dosud nebyla schválena a registrována Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), respektive Evropskou komisí. Očkování má být základním prvkem boje proti pandemii. Ministerstvo počítá v první fázi s centralizovaným nákupem vakcín, s očkováním v očkovacích centrech fakultních nemocnic a nemocnic v jednotlivých krajích, v očkovacích centrech zdravotních ústavů a v očkovacím centru Státního zdravotního ústavu. Přednostně mají být proočkovány nejrizikovější skupiny obyvatel – senioři a chronicky nemocni, zdravotnicí a hygienici, zaměstnanci ústavů sociální péče a subjektů kritické infrastruktury.

Vláda pošle do Parlamentu také novelu zákona o krizovém řízení a související návrh zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky. Právní předloha reaguje na poznatky z probíhající pandemie koronaviru. Ukázalo se, že podle stávající legislativy je obtížné postihovat právnické a podnikající fyzické osoby za porušení krizových opatření a že pokuty, které je možné uložit za tyto prohřešky fyzickým osobám, jsou ve srovnání s jinými přestupky nízké. Proto je chce vláda navýšit až na 50 000 korun. Kontrolu dodržování krizových opatření návrh svěřuje Policii ČR a obecní policii a současně umožňuje těmto orgánům ukládat za porušení krizových opatření sankce formou příkazu na místě.

Kabinet schválil také novelu nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Toto nařízení vlády upravuje systém záruk poskytovaných Exportní garanční a pojišťovací společností, a. s., za splacení úvěrů poskytovaných bankami proexportně orientovaným vývozcům, výrobním a obchodním podnikům, které se potýkají s nedostatkem své likvidity v důsledku nepříznivé ekonomické situace způsobené pandemií coviid-19. Novela umožní tyto záruky poskytovat až do 30. června 2021. Nově bude možné tyto záruky poskytnout i za úvěry splatné do šesti let namísto současných pěti a rozvolňuje i některá další pravidla pro jejich poskytnutí.

Zároveň vláda schválila také navýšení základního kapitálu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., o 1,5 miliardy korun, a to formou zvýšení základního kapitálu úpisem 1 500 kusů nově emitovaných kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě a s emisním kurzem jeden milion korun bez veřejné nabídky k upisování s využitím přednostního práva jediného akcionáře k úpisu akcií. Navýšení kapitálu má EGAP umožnit i v dalším průběhu koronavirové krize poskytovat českým exportérům pojištění se státní podporou a nemusela omezovat svou činnost kvůli nedostatku finančních prostředků.

Vláda schválila také věcný záměr nového energetického zákona. Nový zákon má reagovat na vývojové trendy v oboru a umožnit třeba zjednodušení přístupu k oprávnění podnikání, zavedení institutu aktivního zákazníka či zavedení nové databáze energetických zařízení a subjektů provozujících tato zařízení. Nový energetický zákon se chce rovněž zaměřit na oblast ochrany zákazníka a vztah mezi dodavateli energií a zákazníky. Nová koncepce energetického zákona má České republice pomoci naplnit klimatické cíle, k nimž se zavázala.

Ministři se zabývali také plněním maastrichtských konvergenčních kritérií. Vláda souhlasila s doporučením Ministerstva financí a České národní banky v roce 2021 neusilovat o vstup do mechanismu směnných kurzů (ERM II). V době současné koronavirové krize splní Česká republika letos s největší pravděpodobností pouze jedno z maastrichtských konvergenčních kritérií, a to kritérium týkající se úrokových sazeb a na přijetí eura Česká republika stále není dostatečně připravena. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí a České národní banky.

Vláda schválila rovněž návrh na prodloužení možnosti orgánů právnických osob v době pandemie rozhodovat také distančním způsobem nebo per rollam. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje, aby tato možnost v zákoně zůstala až do 30. června 2021. Stávající znění zákona to umožňuje jen do konce roku. Více v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-7-prosince-2020-185476/.