Vláda schválila desatero, které připraví Česko na stárnutí

Česká společnost stárne – v roce 2050 by měli senioři tvořit až 30 procent všech obyvatel. Vláda proto projednala a schválila dokument s názvem „Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025“, který obsahuje desatero zajišťující Čechům a Češkám v budoucnu prožít důstojné, spravedlivé a komfortní stáří.
 
V Česku dnes máme 2,4 milionu lidí ve věku 65+, v roce 2050 jich podle předpokladů má být kolem 3 milionů. Cílem materiálu je připravit státní správu, samosprávy, zaměstnavatele i celou společnosti na tento demografický trend.
 
„Stárnutí společnosti nemá být strašákem, ale výzvou a příležitostí pro celou společnost, jak využít potenciál lidí ve vyšším věku, a jak jim zajistit důstojné stáří. Desatero obsahuje priority, kterými je potřeba se v souvislosti se stárnutím Čechů zabývat. a zároveň jsou v něm návrhy opatření, přičemž na některých z nich už Ministerstvo práce a sociálních věcí intenzivně pracuje. Jedním z takových kroků je zajištění spravedlivých důchodů,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Ta také připomíná, že nyní žije 14,8 % seniorů pod hranicí chudoby, přičemž chudobou jsou více ohroženy ženy, které mají v průměru o skoro 3000 Kč nižší důchody než muži. „K částečnému narovnání pomůže již schválené tzv. výchovné, tedy příspěvek za každé vychované dítě 500 Kč měsíčně ke starobnímu důchodu,“ dodává ministryně. „Kritická je otázka bydlení, jehož cena v posledních letech raketově stoupá. Senioři již nyní vydají za bydlení v průměru skoro čtvrtinu příjmů, přičemž ve městech je to podstatně více a situace tam začíná být pro seniory alarmující,“ říká dále.
 
Důležitým tématem jsou i dostupné a kvalitní zdravotní a sociální služby, které je potřeba přizpůsobit stále větší poptávce. „Společně s počtem seniorů se prodlužuje i délka života, takže bude nutné posílit také sociální a zdravotní služby. Jednoznačným trendem je ale snaha umožnit, aby senioři mohli v maximální míře pobývat komfortně v jejich domácím prostředí,“ poukazuje Jana Maláčová. „Předpokladem pro vytvoření dostatečné sítě těchto služeb je nejen zajištění náležitého finančního ocenění pracovníků ve zdravotnictví a v sociálních službách, ale i podpora tzv. neformálně pečujících, tedy lidí z blízkého okolí seniorů. Těch je v ČR aktuálně okolo 400 tisíc,“ zdůrazňuje ještě. „Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025“ řeší i zaměstnávání osob ve věku 50+ a celoživotní vzdělávání s důrazem na digitální gramotnost a rovněž rozšiřovat možnosti flexibilní práce. „Je nutné dál podporovat institut sdíleného pracovního místa, které usnadní zaměstnávání rodičů malých děti, osob se zdravotním omezením, a právě osob starších 50 let,“ říká Jana Maláčová.
 
Opatření zmíněná v Desateru budou do 12 měsíců po schválení Strategického rámce detailně rozpracována v navazujícím akčním plánu.
 
Desatero přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025
 
1) Spravedlivé důchody
Průměrný starobní důchod 2021 = 15 414 Kč (2020 – 14 451 Kč, 2019 – 13 431 Kč), v roce 2022 se zvýší odhadem na 16 331 korun.
 
OPATŘENÍ:
• připravit návrh na dřívější odchod do důchodu pro zaměstnance pracující ve fyzicky náročných profesích. – předloženo vládě ke schválení
• snižování rozdílu mezi důchody mužů a žen. – „výchovné“ (500 Kč za každé dítě) schváleno a publikováno ve Sbírce zákonů (účinné od 1.1.2023)
• navýšení vdovských a vdoveckých důchodů
• identifikace dodatečných zdrojů příjmů státního rozpočtu
• vytvoření informačního systému o budoucí výši důchodu – důchodová kalkulačka
 
2021
• postupná valorizace důchodů, aby dosahoval min. 40 % průměrné mzdy – probíhá, (2021 zvýšení důchodů o 5,8 %, 2022 o 5,2 %)
 
2) Dostupnější a kvalitní sociální a zdravotní služby
Senioři v ČR prožijí cca 17 let se zdravotní indispozicí, ubývá lékařů na venkově, je nedostatek geriatrů
 
OPATŘENÍ:
• podpora kvalitních a dostupných služeb s důrazem na setrvání v domácím prostředí a na kontinuální stabilitu financování sociálních služeb, rozšíření vícezdrojové financování soc. služeb
• vytvoření dostupného a finančně udržitelného systém provázaných zdrav. a soc. služeb
• vytvoření dostatku kapacit a personálu vzhledem ke stárnutí populace
• vytvoření modelu financování k zajištění náležitého finančního ohodnocení personálu
 
3) Dostupnější a bezbariérové bydlení pro seniory
Průměrné náklady na bydlení u seniorů v ČR = 23 % jejich příjmů, 45 % domácností pobírající příspěvek na bydlení jsou senioři, nejvíce ve městech
 
OPATŘENÍ:
• navýšení dotačního titulu MMR pro bezbariérové bydlení na 500 mil. Kč, příprava nového titulu na bezbariérové úpravy bytu
• podpora bydlení seniorů na venkově (komunitní domovy)
• podpora sendvičové generace a neformálních rodinných pečujících
• v ČR rodina pokrývá více než 80 % z poskytované dlouhodobé péče o seniory
 
4) Každý pátý obyvatel ČR se stará o svého blízkého
Zhruba 400 tisíc se věnuje neformální péči v průměru 37 hodin týdně, většinou ženy ve středním nebo raném důchodovém věku (2020 – 363 340 příjemců příspěvku na péči)
 
OPATŘENÍ:
• neformální pečující jako cílová skupina soc. služeb – v návrhu novely zákona č. 108/006 Sb., o sociálních službách, nebyla schválena
• analýza možnosti započítávání doby péče do starobního důchodu
• podpora slaďování osobního a pracovního života
• analýza většího počtu mužů do péče
 
5) Příprava státu na stárnutí společnosti
OPATŘENÍ:
• zmapovat dopady stárnutí společnosti na státní správu a samosprávy
 
6) Podpora rodiny a mezilidské vztahy
 
OPATŘENÍ:
• analýza a podpora poradenských aktivit a služeb primární prevence pro osoby 50+ a pro pečující
• zahrnutí do Koncepce rozvoje dobrovolnictví podporu rodiny, mezigeneračního dialogu a pozitivního stárnutí
 
7) Bezpečný život seniorů, boj proti diskriminaci, násilí a tzv. šmejdům, zvýšení ochrany spotřebitele
18,5 % seniorů, kteří žijí sami se necítí bezpečně, 47 % seniorů přeposílá pravdivé, ale i falešné emaily, v ČR není otázka ochrany práv seniorů komplexně řešena
 
OPATŘENÍ:
• podpora služeb prevence kriminality
• zvyšovat informovanost seniorů o jejich lidských a spotřebitelských právech
• analýza věkové diskriminace a s ní spojených překážek
 
8) Celoživotní učení, trh práce a aktivní stárnutí
v kategorii 55-59 let v ČR nadprůměrná zaměstnanost, s vyšším věkem, ale klesá (2020 zaměstnanost osob 65+ byla 6,9 %), zásadními faktory nižšího uplatnění starších osob na trhu práce je nižší motivace pracovat nebo zdravotní problémy
 
OPATŘENÍ:
• podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání, aktivního stáří a flexibilních forem práce
• kvalifikace lektorů na práci se specifickými skupinami
• motivace zaměstnavatelů pro zaměstnávání osob 50+
• ukotvení udržitelnosti aktivně pracovních vztahů osob 50+
 
9) Bezbariérový veřejný prostor
 
OPATŘENÍ:
• bezbariérová veřejná doprava
• navýšení titulu Bezbariérové obce z 20mil. na 30mil.Kč.
 
10) Osvěta a medializace tématu stárnutí
boj proti ageismu
 
OPATŘENÍ:
• odstranění předsudků k seniorům a stáří, příprava na stáří
• v rámci výuky na školách podpora mezigenerační solidarity a spolupráce
• osvětová konference ke dni seniorů
 
 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí