Vláda schválila odměny pro zaměstnance ve zdravotnictví a v sociálních službách, podnikatelům pomohou nové programy

Až 75 000 korun dostanou formou mimořádné odměny lékaři a další zdravotnický personál v zařízeních poskytujících lůžkovou péči o pacienty s covid-19. Mimořádné odměny za nasazení během epidemie dostanou i pracovníci v nezdravotnických profesích a v sociálních službách. Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 8. března 2021 schválila i dva nové podpůrné programy pro podnikatele postižené dopady koronavirové krize v roce 2021. Navýšen bude i objem peněz na program Antivirus.

Zdravotnickým pracovníkům zaměstnaným u poskytovatelů lůžkové péče bude prostřednictvím dotačního programu Ministerstva zdravotnictví vyplacena odměna až 75 000 korun, a to v závislosti na počtu skutečně odpracovaných hodin za období od 1. října 2020 do 28. února 2021 na pracovišti poskytovatele, maximálně však do výše úvazku. Na rozdíl od jarních odměn tentokrát bude možné vykázat všechny odpracované hodiny do úvazku 1,0 i zdravotníkům s kratším úvazkem, kteří z důvodu zajištění péče v nemocnicích byli nuceni pracovat nad jejich úvazek ve smlouvě. Nezdravotničtí zaměstnanci v těchto zařízeních dostanou v případě odpracování celého pracovního úvazku odměnu 30 000 korun. Vláda na tyto odměny vyhradila ze státního rozpočtu 12,2 miliardy korun a odměny by zaměstnanci měli dostat v dubnové výplatě. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Mimořádné odměny dostanou i zaměstnanci v sociálních službách. Výše jejich mimořádné odměny bude závislá na výši pracovního úvazku a počtu skutečně odpracovaných hodin a náročnosti práce. Pracovníci u zřizovatelů I. kategorie v přímé péči a zdravotní personál budou mít v přímé péči nárok až na 50 000 korun, ostatní zaměstnanci 30 000 korun, ve II. kategorii pro ostatní služby to bude 25 000 korun pro zaměstnance v přímé péči a 15 000 korun pro ostatní. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypíše i dotační titul na mimořádné odměny ve výši 25 000 korun pro sociální pracovníky obecních a krajských úřadů a pro zaměstnance v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Na tyto odměny vláda uvolnila nad rámec finančních možností MPSV dalších pět miliard korun. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda odsouhlasila také dva nové dotační programy na pomoc podnikatelům postiženým dopady vládních protiepidemických opatření a koronavirové krize obecně. Oba jsou alternativou současných covidových programů s výjimkou Antiviru a Covid – Nájemné. Mají za cíl zjednodušit dosavadní systém podpor a podnikatelům nabídnout možnost výběru té formy, která pro ně bude výhodnější.

První program Covid 2021 bude dotací na provozní náklady ve výši až 500 korun na den za každého zaměstnance v pracovním poměru včetně spolupracujících osob a jednatelů se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Podmínkou pro přiznání podpory je alespoň padesátiprocentní pokles tržeb za rozhodné období oproti srovnávacímu období, což je pro první výzvu 1. leden až 28. únor 2021 v porovnání se stejnými měsíci roku 2019 nebo 2020. mezi dalšími podmínkami pro přiznání dotace například je, že žadatel nebyl ke dni 31. 12. 2019 podnikem v obtížích. Na tento program bylo vládou vyčleněno 6 miliard korun.

Alternativou pro podnikatele bude program Covid – Nepokryté náklady. O pomoc z tohoto programu si budou moci zažádat ti podnikatelé, pro které nebude program Covid 2021 výhodný, či ty subjekty, které doposud nemohly získat odpovídající podporu, protože neprovozují svou činnost v provozovně na základě nájemní smlouvy či nemají zaměstnance. I tento program je založen na podmínce poklesu obratu nejméně o 50 procent za rozhodné období (leden a únor 2021) ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 a zároveň na podmínce, že se podnikatelský subjekt nachází za rozhodné období ve ztrátě. Dotace ve výši 60 procent nepokrytých fixních nákladů, maximálně 40 milionů korun, má těmto podnikatelům pomoci s úhradou části nákladů či výdajů, které nejsou pokryty výnosy nebo příjmy. Také na tento program bude připraveno až šest miliard korun.

Dalších osm miliard korun přidá vláda na pokrytí nákladů cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus v letošním roce. Důvodem navýšení alokace je skutečnost, že vláda 22. února rozhodla o prodloužení programu Antivirus do 30. dubna, s čímž původní schválený rozpočet programu nepočítal. Dosud měl program Antivirus k dispozici 12 miliard korun, po jeho prodloužení odhadlo Ministerstvo práce a sociálních věcí možné náklady až na 20 miliard korun.

Vláda také pověřila vicepremiérku a ministryni financí, aby vydala rozhodnutí, kterým se prodlouží prominutí daně z přidané hodnoty při prodeji filtračních polomasek a respirátorů třídy minimálně FFP2 a dalších typů respirátorů bez výdechového ventilu. Odpuštění DPH zatím platilo do 3. dubna, ministryně financí ho generálním pardonem prodlouží až do 3. června a nově se bude vztahovat i na filtry a další příslušenství.

Ministerstvo financí současně také prodlouží možnost podat daňové přiznání. Pro daňové subjekty, které mají povinnost podat daňové přiznání za zdaňovací období 2020 do 1. dubna, se termín bez pokut a úroku z prodlení posouvá na 3. května, u subjektů, které mají podávat daňové přiznání v prodloužené lhůtě do 3. května, se posouvá do 1. června. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Vláda schválila také úhradu převozů pacientů mezi Českou republikou a dalšími evropskými státy z prostředků státního rozpočtu. Jedná se o případy, kdy by byli pacienti s nemocí covid-19 kvůli kapacitním problémům českých nemocnic na základě dohody se zahraniční stranou převezeni do zdravotnického zařízení mimo ČR. Pokud by takovému českému pacientovi v důsledku legislativy platné v zemi, kam byl převezen, vznikla povinnost uhradit spoluúčast, stát ji uhradí za něj. Výplatu případných finančních náhrad za tyto případy dostalo na starost Ministerstvo zdravotnictví, o refundaci výdajů za převozu může následně požádat Evropskou komisi.

Vláda se zabývala také plánem na postupné zavedení plošného testování žáků, studentů a zaměstnanců ve školách a školských zařízeních. S testováním by se mělo začít tak, jak se budou postupně v závislosti na epidemické situaci vracet k prezenční výuce jednotlivé ročníky škol. Ministři rozhodli, že pro účely testování ve školách vyčlení ze státních hmotných rezerv 7 654 450 kusů testovacích sad vhodných k samotestování. Testy zajistí Správa státních hmotných rezerv, a to z převodu z Ministerstva vnitra ve výši 2 654 450 sad a zbytek nákupem formou veřejné zakázky s využitím všech možností zákona o zadávání veřejných zakázek.

Vláda souhlasila i s vydáním dvou nových mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která reagují na výskyt nových, nebezpečnějších mutací koronaviru na českém území – britské, brazilské a jihoafrické. Pokud laboratoře budou mít podezření, že testovaný vzorek může být některou z těchto mutací, budou mít nově povinnost nahlásit tuto skutečnost do Informačního systému infekčních nemocí a na výzvu Státního zdravotního ústavu odeslat vzorek ke konfirmačnímu vyšetření v Národní referenční laboratoři pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění. Pacienti, u nichž se pak prokáže nákaza jihoafrickou mutací nebo rizikový kontakt s takto nakaženou osobou, budou muset nejdříve po 14 dnech od pozitivního testu či od posledního kontaktu absolvovat ještě jeden PCR test s negativním výsledkem.

Vláda na pondělním jednání projednala a schválila také několik kontrolních nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu, podpořila poslanecký návrh novel zákonů odsouvajících zavedení tzv. chráněného účtu a účinnost pravidla o zákazu provádění výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí a pravidla, že se zákaz nakládat s peněžními prostředky na účtu povinného postiženého výkonem rozhodnutí nevztahuje na částku do výše čtyřnásobku životního minima jednotlivce. Přijala i čtyři koncepční dokumenty – Dopravní politiku ČR pro období 2021–2027 s výhledem do roku 2050, Vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce ČR, Strategii podpory malých a středních podniků v České republice pro období 2021–2027 a Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030.

Rozhodla také na návrh ministra zdravotnictví o odvolání MUDr. Jarmily Rážové, Ph.D. ze služebního místa hlavního hygienika, a to ke dni 14. března 2021. Od 15. března bude pověřena zastupováním hlavního hygienika MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D., a to do doby jmenování nového hlavního hygienika.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-8-brezna-2021-187166/.