Vláda zrušila pět nadbytečných funkcí vládních zmocněnců, novelou exekučního řádu chce řešit zastavování bezvýsledných exekucí

Na tiskové konferenci shrnul závěry jednání vlády ministr životního prostředí Petr Hladík, 10. května 2023.
Na tiskové konferenci shrnul závěry jednání vlády ministr životního prostředí Petr Hladík, 10. května 2023.
Vláda s okamžitou platností zrušila pět pozic vládních zmocněnců, jejichž funkce se staly nadbytečnými, a naopak jmenovala dva nové pro oblast životního prostředí. Na změnách se shodl kabinet Petra Fialy na jednání ve středu 10. května 2023. Schválil rovněž návrh novely exekučního řádu, kterou navrhuje začít vyplácet soudním exekutorům paušální náhradu nákladů spojených se zastavením bezvýsledné exekuce.

Vláda rozhodla k 10. květnu 2023 zrušit funkce vládních zmocněnců pro jadernou energetiku, pro strukturálně postižené regiony, pro sport, pro evropský výzkum a pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Důvodem je jejich nepotřebnost, která vznikla poté, co jejich agenda přešla pod jiné resorty, pod Národní sportovní agenturu, případně se jedná o pozice dlouhodobě neobsazené.

Zároveň vláda rozhodla na návrh ministra životního prostředí zřídit dvě nové funkce vládních zmocněnců, a to pro mezinárodní vyjednávání v oblasti ochrany klimatu a pro mezinárodní vyjednávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb. Obě pozice zároveň obsadila renomovanými experty v oboru Janem Dusíkem, respektive Ladislavem Mikem. Oba v těchto funkcích už působili během českého předsednictví v Radě EU v loňském roce, během půlročního předsednictví se zúčastnili řady jednání v oblasti ochrany životního prostředí na ministerské úrovni s evropskými a globálními partery a počínali si velmi úspěšně. Protože tato jednání pokračují a budou pokračovat i během švédského předsednictví, je žádoucí, aby ve svých aktivitách jménem české vlády pokračovali.

Vláda projednala a schválila také návrh novely exekučního řádu. Hlavní změna se týká případů, kdy bývá exekuce zastavena pro bezvýslednost. Podle současné legislativy v těchto kauzách obvykle zaniká právo soudního exekutora na úhradu nákladů exekuce, ačkoli exekuční řád říká, že soudní exekutor vykonává exekuční a další činnost za úplatu. Vláda navrhuje tento rozpor vyřešit formou vyplácení paušální náhrady nákladů spojených se zastavením bezvýsledné exekuce ve výši 750 korun plus DPH. Díky této novele by se podle odhadu Exekutorské komory mohlo zbavit všech svých exekucí až 80 000 fyzických osob.

Kabinet také změnil nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí. Změna se týká zařazení látek ze skupiny per- a polyfluorovaných látek (PFAS) na seznam látek ohlašovaných v únicích do vody do Integrovaného registru znečišťování a zpřísnění normy u kyanidů, kdy se snižuje prahová hodnota pro ohlašování do registru ze stávajících 500 kg/rok na 50 kg/rok. Obě změny pomohou zvýšit ochranu vod v českých řekách. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva životního prostředí na https://www.mzp.cz/cz/news_20230510-Vlada-schvalila-lepsi-ochranu-vod-zprisnila-ohlasovaci-prah-pro-kyanidy.

Vláda schválila také vyhodnocení individuálních systémových projektů a aktualizaci činnosti a priorit dalšího fungování Agentury pro sociální začleňování. Agentura byla financována valnou většinou z prostředků Evropského sociálního fondu a hlavní náplní její činnosti od roku 2016 do roku 2022 byla realizace dvou systémových projektů Systémové zajištění sociálního začleňování a Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, které byly realizovány v úzké součinnosti s obecními samosprávami. Z vyhodnocení ale vyplynulo, že stavět řešení problematiky sociálního vyloučení na projektovém financování z ESF není vhodné a že agentura potřebuje disponovat dostatečnými kompetencemi. Proto chce vláda připravit návrh institucionálního ukotvení Agentury pro sociální začleňování a jejího postavení vůči ministerstvům a jiným ústředním orgánům státní správy a územně samosprávným celkům a bude se zabývat i její právní formou.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-10–kvetna-2023-205330/.