Vyhlášení dalšího ročníku Ceny Bezpečnostní rady státu

Úřad vlády České republiky vyhlašuje další ročník Ceny Bezpečnostní rady státu pro rok 2021. Tuto cenu uděluje Bezpečnostní rada státu kolektivům i jednotlivcům v hlavní a ve studentské kategorii za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky.

Cena Bezpečnostní rady státu se uděluje každoročně za významná díla v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky nebo za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě. Je udělena také za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky a její osvěty. Uděluje se jednotlivcům a kolektivům v hlavní a studentské kategorii.

Do soutěže mohou být navrhována publikovaná i nepublikovaná díla z oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky. Návrhy na laureáty předkládají jednotlivci či instituce, případně autoři děl, kteří je mohou přihlásit osobně jako zadání do soutěže. Dále mohou být do soutěže navrhovány osobnosti, které aktivně pracují v bezpečnostní komunitě, a osobnosti za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky a její osvěty. Tyto návrhy předkládají ministři, vedoucí ústředních správních úřadů, hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy, rektoři veřejných vysokých škol, Univerzity obrany a Policejní akademie.

K posouzení se přijímají díla buď v písemné podobě (v jednom výtisku), nebo v elektronické podobě (e-mailem na sekretariat.brs@vlada.cz) českých i cizích státních příslušníků v českém jazyce s převážným zaměřením na českou problematiku. Nepublikované práce jsou předkládány anonymně s udáním jména a adresy v zalepené obálce. Vítězné práce budou publikovány na internetových stránkách Úřadu vlády České republiky.

Návrhy na udělení ceny je nutné doručit do 31. prosince 2020 na adresu: vedoucí Oddělení sekretariátu Bezpečnostní rady státu, Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, e-mail: sekretariat.brs@vlada.cz. Ceny budou uděleny ve druhém čtvrtletí roku 2021.

Návrh na ocenění osobnosti nebo kolektivu musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, datum narození, povolání, adresu bydliště a pracoviště, telefon, e-mail, stručnou charakteristiku kandidáta a jeho díla a zdůvodnění návrhu na udělení ceny. U kolektivu název navrženého kolektivu, jméno a příjmení jeho vedoucího, adresu pracoviště, telefon, e-mail, stručnou charakteristiku kolektivu a jeho díla a zdůvodnění návrhu na udělení ceny. Všechny platné návrhy posoudí Komise pro udělování Ceny bezpečnostní rady státu.

Bezpečnostní rada státu udělí v hlavní kategorii nejvýše tři ceny, ve studentské kategorii nejvýše dvě ceny. Jednotlivci nebo členové kolektivu ve studentské kategorii musí být studenty studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském programu, případně absolventy do jednoho roku po řádném ukončení studia v příslušném studijním programu. Významná díla mohou být doporučena k vydání. Cena se neuděluje in memoriam.