Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2019

Vyhodnocení plnění dohody o spolupráci mezi Odborovým svazem Stavba České republiky a Státním úřadem inspekce práce proběhlo v zasedací místnosti v sídle svazu. Vyhodnocení podepsali za OS jeho předseda Ing. Pavel Zítko a za SÚIP generální inspektor Mgr. Ing. Rudolf Hahn. Jednání se dále zúčastnili místopředseda OS Stanislav Augustin a svazový inspektor bezpečnosti práce Zdeněk Švehla.
 
Součástí vyhodnocení plnění dohody za rok 2019 byly i přílohy, které byly předány Mgr. Ing. Hahnovi. Jedná se o Kolektivní smlouvu vyššího stupně na roky 2019-2024, rozšíření této KSVS na další subjekty, Zprávu o stavu BOZP u OS Stavba ČR za rok 2019 a seznam všech zaměstnavatelských subjektů, ve kterých působí OS Stavba ČR. Naproti tomu byly zástupcům OS podány informace o výsledcích kontrolní činnosti SÚIP a o pracovní úrazovosti v rámci ČR za rok 2019.
 
Termín podpisu plnění dohody byl původně načasován symbolicky na den, kdy se na ČMKOS každoročně uskutečňuje akce v rámci Mezinárodního vzpomínkového dne za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání. Na letošní rok byla tato akce a s tím i související podpis plnění dohody naplánovány na den 28. dubna 2020. Bohužel v souvislosti s nemocí COVID-19 se tato akce a ani slavnostní podpis plnění dohody nemohly uskutečnit.
 
V roce 2019 byl v rámci České republiky zaznamenán vznik 96 smrtelných pracovních úrazů, což je celkem výrazný pokles oproti roku předchozímu, ale i tak je toto číslo příliš vysoké. 
 
Na závěr setkání si obě strany vyměnily zkušenosti ze své činnosti, projednaly opatření, která byla přijata v rámci boje proti nemoci COVID-19 v jarních měsících v souvislosti s povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů, a další oblasti.
 
Obě strany vyjádřily přesvědčení, že vzájemná spolupráce v oblasti BOZP v subjektech, ve kterých působí OS Stavba ČR, významně napomohla k lepší úrovni BOZP u těchto zaměstnavatelů a k výrazně nižší pracovní úrazovosti oproti zaměstnavatelům, u kterých odborové organizace nepůsobí. Zároveň s tím obě strany vyjádřily vůli ve spolupráci pokračovat beze změny i v dalším období.
 
  • Zdroj: OS STAVBA ČR