Výsledky kontrolní činnosti zaměřené na odhalování nelegální práce

Oblastní inspektoráty práce provedly v roce 2020 celkem 5 557 kontrol přímo zaměřených na odhalování nelegálního zaměstnávání. V rámci těchto kontrol bylo odhaleno 3 110 nelegálně zaměstnaných osob, přičemž se jednalo o 556 občanů ČR, 225 občanů zemí EU (nejčastěji osoby státní příslušnosti Slovenská republika, Rumunsko a Bulharsko) a 2 413 cizinců (nejčastěji osoby státní příslušnosti Ukrajina, Moldavsko a Vietnam).
 
Případné srovnávání výsledků kontrolní činnosti v oblasti nelegálního zaměstnávání za rok 2020 s předchozími roky je velmi komplikované, neboť epidemie nemoci covid-19 a přijatá opatření měly výrazný dopad na trh práce i samotnou kontrolní činnost orgánů inspekce práce. Docházelo např. ke snižování přeshraničního pohybu osob a k omezování fungování některých subjektů na základě vládních opatření dopadajících na jejich obor podnikání.
 
I přes nižší počet provedených kontrol, z důvodu epidemie covid-19, je nadále patrný trend z let předchozích, že počet zjištěných nelegálně zaměstnaných cizinců vysoce
převyšuje počet nelegálně pracujících občanů ČR a EU.
 
V roce 2020 byly nejčastěji nelegálně pracující osoby zjišťovány u zaměstnavatelů v oborech stavebnictví, dále velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových
vozidel a ve zpracovatelském průmyslu. Z pohledu velikosti zaměstnavatele se nelegálního zaměstnávání nejčastěji dopouštěli zaměstnavatelé kategorie do 9 zaměstnanců, přičemž takovéto zjištění se shodně opakuje již od roku 2018.
 
Za umožnění výkonu či výkon nelegální práce bylo v roce 2020 uloženo 549 pokut v celkové výši 132 660 600 Kč.
 
V roce 2020 se orgány inspekce práce při kontrolách nelegálního zaměstnávání, mimo „běžného“ nelegálního zaměstnávání (práce bez uzavřeného pracovněprávního vztahu), setkávaly i se zneužitím institutu agenturního zaměstnávání. Šlo o případy tzv. zastřeného zprostředkování zaměstnání, kdy dochází k pronájmu pracovní síly, avšak tato činnost je zastřena uzavřením jiného právního vztahu. V praxi tak dochází k vytvoření tzv. řetězení obchodních vztahů, přičemž rozklíčování těchto vztahů se vyznačuje velkou časovou náročností. Výjimkou pak není ani situace, kdy svého zaměstnavatele není schopná identifikovat ani fyzická osoba vykonávající práci na pracovišti, přičemž zná např. pouze křestní jméno osoby, která jí přiděluje práci či vyplácí mzdu. V roce 2020 bylo zastřené zprostředkování zaměstnání zjištěno u 208 subjektů. Za přestupek zastřeného zprostředkování zaměstnání bylo v roce 2020 uloženo celkem 80 pokut v celkové výši 36 277 000 Kč.
 
  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i, Zpravodaj