Vystoupení předsedy vlády ČR Andreje Babiše k plánu obnovy na videokonferenci členů Evropské rady

Premiér Andrej Babiš při vystoupení v rámci videokonference Evropské rady, 19. června 2020.
Premiér Andrej Babiš při vystoupení v rámci videokonference Evropské rady, 19. června 2020.
Premiér Andrej Babiš vystoupil v pátek 19. června 2020 na videokonferenčním jednání členů Evropské rady s tímto projevem.

Milý Charlesi, milí kolegové,

jsem rád, že vedeme dnešní diskusi o tomto velmi důležitém návrhu a díky patří
Ursule za legislativní návrhy.

Souhlasím, že musíme společně reagovat na krizi.

Zdá se, že panuje shoda ohledně zadlužení budoucích rozpočtů EU. Nebyla by to moje první volba, ale nebudu tomu bránit. Měli bychom se však omezit na to, co je nezbytně nutné, účelné a dočasné.

Navržený splátkový kalendář úvěru je jasný. Celkové finanční náklady spojené s tímto dluhem by podle Komise měly dosahovat 17,5 miliardy eur v letech 2021–2027. Doufám, že správně chápu, že se jedná o celkovou a konečnou maximální částku servisních poplatků vztahujících se k celé výši půjček.

Pokud jde o dobu trvání plánu obnovy, národní plány musí být důkladně připraveny a dopad strukturálních reforem musí být dlouhodobý. Proto je třeba prodloužit maximální dobu trvání Facility na podporu oživení a odolnosti (RRF) do roku 2027. Velikost národních obálek by rovněž měla být rezervována po celou tuto dobu.

Cíl plánu

Shodli jsme se, že chceme řešit dopady krize.

Nyní se Komise zaměřuje rovněž na budování odolnosti. Všichni bychom samozřejmě chtěli, aby byla EU dlouhodobě silná. Musíme si však jasně říci, čeho přesně v tomto směru chceme dosáhnout. Odolnost by neměla znamenat bianko šek pro nepřiměřené utrácení.

Trvám na tom, že musíme dál rozvíjet klíčové politiky EU vyplývající ze Smluv, zejména posilování vnitřního trhu prostřednictvím podpory hospodářské konvergence. Ta je klíčem pro naši společnou sílu, růst a prosperitu.

Tradiční politiky musí hrát ústřední roli a zcela zásadní jsou v tomto ohledu především investice. Kromě Zelené dohody pro Evropu a digitalizace by za klíčovou prioritu mělo být i budování chybějící dopravní a energetické infrastruktury a průmyslu.

Nástroj pro obnovu

Nástroj pro obnovu musí být přínosný pro všechny.

Má podpořit nejvíce zasažená odvětví našich ekonomik. Zatím nevíme, jaký přesně bude dopad krize na HDP a další ekonomické ukazatele. Tato čísla zatím prostě nemáme k dispozici.

Co ale vím s jistotou, že výpočet podílů jednotlivých států podle údajů o míře nezaměstnanosti za minulých pět let určitě nemá nic společného se skutečným dopadem koronavirové krize a je zcela nesprávný.

V tomto ohledu by bylo mnohem praktičtější diskutovat nyní pouze o víceletém finančním rámci a o plánu obnovy až budeme mít konečný účet za koronavirus.

Analýza Komise uvádí, že odvětví cestovního ruchu nebo automobilového průmyslu jsou krizí vážně zasaženy. Úplně nechápu, jak přidělení dvou třetin celého třičtvrtěbilionového nástroje na obnovu a strukturální reformy v členských státech na základě míry jejich nezaměstnanosti před pěti lety, může těmto odvětvím pomoci se zotavit.

Řešením by mohl být dynamický alokační klíč. Fázování by nám pomohlo včas vidět skutečné dopady krize a umožnit odpovídajícím způsobem přizpůsobit tok peněz.

Pokud jde o rovnováhu mezi granty a půjčkami, já upřednostňuji granty. Důvodem je, že rozpočet EU je ze své podstaty strukturován jako grantově orientovaný a půjčky v něm nemají jasnou pozici.

Rozumím však, že některé členské státy si budou chtít také půjčit z nového nástroje, a měli bychom to umožnit.

Alokační kritéria

Jak jsem již řekl, způsob, jakým jsou nové zdroje přidělovány v návrhu, mě znepokojuje nejvíce.

Kritéria pro rozdělení peněz z nástroje obnovy, by měla být spravedlivá i pro země s nižšími příjmy, protože ekonomická vyspělost zvyšuje schopnost členských států financovat oživení.

Míra nezaměstnanosti v letech před rokem 2020 by neměla být rozhodujícím ukazatelem. Jsem přesvědčen, že bychom měli věnovat větší pozornost hospodářské prosperitě měřené v HND. Mohli bychom také zvážit doplnění dalších kritérií odrážejících důsledky uzavření ekonomiky a trhu, například roční pokles HDP.

Konkrétně je pokles alokace pro moji zemi jen kvůli kritériu nezaměstnanosti téměř 60 %, což představuje zhruba 6 miliard euro. To je více než současná celková alokace, která odpovídá 4,6 miliardám euro.

Nástroj by měl být také pružnější a přizpůsoben konkrétním potřebám dané země.

Role Komise při posuzování kritérií by měla být pečlivě sledována a dobře vyvážena s rolí Rady.

Jsem připraven na tom dál pracovat, ale vzorec tak, jak je teď navržen, pro mě fungovat nebude.

Víceletý finanční rámec

A na závěr, v samotném víceletém finančním rámci stále vidím určitý prostor pro úpravy v jednotlivých kapitolách, konkrétně posílením tradičních politik.

Upřímně oceňuji flexibilní přístup Komise v poslední době k podmínkám implementace a jsem přesvědčen, že maximální flexibilita by měla být zachována i do budoucna.

Pokud jde o příjmovou stránku rozpočtu, nejsem příliš nakloněn jakýmkoliv novým vlastním zdrojům, které by neúměrně dopadly na země s nižšími příjmy.

Kromě toho jsem přesvědčen, že veškeré rabaty by měly být zrušeny.

Jsem připraven v létě pracovat na balíčku, abychom měli dohodu v rozumném čase. Dohodneme se však pouze tehdy, bude-li návrh realistický a skutečně smysluplný pro nás všechny.

Těším se na negobox.

Andrej Babiš, předseda vlády