Z jednání PV OSŽ při ČD: Jsme pro dohodu, nabídka kraje je však prozatím neakceptovatelná

První část jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo v Praze, v sídle OSŽ, dne 6. listopadu, byla věnována aktuální situaci ve vyjednávání v záležitosti uznávání režijních výhod v Jihomoravském kraji.
 
Předseda PV Vladislav Vokoun zrekapituloval dosavadní výsledky jednání a připomněl shodu všech odborových centrál na železnici k této záležitosti a také nabízenou podporu od regionálního orgánu ČMKOS. Rovněž České dráhy konstatovaly, že podmínky, které nabízí Jihomoravský kraj, jsou nepřijatelné,“ řekl Vladislav Vokoun.
 
Vladislav Vokoun dále informoval o dosavadním vývoji kolektivního vyjednávání na ČD. Uvedl, že podle návrhu, který odbory obdržely od Českých drah, bude vyjednávání zřejmě složitější, než se očekávalo. „Předpokládal jsem, že vzhledem ke změnám ve vedení Českých drah budou navrhované změny oproti loňské kolektivní smlouvě minimální a my budeme jednat především o mzdách. Navržených změn je však více a některé jsou pro nás nepřijatelné,“ poznamenal Vladislav Vokoun.

První z hostů jednání, Ing. Radek Dvořák, místopředseda představenstva ČD, a. s., přehledně informoval o smlouvách ČD s jednotlivými kraji, z nichž některé jsou teprve před podpisem (Ústí nad Labem, Praha, Jihočeský kraj), a věnoval se problematice neuznávání jízdních východ v Jihomoravském kraji. Uvedl, že nabídku Jihomoravského kraje na zlevněnou průkazku pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky České dráhy odmítly. Věc je zatím v jednání, čeká se na vyjádření Jihomoravského kraje.

Další host jednání, Mgr. Soňa Schwarzová, ředitelka odboru 10 GŘ ČD, a. s., přednesla podnikovému výboru podrobnou informaci o změně organizační struktury personálního odboru GŘ ČD, která již byla schválena představenstvem Českých drah, s odbory dochází k projednání v těchto dnech. Tato organizační změna byla podle slov Mgr. Schwarzové vyvolána zjištěnými nedostatky v práci tohoto odboru. Činnost bude třeba zefektivnit, lépe organizačně propojit a odstranit některé nedostatky, jako byly například úniky citlivých informací. Celkem se ruší 18 pracovních pozic, z nichž je 5 neobsazených. U většiny zaměstnanců dochází k převodu na jiný post, eventuálně odchod do důchodu, uplatnění se zatím nepodařilo najít u tří zaměstnanců.

Jednání podnikového výboru se zúčastnila Ing. Jana Plocová, předsedkyně ZO OSŽ na GŘ. Ta v diskusi uvedla, že chápe, že změny v personálním odboru jsou v pravomoci vedení společnosti, podle jejích slov ale měla být základní organizace s chystanými změnami seznámena dříve, než byl návrh schválen. Uvedla, že postrádá přesné nastavení vazeb řízení mezi jednotlivými složkami, aby nemohlo dojít ke kolapsu činností. „Nerozporujeme právo na organizační změnu, ale podle nás není vzhledem ke kolektivnímu vyjednávání zvolen vhodný termín (změna má platit od 15. 12. 2019) a hlavně se návrh měl včas prodiskutovat a připravit tak, aby bylo jasné, jak bude fungovat,“ řekla Ing. Plocová.

Po přestávce pokračovalo jednání výboru informacemi o současné situaci v organizační jednotce ZAP (zákaznický personál), kde se řeší dopady do zaměstnanosti z důvodu nově uzavřených smluv s objednateli. Podnikový výbor zastává názor, že je důležité projednat všechny změny se zaměstnanci a reagovat na jejich připomínky. Podobná situace (nejasnost a nejistota) je v personální oblasti rovněž v organizačních jednotkách OCÚ a OCP, kde však prozatím nejsou žádné dopady avizovány.

V bodu organizační záležitosti se členové výboru věnovali především otázce připravenosti ZO OSŽ na možné formy protestních akcí v souvislosti s usnesením mimořádného zasedání Ústředí OSŽ z důvodu možné nedohody Českých drah s vedením Jihomoravského kraje ohledně uznávání jízdních výhod zaměstnanců dotčených podniků. Členové PV přijali usnesení, v němž vyzývají vedení ČD v případě nedohody s Jihomoravským krajem k dodržování zákonných ustanovení, týkající se jízdních výhod. Nebude-li to kraj ochoten akceptovat, budeme reagovat v souladu s usneseními Ústředí OSŽ, píše se v usnesení.

 
  • Zdroj: Odborové sdružení železničářů