Změny pro podnikatele platné od roku 2019

Letos začnou platit nová pravidla, která ovlivní podnikání v Česku. Nejvíce firem se dotkne zrušení karenční doby pro výplatu náhrad mzdy v prvních třech dnech nemoci.

ZRUŠENÍ KARENČNÍ DOBY OD 1. 7. 2019

Od 1. července 2019 by měly začít firmy opět proplácet zaměstnancům náhradu mzdy za první tři dny nemoci. Zrušení karenční doby schválila poslanecká sněmovna. Ještě se čeká na vyjádření Senátu, který může zákon poslancům vrátit. Nicméně vzhledem k tomu, že pro zrušení hlasovala výrazná většina poslanců, bude Sněmovna s velkou pravděpodobností schopná senátní návrh přehlasovat.

Pokud zrušení karenční doby začne platit ve verzi schválené Sněmovnou, budou firmy proplácet náhrady mzdy v nemoci od prvního do čtrnáctého dne nemoci. Za to se firmám sníží sazba pro nemocenské pojištění, které platí za zaměstnance, o 0,2procentního bodu.

„Snížení odvodů o 0,2 % není pro zaměstnavatele žádná kompenzace. Firmám nemůže pokrýt zvýšené náklady, které budou mít s proplácením prvních tří dnů pracovní neschopnosti. Podle statistik MPSV se zvýší nemocnost o 2 až 3 % ročně. Celkové náklady se jim tedy zvýší odhadem o 8 miliard korun. Díky snížení pojistného firmy ušetří přibližně 3 miliardy korun,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu.

RŮST MINIMÁLNÍ MZDY ZVEDNE I ZARUČENÉ MZDY 

Minimální mzda vzroste od ledna 2019 o 1150 korun na 13 350 korun. Svaz průmyslu se snažil prosadit, aby se minimální mzda zvýšila o 800 korun. Růst minimální mzdy bude velkou zátěží pro některé firmy, protože nerespektuje, že od minimální mzdy se odvíjí také výše zaručených mezd a že se výše mezd liší mezi jednotlivými kraji, odvětvím, firmami.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy se zvednou o 1150 až 2300 korun měsíčně. Jde o výdělková minima platná pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a pro zaměstnance ve veřejných službách a ve státní službě. Jsou stanoveny v osmi úrovních podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. První úroveň je rovna minimální mzdě, nejvyšší jejímu dvojnásobku.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy v letech 2018 a 2019:

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

rok 2018

rok 2019

Kč za hodinu

Kč za měsíc

Kč za hodinu

Kč za měsíc

1.

73,20

12 200

79,80

13 350

2.

80,80

13 500

88,10

14 740

3.

89,20

14 900

97,30

16 280

4.

98,50

16 400

107,40

17 970

5

108,80

18 100

118,60

19 850

6.

120,10

20 000

130,90

21 900

7.

132,60

22 100

144,50

24 180

8.

146,40

24 400

159,60

26 700

 

ENERGETICI NEBUDOU PLATIT ZA DOMNĚLÉ IMISNÍ ŠKODY NA LESÍCH 

Od ledna 2019 nebudou muset provozovatelé spalovacích zařízení platit majitelům lesů nespravedlivé kompenzace za domnělé imisní škody na porostech. U velkých spalovacích zařízení tyto platby dosahovaly až několika desítek milionů korun za rok.

Ministerstvo zemědělství upravilo vyhlášku o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, takže se v podstatě stala pro provozovatele spalovacích zdrojů irelevantní. Kompenzace za škody na lesích vycházely z reality 80. let minulého století, kdy zejména lesy v severních Čechách ničily kyselé deště způsobené emisemi uhelných elektráren. Po odsíření spalovacích zdrojů ale dnes není přímá vazba mezi průmyslovými emisemi a zdravotním stavem lesů prokazatelná.
ZRYCHLÍ SE STAVBA KLÍČOVÉ INFRASTRUKTURY 

Novela zákona o urychlení výstavby infrastruktury zavedla nový institut takzvaného mezitímního rozhodnutí. Pokud budou splněny podmínky pro vyvlastnění pozemků, bude možné zahájit stavbu ještě před určením definitivní výše náhrady za vyvlastnění.

Mezitímní rozhodnutí bude možné uplatnit u vyjmenovaných staveb. Jde o vybrané dálnice, silnice I. třídy, železnice, metro i nové oplocení pražského Letiště Václava Havla. Na seznamu je také pražský okruh, stavby v rámci pražského, brněnského a ostravského železničního uzlu nebo plavební stupně Děčín a Přelouč. Novela umožňuje oprávněným investorům provádět měření a průzkumné práce na cizím pozemku, a to ještě před zahájením řízení o povolení nebo umístění stavby. Zákon obsahuje také takzvanou fikci souhlasu. Týkat se bude staveb, na něž se zákon o urychlení výstavby vztahuje. Pokud úřad nevydá závazné stanovisko do 60 dnů, bude se předpokládat, že nemá námitek.

INVESTIČNÍ POBÍDKY SE ZAMĚŘÍ NA VYŠŠÍ PŘIDANOU HODNOTU

V průběhu roku 2019 by měla nabýt účinnosti novela zákona o investičních pobídkách spolu s prováděcím nařízením. Oba předpisy přinášejí zásadní změny pro žadatele a zaměří se na vyšší přidanou hodnotu a výzkum a vývoj. Investoři nebudou moci žádat o dotace na nová pracovní místa ve výrobě kromě postižených regionů.

Žadatelé o pobídky budou muset nově vyplácet zaměstnancům alespoň průměrnou mzdu v regionu. Firmy ve výrobě k tomu – budou muset zaměstnávat výzkumné pracovníky, nebo vysokoškolsky vzdělané pracovníky. Uvažuje se také o třetí možnosti, že by firmy investovaly do strojního zařízení pro výzkum a vývoj.

Všechny pobídky bude po splnění kritérií ještě schvalovat vláda. Zároveň ale investoři ve výrobě nebudou muset vytvářet nová pracovní místa, což umožní další digitalizaci a robotizaci. Investoři budou moci zaměstnávat pracovníky na zkrácené úvazky a malým a středním podnikům se významně ulehčí splnění podmínek. Investorům do technologických center navíc vzroste dotační podpora.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy