Zpožděný daňový balíček začne platit nejdříve v dubnu

Rozsáhlý daňový balíček přinášející změny napříč daňovými zákony vrátil Senát s pozměňovacími návrhy k projednání poslancům. Původně měly změny platit od začátku roku 2019, kvůli zpoždění však nabydou účinnosti zřejmě až od 1. dubna či 1. května 2019. Svazu průmyslu se podařilo ochránit statutární orgány firem před zbytečnou administrativou či vyjasnit uplatňování daňových odpočtů na vědu a výzkum. 

Hlavním důvodem, proč byl soubor změn připravován, je nutnost transpozice evropské směrnice týkající se vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany nadnárodních společností (Anti Avoidance Tax Directive – tzv. ATAD). Konkrétní změnou je například omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, či pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti. 

Svaz implementaci těchto opatření v navrženém rozsahu v podstatě podporoval, pouze upozornil na některé nejasnosti. Zdůrazňovali jsme, že nově zaváděné stanovení limitu pro uznatelnost výpůjčních nákladů na úrovni 80 milionů korun a 30% hranice daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy je pro situaci ČR dostatečné a je nutné toto maximální vymezení, které Směrnice umožňuje, udržet. Ministerstvo financí k nastavení limitu přistoupilo pragmaticky a nenavrhovalo jeho zpřísnění. 

Konkrétní připomínky Svazu k původnímu návrhu daňového balíčku můžete nalézt zde a hlubší pohled na problematiku implementace směrnice ATAD najdete zde.

POZITIVNÍ ÚPRAVY VYCHÁZEJÍCÍ Z AKTIVIT SVAZU

Poslanecká sněmovna k daňovému balíčku schválila dva zásadní pozměňovací návrhy, které vycházejí z aktivity a iniciativy Svazu průmyslu. Problémy, které řeší oba pozměňovací návrhy, se totiž významně dotýkaly podnikatelského prostředí. Prvním opatřením je pozměňovací návrh ke zdanění statutárních zástupců firem v rámci úprav zákona o dani z přidané hodnoty. Zpětně byla do zákona vložena věta, jejíž původně navrhované vypuštění by znamenalo, že někteří členové statutárních orgánů by museli kromě odvodu daně z příjmů nově řešit i administrativu s DPH. Nemuselo jít v každém případě o zvýšení daňového zatížení členů statutárních orgánů, ale důsledkem by bylo značné zvýšení administrativního břemene souvisejících s nutností řešit i DPH. 

Druhým pozměňovacím návrhem je úspěšné prosazení změn při využívání daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Zákon zavede institut oznámení, které určí jasný časový okamžik možnosti uplatnění nákladů na výzkum a vývoj, a změny termínu zpracování projektu (projektové dokumentace). To by mělo pomoci větší jistotě poplatníků. Jednání pracovní skupiny pro daňové odpočty pod Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace, kde Svaz vede zástupce podnikatelské sféry, pokračuje s cílem zajištění dalších kroků pro změnu v praxi a zlepšení atmosféry.

ZMĚNY V DPH A U VÝDAJOVÝCH PAUŠÁLŮ

Mezi novinky balíčku patří zařazení dodávek tepla a chladu do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %. 

Dále se v zákoně o daních z příjmů zvyšují maximální částky, ke kterým se vztahují výdajové paušály. Paušál ve výši 80 % lze uplatnit nově do limitu 1,6 milionu korun (nyní to je 800 tisíc korun), 60% paušální výdaje lze uplatnit do limitu 1,2 milionu korun (dosud pouze 600 tisíc korun), 30% paušál maximálně do 600 tisíc korun (dosud jen 300 tisíc korun), 40% paušál do limitu 800 tisíc korun (nyní 400 tisíc korun).

Ministerstvo financí do daňového balíčku vložilo také úpravu sankcí u kontrolního hlášení v rámci zákona o DPH. Bude mít možnost uložit pokutu do maximální výše 500 tisíc korun v případě maření správy daní.  Svaz vyjádřil obavy ohledně potenciálních negativních postupů finanční správy. S Ministerstvem financí jsme také diskutovali rozsah a rizika represivních nástrojů, které má Finanční správa k dispozici. Výsledkem je ubezpečení ze strany ministerstva, že sankce nebude používána na „standardní, poctivé plátce“. Reakci Ministerstva financí na naše dotazy se detailněji věnujeme zde.

Pro úplnost, celý daňový balíček je v Parlamentu evidován jako sněmovní tisk 206 a senátní tisk 32.

Vladimír Štípek
kategorie Z hospodářské politiky