2021: Byl to rok četných problémů, ale i úspěchů, bilancuje předseda OS PHGN Rostislav Palička

Ani rok 2021 nebyl pro těžební průmysl příznivým obdobím. Na vině je tažení Evropské komise a parlamentu proti těžbě a spalování uhlí v elektrárnách a teplárnách, proti těžebním společnostem a jejich zaměstnancům, to vše pod taktovkou zelených aktivistů a ekologických organizací. Situaci zaměstnavatelům, odborům a zaměstnancům výrazně zkomplikoval i letos covid-19. Přesto odborový svaz ve složitých podmínkách plnil své povinnosti vůči členům a dosáhl řady úspěchů. O těchto a dalších událostech jsme rozmlouvali v závěru roku s předsedou Odborového svazu PHGN Rostislavem Paličkou.

Začneme šestým zasedáním rady OS PHGN. Co vás zaujalo?

Důležitým poznatkem z posledního zasedání v Praze je, že rada odborového svazu opět projevila soudržnost a plnou důvěru vedení odborového svazu. Pro mě je to inspirující, moc si toho cením a posiluje mě to k další práci. Členové rady jsou v rozhodování jednotní, ale také flexibilní. Podle potřeby dokážou pohotově rozhodovat. Na poslední radě například rychle schválili změnu jednacího řádu k řešení problémů, které přináší složitá doba. Díky tomu působí odborový svaz v čase koronavirové krize, nouzových stavů a lockdownů jako jednotný a akceschopný celek, který dovede reagovat a řešit vzniklé problémy. 

K tomu odborový svaz potřebuje finanční zázemí a pokud možno i majetek. Jak jste na tom v současné době? 
Máme poměrně dobré finanční zázemí jak pro financování služeb členům svazu, tak pro financování svazu a jeho zaměstnanců. Jak jsem již informoval v minulých číslech HGN, jednáme o prodeji hotelu Harmonie 2 v Luhačovicích. Jde o komplikovanou záležitost, o prodej se stará právní zástupce v Luhačovicích, jedná například s provozovateli inženýrských sítí, geodety a dalšími úřady, aby případný konečný prodej hotelu s pozemkem byl nezpochybnitelný. Souběžně pracujeme na koupi svého nového sídla v Praze. Za tímto účelem jsme najali advokátní kancelář. Doufám, že se nám tuto záležitost podaří dotáhnout do konce. Jednáme o kvalitní nemovitosti s osmi parkovacími místy a výhodnou polohou dostupnou autem i veřejnými dopravními prostředky. Například z pražského hlavního nádraží je to půlhodina tramvají. 

Odborový svaz je členem Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů a jako takový je příjemcem financí z delimitace odborového majetku. Jakou roli to hraje vzhledem k rozpočtu svazu? 
Podle poslední informace je delimitace majetku již navržená pro jednání valné hromady majetkové unie. Předpokládám, že delimitace z odborového majetku bude schválená ve stejné výši jako v loňském roce. To nám zajistí potřebné finance do rozpočtu pro dobré fungování. Valná hromada by měla zasedat 10. prosince a náš svaz zastupuje již dvacet let můj předchůdce Jan Sábel. Letos také proběhnou volby nového představenstva majetkové unie, kam kandiduji za OS PHGN. Je nanejvýš důležité, abychom měli svého zástupce v představenstvu majetkové unie. Díky tomu budeme mít možnost spolurozhodovat a nadále budeme mít přístup k informacím, jak majetková unie pracuje a rozhoduje. 

Které události končícího roku 2021 vás nejvíce oslovily jako předsedu Odborového svazu PHGN? 
Náš svaz nyní žije, jak jsem nastínil v předešlé odpovědi, v majetkových záležitostech. Hornictví prožívá těžké období, důlní průmysl je pod velkým existenciálním tlakem. Proto si cením, že i za této situace se nám – myslím tím vedení svazu a pražské pracoviště, odborová sdružení a přímo sdružené základní organizace – už v loňském roce podařilo dojednat s vládou rozšíření nařízení vlády číslo 167 pro černouhelný průmysl. Podařilo se nám tak zajistit finanční zabezpečení pro odcházející zaměstnance OKD. Většina z nich přechází i s utlumovanými provozy pod státní podnik Diamo. Až v Diamu budou končit, pomůže jim obnovené vládní nařízení. I díky tomu probíhá útlum státního podniku OKD kultivovaně a ohleduplně vůči zaměstnancům, kteří budou finančně zabezpečeni. OKD dnes zaměstnává 2800 kmenových zaměstnanců na dole ČSM, který by měl být utlumován na konci příštího roku. Budeme se snažit o to, aby také o ně bylo časem postaráno. Odborový svaz a členská sdružení usilovali a usilují, aby vedení a majitelé státního podniku OKD plnili své závazky vůči zaměstnancům vyplývající z platné podnikové kolektivní smlouvy. A to se nám daří. Obdobná situace platí i pro hnědé uhlí, kde rovněž probíhá útlum. Odborový svaz, konkrétně odborová sdružení vyjednala rozšíření nařízení vlády také pro Vršanskou uhelnou a Severočeské doly, rok předtím pro Sokolovskou uhelnou v případě uzavření tlakové plynárny. Za výrazný úspěch považuji, že se našemu odborovému svazu a Sdružení odborových organizací OKD podařilo s vládou dojednat předčasný odchod do starobního důchodu pro dalších 200 důlních zaměstnanců OKD, kteří by na to jinak neměli nárok.

To vše podtrhuje význam a nezastupitelnost odborových organizací a kolektivního vyjednávání pro členy a zaměstnance uhelných společností a dalších firem. Souhlasíte? 
Odborový svaz pracuje na kolektivní smlouvě vyššího stupně a již jsme zahájili se zaměstnavateli vyjednávání dodatku odvětvové smlouvy pro rok 2022. Odborový vyjednávací tým vede první místopředseda svazu Josef Zelenka. Vzhledem k vysoké inflaci požadují odbory odpovídající růst zaměstnaneckých mezd v tarifních tabulkách. Z toho důvodu předpokládám, že vyjednávání se svazem zaměstnavatelů bude velice náročné. Věřím však, že se tak jako v minulosti nakonec shodneme. Odborné zázemí odborovým vyjednavačům poskytují naši právníci Antonín Těšík a Markéta Marinková. Jsou v neustálém kontaktu s odborovými organizacemi a poskytují jim právní pomoc. Za to bych jim a ostatním zaměstnancům pražského pracoviště chtěl poděkovat. 

Neohrozí v příštím roce případný další útlum dolů a lomů existenci odborového svazu? 
Existenci a činnost svazu to neohrozí. Útlum uhelných dolů a lomů ještě neznamená uzavření důlních společností. Náhradu za uhlí zatím stále nemáme. Členská základna nesestává pouze ze zaměstnanců důlních společností, členy jsou i strojírenské firmy, Moravské naftové doly, učňovské školy, pojišťovna a další. Utlumované důlní provozy v OKD se zaměstnanci přecházejí do státního podniku Diamo, kde pokračují v činnosti. Uzavřeli jsme s Diamem dohodu o součinnosti v legislativě a bezpečnosti práce, což nám zajišťuje přístup k jednání s vedením státního podniku a poskytování služeb odborovým organizacím, které přešly pod Diamo. Budeme tak jejich činnost i nadále zastřešovat. 

Odboráři a zaměstnanci odvětví v působnosti OS PHGN se připravují na vánoční svátky a příchod nového roku. Co jim popřejete? 
Všem členům a zaměstnancům přeji požehnané Vánoce plné radosti, štěstí a pohody prožité v kruhu rodinném. V nadcházejícím novém roce 2022 jim pak přeji především pevné zdraví, štěstí a spokojenost v osobním i pracovním životě. Všem přeji slušného zaměstnavatele, slušné pracovní podmínky a slušnou mzdu, aby si ji mohli ve zdraví užít. Na závěr bych chtěl poděkovat radě odborového svazu za zodpovědnou práci, dále odborovým funkcionářům, zvláště těm neuvolněným, a inspektorům bezpečnosti práce a popřát jim úspěšné vykročení do nového roku 2022.