Aktuální informace z jednání o režijních výhodách

čera v odpoledních hodinách se uskutečnilo další společné jednání zástupců vedení MD ČR, ČD a odborových organizací působících na železnici za účelem vyjasnění právního výkladu příslušných ustanovení Tarifu „režijního jízdného“, která upravují další postup v situaci, kdy podle ust. § 2, odst. 3) písm. a) až e) Tarifu je platnost režijky v daném vlaku vyloučena.

Po krátkém jednání došlo ke shodě, že ze zpracovaných analýz právních předpisů jednoznačně vyplývá, že jediným subjektem, který je právními předpisy zmocněn ke stanovení časového příplatku pro držitele režijek, který je opravňuje k použití i takových vlaků, jsou České dráhy, a.s., a nikoli objednatel vlaků v závazku veřejné služby (kraj).

Bylo proto konstatováno, že tato právní úprava samozřejmě platí také u vlaků objednávaných Jihomoravským krajem, kde je platnost režijky vyloučena na základě ust. § 2, odst. 3) písm. e) Tarifu, jelikož zde byla smlouva mezi krajem a ČD uzavřena na základě nabídkového řízení. Zástupci Ministerstva dopravy proto přislíbili zaslat Jihomoravskému kraji dopis, kde jej MDČR bude o této skutečnosti informovat. Dále byli všichni přítomní informováni o tom, že se v pátek 25. října uskuteční jednání mezi zástupci vedení ČD a Jihomoravského kraje, kde se na tomto právním základě bude jednat o dalším postupu ve věci režijek, který by měl být výhodný pro obě strany. Požadovaným konečným výsledkem dalších jednání by měla být možnost pro všechny držitele režijek, kteří si opatří příslušný časový příplatek ČD užívat i regionální vlaky objednávané Jihomoravským krajem, jako je tomu obdobně u komerčních vlaků a lanovky ČD na Ještěd.

OSŽ ve spolupráci s ostatními centrálami bude v kolektivním vyjednávání u jednotlivých zaměstnavatelů také usilovat o to, aby v duchu uzavřeného Memoranda o zachování sociálního smíru ze 4. prosince 2017 i nadále příslušné časové příplatky pro své zaměstnance, jejich rodinné příslušníky a důchodce hradili jejich zaměstnavatelé. O dalším posunu v jednání o režijních výhodách budeme opět na webu OSŽ informovat.

Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ