EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR JEDNAL MIMOŘÁDNĚ V HELSINKÁCH

V Helsinkách dne 9. října 2019 zasedal Evropský hospodářský a sociální výbor, kterého se jako jeho člen zúčastnil také předseda Asociace samostatných odborů Bohumír  Dufek.

Volba právě finských Helsinek nebyla náhodná. Ve druhé polovině roku 2019  totiž Finsko už potřetí v historii předsedá Radě Evropské unie. Finské předsednictví je ve znamení nového začátku procesu tvorby evropské politiky. Začíná nový institucionální cyklus – EU má nový parlament, bude mít novou Komisi a nového předsedu Rady.

Na programu jednání této mimořádné schůze skupiny Zaměstnanci byla ředa významných a aktuálních témat:

Udržitelná Evropa – udržitelná budoucnost

Příspěvek k praktickému provádění 17 globálních cílů udržitelného rozvoje (SDG), které byly zahájeny OSN v roce 2015, bude i nadále patřit na pořad jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). EHSV bude dále podporovat zejména doporučení uvedená ve svém stanovisku k Reflexnímu dokumentu „Směrem k udržitelné Evropě do roku 2030“ Učiní to tak, že bude prosazovat zastřešující evropskou strategii udržitelného rozvoje s konkrétními cíli a ukazateli pro provádění cílů udržitelného rozvoje v EU do roku 2030.

EHSV rovněž připravil dvě stanoviska z vlastní iniciativy k sociální a ekonomické dimenzi udržitelnosti. Jejich cílem je navrhnout nové přístupy k spravedlivějšímu rozdělení zátěže transformace a zajistit, aby „nikdo nezůstal pozadu“. Kromě toho budou definovat, jak by „udržitelné hospodářství, které chceme“ mělo vypadat, a to prozkoumáním nových ekonomických modelů, investičních rozhodnutí vůči technologickému pokroku, nových ukazatelů růstu a konkurenceschopnosti.

V oblasti boje proti změně klimatu je EHSV součástí mezinárodní koalice pro správu klimatu (ICGC), jejímž cílem je stimulovat zdola nahoru zapojení různých akterů do vícestranného a víceúrovňového ducha spolupráce. EHSV bude i nadále přispívat k vytváření rámce EU umožňujícího občanům a komunitám v oblasti klimatu zprovoznění evropského dialogu pro nestátní opatření v oblasti změny klimatu, zejména financování potřebných opatření v této oblasti.

Významná část činností EHSV se bude i nadále zaměřovat na dokončení jednotného trhu ve svých různých aspektech. Nové ekonomické modely zůstanou na pořadu dne i nadále. Poté, co byl Výbor v popředí zájmu o řešení těchto trendů, zaujme koordinovanější přístup a bude jasně propojen s úlohou, kterou tyto nové trendy hrají při řešení problémů evropské udržitelnosti.

Naše společnosti se již několik let zásadně proměňují zavedením nových technologií a trendů jako je digitalizace, oběhová ekonomika, kolaborativní ekonomika, „uberizace“ atd.

Pokud jde o zemědělství a rozvoj venkova,bude EHSV i nadále přispívat k debatě o reformním procesu směrem k modernizované a zjednodušené společné zemědělské politice po roce 2020 podporou každé příležitosti, a to nejen v Bruselu, ale také prostřednictvím místních iniciativ.

Prostřednictvím své dočasné studijní skupiny pro udržitelné potravinové systémy bude EHSV dále požadovat, aby byla usnadněna komplexní potravinová politika, přechod na udržitelnější potravinové systémy. Výbor využije svou zprostředkovatelskou sílu k tomu, aby udržitelnost potravin a rozvoj komplexní potravinové politiky, jakož i případné zřízení Evropské rady pro potravinovou politiku, byly na pořadu dne EU.

Pro stabilní a udržitelný hospodářský růst je nezbytný odolný a dobře fungující finanční systém a finanční stabilita.

EHSV vyzval k dokončení bankovní unie  a vytvoření plnohodnotné unie kapitálových trhů, protože obě jsou zásadní pro řešení nedostatku investic, diverzifikaci zdrojů financování pro evropské podniky a pro přesměrování toku kapitálu na investice, které zohledňují environmentální, sociální a správní faktory.

Sociální rozměr udržitelné Evropy – evropská mobilita pracovních sil

Vzhledem k tomu, že úroveň nerovnosti, chudoba, sociální vyloučení a nezaměstnanost jsou stále alarmující, a mezi regiony a EU existuje značná rozdílnost zemí, bude se EU a EHSV i nadále zaměřovat na zachování a zlepšení evropského sociálního modelu. Zvláštní důraz bude klást na provádění evropského pilíře sociálních práv a na vývoj sociálního hodnocení a evropského semestru jako nástrojů ke sledování výkonnosti členských států. EHSV bude rovněž zkoumat intenzivnější využívání hlasování kvalifikovanou většinou v sociální politice prostřednictvím tzv. „Passerelle doložek“ navržených Komisí.

V širším zastoupení sociálního rozměru Evropy je podpora blaha našich lidí ústředním cílem. Hospodářský růst, konkurenceschopnost a vysoká zaměstnanost jsou základem blahobytu, ale je také důležité pochopit, že se tyto věci vzájemně posilují. Vzdělávání, zaměstnanost a sociální politika podporují hospodářskou politiku, podporují růst a pohodu společně. Jinými slovy, sociální rozměr posouvá ekonomiku jako celek. Podpora rovnosti žen a mužů, rovných příležitostí a sociálního začlenění je způsob, jak zajistit, aby každý měl podíl ve společnosti a měl možnost přispět. Evropský pilíř sociálních práv je také pilířem našeho hospodářského úspěchu.

Stejně tak ochrana našich základních hodnot a právního státu není jen morální povinností, ale také právním imperativem, nezbytným pro správné fungování.

EHSV bude dále pokračovat ve své práci v oblasti sociálních podniků a sociální ekonomiky.

Kromě sledování a hodnocení politického vývoje na úrovni EU a členských států určí rovněž konkrétní opatření ke zlepšení obecného prostředí pro podniky sociální ekonomiky, šíří osvědčené postupy v členských státech a zviditelňuje toto odvětví. Výbor chce zachovat dynamiku sociální ekonomiky a vybudovat Alianci pro sociální ekonomiku na celosvětové úrovni. Kromě toho Výbor v listopadu uspořádá Evropský den sociálních podniků ve Štrasburku, který byl v roce 2019 jmenován Evropským hlavním městem sociálního hospodářství. Cílem tohoto čtvrtého Evropského dne podniků sociálního hospodářství bude zvýšit povědomí o důležitosti sociální ekonomiky mezi novými komisaři a novými poslanci parlamentu.

Mobilita pracovních sil a vysoce kvalifikovaná pracovní síla

EHSV se bude i nadále zabývat budoucností práce a zejména dopadem digitálního přechodu a přechodu na nízkouhlíkové, energeticky účinné a ekologické hospodářství, na zaměstnanost, dovednosti, rovné příležitosti, sociální zabezpečení, sociální ochranu a pracovní právo. V této souvislosti EHSV připraví tři stanoviska na téma „Digitalizace, umělá inteligence a spravedlnost – Jak posílit EU v celosvětovém závodě budoucích dovedností a vzdělávání a zároveň zajistit sociální začlenění“, „Shrnutí nákladů a přínosů investic do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ a „Měnící se svět práce a dlouhověkost /stárnutí populace – předpoklady pro to, aby stárnoucí pracovníci zůstali aktivní v novém světě práce“.

EHSV bude také pokračovat ve své práci na kvalitním zaměstnávání mladých lidí a dlouhodobě nezaměstnaných, jakož i na neformálně získaných kvalifikacích.

EHSV bude rovněž provádět další práce týkající se vzdělávání o EU, zejména ve školách, jako prostředek zdůraznění hlavních úspěchů EU a jejích budoucích výzev.

EHSV je rovněž velmi aktivní v oblasti umělé inteligence a nedávno vytvořil specializovanou dočasnou studijní skupinu, která připraví dotazník a organizuje vyšetřovací mise do vybraných členských států, aby zmapovala zapojení organizací občanské společnosti do přípravy národních strategií. Před koncem tohoto roku je naplánováno několik akcí týkajících se umělé inteligence a jedna bude uspořádána společně s finským předsednictvím v listopadu 2019.

EHSV bude i nadále sledovat práci skupiny odborníků na vysoké úrovni pro umělou inteligenci, kde má status pozorovatele.

EHSV se zaměří zejména:

  1. a) podporu ukazatelů inovací, investic a zaměstnanosti;
  2. b) udržení špičkové průmyslové výroby, výzkum, inovace a design;
  3. c) předvídání změn pracovních míst, organizace práce a sociálně udržitelných inovací v průmyslu 4.0;
  4. d) energetický přechod a průmyslové změny;
  5. e) průmyslový potenciál oběhového hospodářství a spotřebitelů a průmyslové změny.

V širším zastoupení sociálního rozměru Evropy je podpora blaha našich lidí ústředním cílem. Hospodářský růst, konkurenceschopnost a vysoká zaměstnanost jsou základem blahobytu, ale je také důležité pochopit, že se tyto věci vzájemně posilují. Vzdělávání, zaměstnanost a sociální politika podporují hospodářskou politiku, podporují růst a pohodu společně. Jinými slovy, sociální rozměr posouvá ekonomiku jako celek. Podpora rovnosti žen a mužů, rovných příležitostí a sociálního začlenění je způsob, jak zajistit, aby každý měl podíl ve společnosti a měl možnost přispět.

Evropský pilíř sociálních práv je také pilířem hospodářského úspěchu.