Aktuální informace z kontrolní činnosti v oblasti agenturního zaměstnávání

Kontroly agenturního zaměstnávání podle plánu kontrolní činnosti pro rok 2020 jsou v současné době vlivem vyhlášení nouzového stavu omezeny, proto zatím není za I. čtvrtletí letošního roku mnoho informací o jejich výsledcích. Mezi nejaktuálnější informace týkající se této oblasti patří proto stále výsledky kontrolní činnosti za rok 2019. Z nich je možno čerpat nejen konkrétní čísla, ale i námět na další zaměření kontrolní činnosti agenturního zaměstnávání v roce 2020.
 
Základní předmět kontrol se každoročně víceméně nemění, ale v průběhu roku se téměř vždy vyhlašuje alespoň jedna mimořádná kontrolní akce zaměřená na agentury práce, a to např. podle druhu vykonávaných prací, podle národnostního složení zaměstnanců, podle počtu zaměstnanců apod. V roce 2019 se kontroly agenturního zaměstnávání částečně dotkly kontrol vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, částečně kontrol zastřeného agenturního zaměstnávání.
 
V průběhu roku 2019 nedošlo k žádným výrazným změnám pracovněprávních předpisů ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání. Proto také nebyla provedena změna v základním zaměření kontrol. V roce 2019 bylo v oblasti agenturního zaměstnávání ukončeno celkem 469 kontrol, z nichž bylo zhruba 63 % bez zjištění a 37 % se zjištěním porušení zákona.
 
Mezi nejčastější nedostatky patří porušení ustanovení § 309 a 308 zákoníku práce, méně porušení se týká porušení § 60 a 58 zákona o zaměstnanosti. V souvislosti s agenturním zaměstnáváním jsou zjišťována také porušení na úseku odměňování (nevyplacení mzdy v době splatnosti, nevyplacení příplatků ke mzdě apod.) nebo na úseku pracovní doby a doby odpočinku (nevedení evidence pracovní doby, nezajištění odpočinku v práci apod.), i když na tomto úseku v menším rozsahu.
 
Přetrvávajícím nejčastějším porušením je stále nezajištění srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturních zaměstnanců s kmenovými zaměstnanci uživatele. Přes vydaný metodický pokyn SÚIP k hodnocení těchto podmínek, který pochopitelně nemůže pojmout všechny aspekty, hledají některé agentury práce i uživatelé cestu, jak v tomto směru obejít zákon a co nejvíce přitom snížit zejména mzdové náklady. Rozdílné názory kontrolních orgánů a agentur práce a uživatelů už začínají na tom, zda se jedná o srovnatelného zaměstnance uživatele, což se v základu promítne do mzdy. Pokud jde o různé benefity, SÚIP v zásadě zastává názor, že pokud je benefit spojen s odpracovanou dobou, to znamená s odpracovanými nebo neodpracovanými směnami, jedná se o benefit, na který mají dosáhnout i agenturní zaměstnanci, i když nesplňují podmínku doby trvání pracovněprávního vztahu k uživateli. Ale práci pro uživatele odvádějí ve stejném rozsahu jako kmenoví zaměstnanci uživatele, často už po několik let.
 
Nesmí se zapomínat ani na oblast BOZP a PO u agenturního zaměstnávání, protože přibývá pracovních úrazů agenturních zaměstnanců na pracovištích a strojích uživatelů. Je zjišťováno, že úrazy v knize úrazů evidují uživatelé, kteří často zasílají hlášení úrazů místo agentur práce, kterým to jako zaměstnavatelům přísluší. Také školení jsou prováděna často formálně, u zahraničních zaměstnanců bez toho, aby tomu porozuměli, podobné je to u vstupních prohlídek. Oblast BOZP je u uživatelů součástí předmětu těchto kontrol.
 
V roce 2020 se očekávalo, že kontroly agenturního zaměstnávání budou více zaměřeny na agentury práce, které zaměstnávají a přidělují k uživateli cizí státní příslušníky. Při přetrvávajícím nedostatku pracovních sil doplňují požadované stavy zaměstnanců. Cizinci jsou často oběťmi různých nelegálních zprostředkovatelů, zejména z jejich domovských zemí, které je nalákají za výhodných podmínek do České republiky a skutečnost je potom zcela opačná. Vyhlášení nouzového stavu však s sebou nese i omezení zaměstnávání zahraničních zaměstnanců.

 
  • Zdroj: Státní úřad inspekce práce, Zpravodaj