Balíček sociální spravedlnosti – další test subsidiarity

Svaz průmyslu a dopravy ČR se staví k návrhům Evropské komise (EK) rezervovaně. Nově navrhovaný Evropský orgán pro pracovní záležitosti považuje za další klín do subsidiarity a nevidí přidanou hodnotu v jeho ustavení. Svaz může podpořit nelegislativní přístup EK na podporu zlepšení přístupu k sociálnímu zabezpečení pro všechny pracovníky, zejména v nových formách práce. Je na členských státech, aby reformovaly své systémy a úloha EU by měla být je podpůrná a koordinační. Svaz podporuje pracovní mobilitu v Evropě a považuje za důležité posílit spolupráci mezi příslušnými státními orgány a digitalizaci procesů, přístup k informacím a lepší vymahatelnost aniž by se zvýšila administrativní zátěž.

Evropská komise zveřejnila 13. 3. 2018 Balíček sociální spravedlnosti v souladu se svým pracovním programem na rok 2018. Balíček obsahuje dva základní dokumenty: Nařízení na ustavení tzv. Labour market autority (ELA), tedy jakéhosi podpůrného a koordinačního evropského orgánu trhu práce, a Doporučení o přístupu k sociální ochraně. Zveřejnění balíčku předcházela slyšení s evropských sociálních partnerů i veřejná konzultace. Znepokojení budila zejména avizovaná evropská Autorita a její možný zásah do subsidiarity spojený s pravomocemi v oblasti řešení sporů a přeshraniční inspekční činnosti.

Marianne Thyssen, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti, a pracovní mobilitu návrh komentovala slovy: „Naše práce na zajištění spravedlivé mobility pracovních sil vrcholí dnešním návrhem na zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Jde o stěžejní věc pro řádné fungování evropského trhu práce. Pomůže občanům a podnikům využívajícím volný pohyb najít správné informace a posílí spolupráci mezi členskými státy na prosazování spravedlivých a účinných pravidel. A pomocí našeho návrhu o přístupu k sociální ochraně spolupracujeme s členskými státy na tom, aby nikdo nebyl opomenut. Naším cílem je zajistit, aby měli lidé přístup k odpovídajícím dávkám bez ohledu na to, jak se bude vyvíjet nový svět práce.“

Zastřešující myšlenkou pro vytvoření ELA je podle Komise potřeba zajistit spravedlnost na vnitřním trhu. Zejména v oblasti vysílání pracovníků se projevuje skutečnost, že jedna a tatáž skutečnost může pro některé členské státy představovat „nespravedlivý“ sociální dumping, pro jiné „spravedlivou“ konkurenční výhodu. však mít tripartitní řídící radu. Účast sociálních partnerů by byla prostřednictvím poradního výboru. Činnosti ELA by měly spočívat v nezávazných opatřeních podpůrného typu.

Doporučení o přístupu k sociální ochraně zveřejňuje Komise na základě výsledků veřejné konzultace a konzultací se sociálními partnery. Přístup k sociální ochraně by měl být zajištěn pro všechny i pro osoby v atypických formách zaměstnání resp. výdělečné činnosti. Iniciativa přístupu k sociální ochraně koresponduje s principem 12 Evropského pilíře sociálních práv „Sociální ochrana“. EK tak činí první krok k naplnění této zásady. Hlavní výzvy identifikovala v oblasti účinného krytí (podmínky a způsob výpočtu dávek), v nedostatečnosti přenositelnosti práv z jednoho pracovního místa na druhý a v nedostatečnosti transparentnosti dostupných aktuálních informací o právech a povinnostech člověka vůči systému sociální ochrany.

Dokumenty ke stažení zde.

Vladimíra Drbalová, poradkyně pro Mezinárodní organizace a EU