Boj se skleníkovými emisemi nesmí poškodit české firmy

Přestože Evropská unie vypouští ročně jen 8 procent světových skleníkových plynů, musí jít světu příkladem v boji s emisemi, které způsobují změny klimatu. S tímto předsevzetím Evropská komise v červenci přišla s návrhy, jak má EU dosáhnout do roku 2030 snížení skleníkových emisí o 55 procent proti roku 1990, a pojmenovala jej balíček Fit for 55. Evropské úsilí má být spravedlivé a nákladově efektivní, má podpořit vznik nových pracovních míst a růst ekonomiky.

 

Jenže Komise nezpracovala dopadovou studii na balíček svých návrhů jako celek a ani dopady na jednotlivé členské státy, jestli opravdu v jednotlivých zemích a odvětvích ekonomiky a průmyslu bude mít snižování emisí zamýšlený pozitivní efekt. „Bez takového komplexního hodnocení nelze balíček pořádně posoudit. Na první pohled je přitom jasné, že jednotlivé cíle musí odpovídat reálnému potenciálu jednotlivých členských států. Tak tomu však není, většinu cílů Komise nastavila paušálně, jednou sazbou pro všechny,“ říká Daniel Beneš, první viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 

I když se Svaz průmyslu snaží hledat v zelené transformaci podnikatelské příležitosti, upozorňuje, že nová navrhovaná regulace nesmí ohrozit konkurenceschopnost českých firem. Snižování emisí a transformace na nízkoemisní ekonomiku musí být postupná a respektovat reálné možnosti ekonomiky a firem. „Podstatné je, aby si Česko mohlo i nadále volit vlastní energetický mix, a to včetně jaderné energie a využití zemního plynu,“ dodává Daniel Beneš. Balíček nyní bude projednávat Rada EU a Evropský parlament.

 

CO SI MYSLÍ SVAZ PRŮMYSLU O HLAVNÍCH BODECH KLIMATICKÉHO BALÍČKU FIT FOR 55

(výběr hlavních argumentů ze stanoviska SP ČR)

 

ENERGETICKÁ ÚČINNOST

Komise:
 • Snížit konečnou spotřebu energie v EU o 36 % v roce 2030 ve srovnání se základním scénářem vývoje spotřeby energie a stanovit vyšší závazné cíle pro členské státy.
SP ČR:
 • Nepodporuje navýšení cíle pro energetickou účinnost, jejich plnění by bylo extrémně nákladné. Snížení emisí o 55% lze i dle propočtů EK splnit realizací cílů v ostatních oblastech.
 • EU by se měla raději soustředit na splnění nynějších už dostatečně ambiciózních cílů, a to s co nejnižšími náklady.
 • Při hodnocení plnění cíle energetické účinnosti je třeba zohlednit vysoký podíl průmyslu v ČR.
 

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Komise:
 • Podíl OZE na spotřebě energie do roku 2030 zvýšit na úrovni EU z původního cíle 32 % na 40 %.
SP ČR:
 • Podporuje zvýšení cíle pro podíl OZE v ČR do roku 2030.
 • Požaduje, aby si členské země i nadále stanovovaly vlastní výši cílů.
 • Nesouhlasí se závaznými sektorovými cíli v průmyslu
 

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MIMO SYSTÉM EMISNÍCH POVOLENEK

Komise:
 • Skleníkové emise ze stavebnictví, dopravy, zemědělství, odpadového hospodářství a malých průmyslových odvětví snížit do roku 2030 o 40 % ve srovnání s rokem 2005.
SP ČR:
 • Souhlasí s navýšením cíle ČR na snižování emisí pro tato odvětví do roku 2030 z původních 14 % na 26 %.
 • Velký potenciál pro snižování emisí je v budovách.
 • Velký potenciál pro snižování emisí ze silniční dopravy a zemědělství je ve využití biometanu jako pohonu vozidel.
 

SYSTÉM OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI (EU ETS)

Komise:
 • Snížit emise v odvětvích zahrnutých do EU ETS o 61 % proti roku 2005 kombinací několika nástrojů. Zakázat podporu fosilních paliv včetně zemního plynu z Modernizačního fondu.
SP ČR:
 • Cíle v EU ETS musí zohlednit omezený potenciál průmyslu dál významně snižovat emise.
 • Cíle 61% lze dosáhnout pouze jediným nástrojem – předvídatelným navýšením rovnoměrného poklesu celkového množství povolenek.
 • Zvýšit objem Modernizačního fondu, aby české firmy měly více prostředků pro přechod na nízkoemisní technologie. Nevyřazovat z podporovaných investic technologie na zemní plyn.
 • Zohlednit vliv finančních investorů mimo průmysl na růst cen emisních povolenek a zajistit dostatek povolenek pro průmysl.
 

OCHRANA ENERGETICKY NÁROČNÝCH ODVĚTVÍ

Komise:
 • Zpřísnit podmínky bezplatného přídělu povolenek energeticky náročným odvětvím, místo toho zavést mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích, tzn. speciálním uhlíkovým clem na dovoz vybraných produktů ze třetích zemí.
SP ČR:
 • Nesouhlasí se zpřísněním bezplatného přídělu povolenek, mohl by být pro průmyslové firmy likvidační kvůli rychlému zdražování povolenek.
 • Nesouhlasí se zavedením uhlíkového cla jako alternativy k bezplatnému přídělu povolenek. V navržené podobě clo neochrání evropské výrobce proti levnější konkurenci ze třetích zemí.
 

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Z AUTOMOBILŮ

Komise:
 • Snížit do roku 2030 emise z nově prodávaných osobních aut o 55 % proti roku 2021 a u dodávek o 51 %. Od roku 2035 zakázat prodej nových osobních vozidel na fosilní paliva.
SP ČR:
 • Návrh na zpřísnění cíle pro rok 2030 přichází v době, kdy už automobilky plánují výrobu na rok 2030.
 • Zákaz prodeje nových osobních aut na fosilní paliva od roku 2035 je velmi ambiciózní, měl by zohlednit reálný náběh nízkoemisních a bezemisních vozidel a připravenost plnící a elektrické infrastruktury.
 • Provázat cíle s chystanou legislativou k emisním normám Euro 7, které by neměly být výrazně zpřísněny.
 

Podívejte se na celé stanovisko SP ČR.

kategorie Spektrum