Budoucnost zemědělství a lesnictví: trendy a dopady v oblasti BOZP pracovníků

Nová zpráva poskytuje přehled zjištění prognostického projektu agentury EU-OSHA zaměřeného na organizační a technologické změny, před kterými stojí odvětví zemědělství a lesnictví, a na související výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 
Toto odvětví má tradičně jednu z nejvyšších úrovní úrazovosti v Evropě, k čemuž přispívá řada faktorů, jako je skutečnost, že mnozí pracovníci nejsou dostatečně nebo dokonce vůbec chráněni předpisy v oblasti BOZP, rostoucí rizika plynoucí ze změny klimatu, nízké příjmy zemědělských podniků, pomalé zavádění chytrých nebo bezpečnějších technologií a nedostatek kultury prevence.

Rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v odvětví zemědělství a lesnictví v Evropě ohrožují jeho dlouhodobou životaschopnost. Tato publikace zkoumá problémy v oblasti BOZP, jimž toto odvětví čelí.

Zabývá se novými a nově vznikajícími příležitostmi a riziky, které vyplývají například ze zavádění inteligentních zemědělských technologií a ze změny klimatu, a jejich dopadem na BOZP. Zkoumá socioekonomické otázky a obtíže, kterým je vystaveno toto odvětví při řízení BOZP a přizpůsobování se společenským tlakům a vývoji trhu práce.

Její zjištění zdůrazňují potřebu zabývat se postupy při výkonu zaměstnání, které jsou v tomto odvětví často netypické, a nedostatkem transparentnosti, spolehlivým podáváním zpráv o nehodách a špatném zdravotním stavu. V neposlední řadě bylo vypracováno několik doporučení za účelem řešení zjištěných problémů a zajištění udržitelnosti odvětví.

V závěru zpráva uvádí doporučení pro další výzkum a tvorbu politik.

Přečtěte si zprávu a její shrnutí. (v angličtině)

Více informací o prognostických projektech agentury EU-OSHA v oblasti vznikajících rizik.

  • Zdroj: agentura EU-OSHA, BOZPinfo