Tři roky pomáhá otcovská novopečeným tatínkům

Díky novele zákona o nemocenském pojištění mohou od 1. února 2018 novopečení tatínkové zůstávat doma s novorozeným dítětem a čerpat z tohoto důvodu zavedenou dávku. Během tří let od zavedení otcovské Česká správa sociálního zabezpečení provedla celkem 138 707 výplat ve výši téměř 764 milionu Kč.
 
Smyslem dávky otcovské poporodní péče, tzv. otcovské, je pomoci novopečeným tatínkům v prvních dnech od narození dítěte. Už tři roky tak mohou na otcovské strávit celkem 7 kalendářních dnů s novorozencem a pomoci tak mamince s péčí o dítě. Tatínkům v tomto případě náleží 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
 
Kdo má nárok na otcovskou?
Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění. U OSVČ musí být pro nárok na otcovskou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském
pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. Další podmínkou je, že otec dítěte musí být zapsán v jeho rodném listě. Rodiče přitom nemusí být sezdaní. Kromě otců může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž či žena) pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.
Podmínky nároku na otcovskou (dávku otcovské poporodní péče) stanoví zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.).
 
Kdy a jak dlouho lze čerpat otcovskou?
Délka otcovské je 7 kalendářních dní. Není podmínkou čerpat celých 7 dnů, ale nelze ji rozdělit a čerpat po částech (např. si několik týdnů vybírat volný pátek). Otcovská se musí vyčerpat v jednom kuse, nastoupit na otcovskou lze v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do péče. (den nástupu si určí každý sám podle
potřeby). Poté nárok na otcovskou zaniká. Dávku může otec čerpat už v době, kdy je žena ještě s dítětem v porodnici.
 
Jak se počítá výše otcovské?
Otcovská činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Stejně jako pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tzv. mateřské je rozhodující denní
vyměřovací základ. Ten se vypočítá, jako součet hrubého příjmu, vydělený počtem kalendářních dní (výpočet je obvykle z příjmu za posledních 12 měsíců, zohledňují se
vyloučené dny, jako doba na neschopence apod.). Takto stanovený denní vyměřovací základ podléhá redukci. V roce 2021 platí tyto redukční hranice:
 
• První redukční hranice je 1 182 Kč (v roce 2020 to bylo 1162 Kč)
• Druhá redukční hranice je 1 773 Kč (v roce 2020 to bylo 1742 Kč)
• Třetí redukční hranice je 3 545 Kč (v roce 2020 to bylo 3484 Kč).
 
Do částky 1 182 Kč se pro otcovskou započítá 100 %, do částky 1 773 Kč se započítá 60 % a do částky 3 545 Kč se započítá 30 %.
S výpočtem výše otcovské Vám pomůže kalkulačka MPSV.
 
Jak požádat o otcovskou?
O otcovskou si zaměstnanec žádá u svého zaměstnavatele předem (před nástupem) a ten předá žádost o dávku po skončení podpůrčí doby příslušné OSSZ.
Současně je potřeba zaměstnavatele požádat o rodičovskou dovolenou. OSVČ si žádost o otcovskou vyřizuje až následně, po vyčerpání 7 dní, na příslušné OSSZ.
 
Žádost o dávku otcovské poporodní péče se podává na příslušném formuláři.
 
Více informací k otcovské poporodní péči najdete na webu ČSSZ.
 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí