Bulharské předsednictví: V jednotě je síla

Svaz vítá zejména důraz na novou průmyslovou strategii, odstranění neopodstatněných a disproporčních požadavků na podnikatele, podporu MSP, vznikajících a nových podniků. SP ČR podporuje odstraňování překážek na jednotném trhu, rozvoj Jednotného digitálního trhu, ambiciosní obchodní a investiční politiku a rozvoj digitálních a podnikatelských dovedností.

V lednu letošního roku se ujalo svého prvního předsednictví v EU Bulharsko. Bulharské předsednictví (BG PRES) má ambice zajistit evropským občanům stabilitu, bezpečnost a solidaritu a to cestou konsensu, konkurenceschopnosti a koheze. Jeho cílem je vybudovat silnou, digitální a jednotnou Evropu. Tomu odpovídají i BG PRES Priority. Úkolem Bulharska je navázat na předchozí předsednictví a zaručit kontinuitu, pokud jde o budoucnost Evropy, růst a tvorbu pracovních míst. Nicméně jako každé předsednictví má své specifické priority, a to jsou Západní Balkán, kohezní politika a zemědělská politika.

Čtyři prioritní oblasti BG PRES:

I. Budoucnost Evropy a mladí lidé, růst a koheze

Úkolem BG PRES budou přípravné práce na vytvoření nového Víceletého finančního rámce (VFR) EU. BG PRES se zaměří na kohezní politiku po roce 2020 a její klíčovou úlohu v rozpočtové politice EU. Investice do růstu a tvorby pracovních míst musí zůstat prioritou. BG PRES chce zjednodušit pravidla, zajistit rovnováhu mezi granty a finančními nástroji, tradičními prioritami a novými úkoly. BG PRES si klade za cíl modernizovat a zjednodušit společnou zemědělskou politiku s adekvátními finančními zdroji. BG PRES bude pokračovat v budování HMU, zaměří se na dotažení zbývajících kroků k dobudování bankovní unie (Evropský systém zajištění vkladů) a bude pokračovat v pracích na kapitálové unii. Sledovanou oblastí bude i nadále oběhové hospodářství a eko-inovace. BG PRES bude pokračovat i v budování energetické unie. BG PRES se zaměří na mladé lidi jako budoucnost Evropy a nositele nových myšlenek. S tím je spojena i snaha o modernizace vzdělávacích systémů a rozvoj digitálních a podnikatelských dovedností. V rámci BG PRES bude zahájen i Rok kulturního dědictví 2018.

II. Bezpečnost a stabilita v silné a jednotné Evropě

V této oblasti se BG PRES zaměří na vybudování a implementaci efektivních mechanismů zajišťujících zvýšenou bezpečnost občanů EU, posílení hraničních kontrol a efektivnější řízení migračních procesů na principu odpovědnosti a skutečné solidarity. BG PRES. BG PRES se chtělo zajistit již standardně fungující Schengenskému prostor. V centru pozornosti bude kybernetická bezpečnost. Další prioritou v této oblasti je účinná, rychlá a spravedlivá justice. V zájmu posílení úlohy EU jako globálního hráče bude prioritou i Společná bezpečnostní politika a její nástroje strukturovaná spolupráce (PESCO) a Společný obranný fond. Pozornost BG PRES budou mít aktivity v podunajských regionech a oblasti Černého moře.

III. Evropská perspektiva a konektivity zemí Západního Balkánu

BG PRES chce navrátit zemím Západního Balkánu jejich perspektivu členství v EU a pro každou zemi vypracovat akční přístupový plán. Chce se také zasadit o větší propojení regionu a jeho digitalizaci. Dne 17. 5. 2018 se bude konat první summit EU-Západní Balkán.

IV. Digitální ekonomika a dovednosti pro budoucnost

Klíčovou prioritou pro BG zůstává konkurenceschopnost a snižování administrativní překážek a neopodstatněných a disproporčních požadavků na podniky, zejména v oblasti služeb. BG PRES se zaměří zejména na urychlení procesu završení konkurenceschopného a spravedlivého jednotného digitálního trhu EU: aktualizaci regulatorního rámce pro telekomunikace, posílení důvěryhodnosti a bezpečnosti osobních dat v digitálním prostoru a rozvoji ekonomiky založené na digitálních datech. BG PRES hodlá podpořit rozvoj podnikání založeného na digitálních technologiích a iniciativách. Zaměří se na rozvoj příznivého podnikatelského prostředí, podporů start-upů a scale-upů a bude hledat nové zdroje financování. V programu nechybí ani podpora vzdělávání, uznávání výsledků neformálního a informálního učení a úloha učitelů. BG PRES by také rádo vidělo budoucnost práce v digitální a spravedlivé Evropě a na výhody volného pohybu pracovníků v rámci hladce fungujícího jednotného trhu. Podpoří předškolní výchovu dětí a postavení žen v digitálním světě. Dotáhne revizi směrnice o vysílání pracovníků a revizi nařízení o koordinaci sociálních systémů. Podpoří legální migraci (Modrá karta).

Pohled SP ČR:

Svaz průmyslu a dopravy ČR jako zástupce zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice jistě podpoří snahy o vybudování bezpečné Evropy a udržení stabilní Eurozóny, což jsou základní předpoklady pro úspěšné podnikání. Pokrok v oblasti společné obranné politiky a strukturovaná spolupráce, posílení ochrany hranic a standardně fungující Schengenský prostor bude nezbytností. SP ČR podpoří další inklusivní postup v oblasti HMU bez zásahu do základních smluv.

Podpoří i snahu BG PRES o zlepšení podnikatelského prostředí a to zejména odstraněním nadměrných a neopodstatněných požadavků na podniky, podporu MSP (Thinking Small First), nových a rozvíjejících se podniků a hledání nových finančních zdrojů. SP ČR vítá důraz BG PRES na implementaci obnovené Strategie průmyslové politiky.

BG PRES získá podporu i pro další rozvoj jednotného trhu a odstraňování překážek zejména v oblasti služeb, rozvoj jednotného digitálního trhu, podporu volného pohybu pracovníků, intra-mobility EU a legální migrace. SP ČR vítá i návrhy předsednictví v oblasti vzdělávání s důrazem na dovednosti, které trh potřebuje. Pokud jde o další iniciativy zaměřené na implementaci Evropského pilíře sociálních práv, SP ČR očekává respekt k principu subsidiarity, proporcionality, autonomii sociálních partnerů a především k základním ekonomickým zákonitostem. SP ČR důsledně odmítá návrhy vycházející z premisy sociálního dumpingu. SP ČR nepodpoří ani vytvoření Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (European Labour Market Authority). SP ČR bude také bedlivě sledovat diskuse k novému Víceletému finančnímu rámci po roce 2020. SP ČR uznává, že základním nástrojem bude kohezní politiky, ale podporuje i posun k dalším nástrojů s přidanou evropskou hodnotou.

Evropští podnikatelé:

Konfederace evropského podnikání, BusinessEurope, adresuje svůj tradiční dopis BG PRES, ve kterém vyjadřuje podporu jeho snaze o o stabilní a bezpečnou Evropu zajišťující růst a tvorbu pracovních místa, a definuje své priority v jednotlivých oblastech. BE klade důraz na následující priority: 1)HMU a pokrok k diskusím k návrhům EK z prosince 2017, tak aby červnová Rada mohl přijmout konkrétní kroky, 2) příprava na Víceletý finanční rámec 3)Důraz na průmyslovou strategii EU, 3)důraz na vnitřní trh a prosincový balíček pro zboží a na dokončení jednotného digitálního trhu (volný tok dat) 4)důraz na obchodní politiku (globalizaci, FTAs, a boj proti protekcionismu), 5) důraz na ekonomické a sociální reformy.

Priority České republiky:

ČR s volbou a zaměřením jednotlivých priorit BG PRES v obecné rovině souhlasí.

Ve většině z prioritních oblastí nejsou výrazné rozpory mezi pozicí ČR a cíli, kterých BG PRES plánuje dosáhnout. V řadě oblastí může BG PRES ze strany ČR očekávat výraznější podporu. Jedná se zejména o témata jako odstraňování bariér na vnitřním trhu, budování jednotného digitálního trhu, podpora konkurenceschopnosti s akcentem na malé a střední podniky či pokračování v iniciativách směřujících k užší evropské obranné spolupráci. ČR rovněž výrazně vítá zájem BG PRES na zachování klíčové role politiky soudržnosti v rozpočtu EU po roce 2020 či důraz zahraničně-politického působení na státy západního Balkánu. V otázkách reformy SEAS a rozšíření mandátu agentury EASO či mobility pracovníků bude ČR naopak akcentovat své dlouhodobé národní priority a pozice. Rezervovaně se bude stavět k některým návrhům v oblasti budování unie kapitálových trhů.

Vladimíra Drbalová
 
 
Gbelec Ondřej 
kategorie EU