Prohlášení k připravované novele zákona o státní službě

Prohlášení Odborového svazu státních orgánů a organizací k připravované novele zákona o státní službě.

Odborový svaz státních orgánů a organizací, který prostřednictvím svých základních organizací zastupuje valnou většinu státních zaměstnanců vykonávajících státní službu ve správních úřadech, se znepokojením sleduje jak postup legislativních prací, tak i jejich obsah při zamýšlené novelizaci zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Ačkoli vnímáme potřebu novelizace zákona o státní službě, a některé body v předmětném materiálu vítáme, v souhrnu se nelze ubránit dojmu, že novela je připravena narychlo, bez důkladného rozvážení zejména zásadních koncepčních zásahů, a v některých oblastech vykazuje velkou míru inklinace k narušení základních principů, na kterých zákon o státní službě stojí, a některých jeho cílů, zejména stabilizace a depolitizace státní správy. Zejména v otázkách výběru, jmenování a odvolávání představených se jeví navržené změny velice účelové.

U jmenování na služební místo představeného se navrhuje projednání mezi státním tajemníkem a příslušným členem vlády nebo vedoucím Úřadu vlády dohodou mezi těmito osobami. Tuto změnu považujeme za podstatný zásah do principu oddělení politického a odborného a personalistického vedení služebního úřadu (zde ministerstva nebo Úřadu vlády), který měl být hlavním nositelem jednoho z cílů zákona o státní službě, tedy depolitizace státní správy. Tato dohoda nemá zřejmě být v zákoně nijak blíže specifikována, ani co do podmínek jejího uzavření či neuzavření, ani co do oznámení důvodů „nedohody“ osobám, které byly navrženy ke jmenování na místo představeného. V případě, že by ustanovení bylo přijato v navrhované podobě, jednalo by se v podstatě o neomezené právo veta ministra či vedoucího Úřadu vlády u jmenování jakéhokoli představeného, od úrovně vedoucích oddělení. V kombinaci s dalšími navrhovanými změnami to může mít dopady jak na samostatnost a nezávislost představených, tak jejich odbornost.

Dále u tak zásadního institutu, jakým je služební hodnocení s bezprostředními dopady do platu i postavení státního zaměstnance, by jeho radikální koncepční změny měly být podloženy a argumentovány lépe, než jak je tomu v důvodové zprávě k návrhu. Konkrétní zamýšlené změny nejsou podrobně odůvodněny, včetně volby konkrétních časových úseků apod. Dopady takto radikální změny služebního hodnocení nejsou dle našeho názoru předkladatelem dostatečně anticipovány a vyhodnoceny.

K procesu zpracování a přijímání návrhu novely zákona pak musíme vytknout zejména značný spěch, vyjádřený rychlou přípravou materiálu a extrémně zkrácenou lhůtou pro jeho projednání v připomínkovém řízení. Tento spěch není objektivně nijak odůvodnitelný – nenavrhuje se nic, co by bylo nutné aplikovat co nejdříve, čemuž odpovídá i navrhované datum účinnosti novely, materiál nenavazuje na žádné unijní předpisy atd.

Nelze se tedy zbavit dojmu, že návrh je předkládán nikoli na podkladě důkladné revize účinnosti služebního zákona a jeho praktického fungování, ale spíše za účelem destabilizace postavení představených v rámci celé státní služby, zejména pak na těch nejvyšších služebních úřadech, a do budoucna značnému rozvolnění jejich přijímání a odvolávání, včetně umožnění politických vlivů na tento proces.

Odborový svaz státních orgánů a organizací takto koncipované výše uvedené změny návrhu novely zákona o státní službě zásadně odmítá.

Bc. Pavel Bednář

předseda odborového svazu

Přílohy: