Zklamání: ČR se nepřipojí k žalobě Polska proti evropské regulaci

Svaz průmyslu a dopravy podporoval postup ministra průmyslu a obchodu, který navrhoval schválit připojení České republiky k žalobě Polska týkající se Rozhodnutí Evropské komise, kterou jsou stanoveny závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT). Chtěl, aby Vláda České republiky, na dnešním jednání tento návrh schválila. Pro Svaz průmyslu je nepřijatelné, aby vláda nereagovala na kroky Komise, které bezdůvodně znehodnocují již vynaložené investice a narušují stabilitu našeho investičního prostředí. Zároveň Svaz poukazuje na obcházení základních pravidel evropského legislativního procesu. Zamítavé stanovisko vlády je pro nás zklamání. ČR podle nás tímto nehájí své zájmy, takové jednání bereme jako negativní signál od vlády a rizikové jednání do budoucna,“ komentuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Evropská komise obdobnými kroky narušuje stabilitu a předvídatelnost investorského prostředí, což jsou základní parametry pro posílení konkurenceschopnosti Evropy na světových trzích. Prezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák: „Rychlé změny parametrů v době, kdy ještě investice pro naplnění zpřísněných požadavků ani nedoběhly, navíc založené na chybné metodologii měření či neověřených datech rozhodně stabilní a předvídatelné investiční prostředí nepředstavují“. Nové emisní limity nastavené Rozhodnutím komise neznamenají automaticky významné snížení zátěže životního prostředí. Ekonomický potenciál dostupných technologií se vyčerpává. „Považujeme za neakceptovatelné, že k tak významné regulaci, jakou bezpochyby je rozhodnutí o BAT, nebylo navzdory požadavku některých členských států provedeno ze strany Komise důkladné hodnocení dopadů,“ dodává Jaroslav Hanák prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Z hlediska procesního byly porušeny hlavní principy evropského legislativního procesu – na tuto skutečnost Svaz opakovaně poukazuje a věcnými argumenty vyzýval české vládní představitele, aby z titulu procesních pochybení napadli toto rozhodnutí Komise tím, že se připojí k již žalující polské straně. Jeden z hlavních argumentů jednoznačné podpory potvrzuje prezident Svazu průmyslu Hanák: „Některá ustanovení byla Komisí jednostranně upravena krátce před samotným hlasováním, zástupci států se tedy nemohli řádně seznámit s danými změnami. Komise dále zcela rezignovala na povinnou snahu nalézt široce akceptovatelný kompromis, což potvrdilo schválení materiálu těsnou většinou 0,14 % hlasů.“

Svaz upozorňuje na tuto skutečnost s ohledem na možné opakování postupu ze strany Komise do budoucna i v jiných oblastech, kdy tento postup obcházející základní pravidla evropského legislativního procesu přináší maření vynaložených investic a může se opakovat.

Je nepřijatelné, aby vláda nereagovala na kroky Komise, které bezdůvodně znehodnocují vynaložené investice, narušují stabilitu investičního prostředí, nejsou založeny na reálných datech a vyhodnocení dopadů a upírají dotčeným subjektům právo na spravedlivý proces.

Vláda má garantovat aplikaci principu rovnosti před zákonem pro všechny subjekty v České republice, a to i z hlediska dodržení pravidel legislativního procesu. Pokud dochází ze strany jakékoliv instituce k bezdůvodnému narušení tohoto principu, je povinností vlády tento postup odmítnout.

Doplňující základní informace:

  • Rozhodnutí Evropské komise stanovující nejlepší dostupné techniky pro velká spalovací zařízení (BAT) představuje z hlediska obsahového i procedurálního velmi kontroverzní legislativu. BAT reprezentují dosud nejúčinnější a nejpokročilejší technologie aplikovatelné v běžném provozu, kterými naše společnost disponuje. V souladu s technologickým vývojem jsou požadavkem na široké uplatňování BAT ze strany Evropské komise kladeny na vybrané skupiny zařízení spadající pod směrnici o průmyslových emisích (IED) stále vyšší nároky na jejich provoz za účelem omezení negativních vlivů na životní prostředí.
  • V České republice dochází k razantnímu snížení znečištění ovzduší z velkých spalovacích zdrojů již nyní, neboť tyto zdroje procházejí v současnosti dalším procesem ekologizace (snížení produkce oxidů síry, oxidů dusíku a polétavého prachu). Díky tomu se podíl těchto zdrojů na znečištění ovzduší do roku 2020 sníží na marginální úroveň. Od počátku tisíciletí tak průmysl investoval stovky miliard korun do své ekologizace, tyto investice provedl ve 3 hlavních vlnách, a díky tomu snížil produkci emisí o 95 %.
  • Během uplynulých 15 let se na požadavky EU a zpřísnění BATů v České republice 3krát změnily zákonné nároky na množství vypouštěných emisí pro zdroje, jejichž investiční cyklus činí 25 let.
  • Svaz průmyslu a dopravy ČR upozorňuje, že hlavní emitenti odpovědní za polutanty s nejvyšším zdravotním rizikem (PM10, PM2,5, BaP) jsou lokání zdroje znečištění, mj. domácnosti.
  • Nelze se divit, že se předmětem kritiky stala omezená transparentnost procesu, mj. ad-hoc ústupek Řecku těsně před hlasováním ve Výboru dle čl. 75 bez předchozího postoupení zástupcům členských států, metodicky nesprávné odvození některých BAT (použití neshodných metod měření) či použití vzorků, jež plní zlomek referenčních závodů. Tato pochybení vyústila až v žaloby států (PL a BG) či zástupců dotčených odvětví.
Tereza Řezníčková
kategorie Tiskové zprávy