Odborový svaz DLV vyjadřuje podporu odborářům a zaměstnancům Liberty Ostrava

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví lesního a vodního hospodářství v České republice sdílí znepokojení odborářů a zaměstnanců ve společnosti Liberty Ostrava a.s., jakožto i v celé skupině Liberty Steel Group, týkající se převedení emisních povolenek do ciziny, a vyjadřuje plnou podporu ve vyhlášení stávkové pohotovosti, včetně všech následujících kroků, které podniknou, aby ochránili stávající pracovní místa a samotnou huť.

V Praze dne 4. května 2021

JUDr. Mgr. Jaroslava Nestěrová
předsedkyně OS DLV

 
  • Zdroj: Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví lesního a vodního hospodářství

V covidových časech svaz v péči o členy nepolevil, ale přidal, tvrdí předseda OS PHGN Rostislav Palička

Organizační příprava a konání II. sněmu OS PHGN probíhaly ve velice složitém období. Pandemie covidu-19 a vládou vyhlášený nouzový stav ztěžovaly činnost funkcionářům a pracovníkům odborového svazu po celý rok. Přesto se jim podařilo odvést od loňského I. sněmu mnoho práce ve prospěch členů, zaměstnanců odvětví a firem. Na tom se shodlo 54 delegátů sněmu, který se konal 22. dubna formou videokonference. O tom i o dalších událostech HGN hovořil s předsedou Odborového svazu PHGN Rostislavem Paličkou.

Jaké dojmy jste si odnesl ze sněmu jako předseda svazu? 
Organizační a technická příprava jednání IV. rady a následně II. sněmu OS PHGN trvala řadu týdnů. Za odvedenou práci si organizátoři, včetně obou místopředsedů, zaslouží velké uznání. Delegáti pochopili mimořádné podmínky a byli velice dobře připravení a disciplinovaní. To vše přispělo k hladkému průběhu sněmu. Pomohla nám i podpora techniky od IT odboru ČMKOS. V osm hodin ráno začala rada svazu, poté následoval sněm. Delegáti schválili, aby se rada zabývala možným prodejem hotelů v Luhačovicích, z toho důvodu jsme odpoledne jednali se zástupci realitní kanceláře. Poslední slovo v této záležitosti ale bude mít rada našeho svazu. Ještě v týž den jsme informovali nájemce hotelů v Luhačovicích. Máme zájem na zachování korektních vztahů. Takže 22. duben byl velice náročný den, ale pro náš odborový svaz užitečný. Už jen proto, že delegáti schválili důležité dokumenty, především návrh rozpočtu svazu pro letošní rok. To umožní, abychom se mohli řádně starat o své členy a jednat ve prospěch zaměstnanců uhelných a ostatních firem. 

Zmínil jste hotely v Luhačovicích. Jak probíhá rekonstrukce bazénu a bazénové haly, která byla ve skluzu? 
Ve středu 28. února jsem navštívil Luhačovice se soudním znalcem, který pracuje na ocenění obou nemovitostí a asi za měsíc budeme mít výsledek. Pří této příležitosti jsem provedl kontrolu rekonstrukce bazénové haly a mám pro naše členy dobrou zprávu: bazénová hala je kompletně zrekonstruována, dodělává se mozaika bazénu a do 8. května by měly být všechny práce dokončeny a bazén předán do užívání našim členům.

A pokud se týká covidu-19? 
Pandemie je tady s námi už víc než rok a podstatně ovlivnila celou řadu činností svazu. Především omezila osobní jednání a přesunula je do online prostředí. Od loňského sjezdu 12. března se prezenčně uskutečnila pouze rada, a to 16. září 2020 v Luhačovicích. Epidemie omezila cestování. Začala se využívat práce z domova. Zvýšily se naše náklady na ochranné prostředky. Bohužel se i snížily výnosy z majetku svazu a Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů, což mělo a má přímý vliv na rozpočet a činnost svazu.

Odborový svaz, jako jediný v rámci ČMKOS, se usnesl, že jeho členové odvádějí měsíčně členský příspěvek jednu korunu. Jeho činnost je plně hrazená právě z majetkových výnosů. Je za situace, kdy tyto výnosy klesly, odborový svaz schopný plnit úkoly uložené IX. sjezdem? 
Potvrzuji, že odborový svaz je plně stabilizovaný i v oblasti majetkové a finanční. Pochopitelně se i v tomto pohledu projevují uvedené vnější vlivy. To ale není důvod k panice, vedení svazu pečlivě plánuje další postup, přemýšlíme dopředu. Připravujeme se na den, kdy budeme muset opustit stávající sídlo a najít si nové. K tomuto rozhodnutí přispívá rovněž stálé zdražování služeb v bývalém Domě odborových svazů v Praze, dnes v domě Radost. Ubezpečuji, že žádná radost to ale není. O změně sídla jedná i odborová centrála ČMKOS. Proto zvažujeme prodej hotelu v Luhačovicích, abychom na případnou změnu sídla měli dostatek finančních prostředků. Odborový svaz si zaslouží, aby měl do budoucna své vlastní sídlo. 

Na sněmu zazněla informace, že jednáte s vedením státního podniku Diamo o uzavření dohody. Čeho se týká? 
Generálnímu řediteli Diamo jsme předali návrh na uzavření podobné smlouvy, jako už máme i s jinými organizacemi, například se Státní báňskou správou, Sdružením nájemníků a dalšími subjekty. Smlouva by se týkala všech zaměstnanců a samotných členů odborového svazu, kteří přešli vlivem útlumu z OKD pod Diamo, ale zachovali si odborové organizace, které spadají pod Sdružení hornických odborů OKD. S případnou dohodou tyto organizace souhlasí. Myslíme si, že je to pro budoucnost důležitý krok, protože těžba černého uhlí v OKD pomalu končí, ale útlumové práce budou ještě dlouho pokračovat. Proto je žádoucí, aby na úrovni vedení odborového svazu a Diama i do budoucna existoval sociální dialog. Je to důležité především pro ty odborové organizace a stovky bývalých horníků z OKD, kteří již pracují v Diamu na útlumových činnostech. Dohoda by sestávala ze tří částí: obecné dohody o spolupráci, dohody o bezpečnosti práce a legislativní a právní části. 

Patří do tohoto rámce i dohoda o spolupráci se Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu?
Po nástupu nového prezidenta zaměstnavatelského svazu Vladimíra Budinského se vzájemná spolupráce rozšířila. Máme možnost zúčastňovat se jednání zaměstnavatelů, konzultovat vývoj současné situace v energetice a těžebním průmyslu v České republice i v Evropě, posuzovat vliv legislativy na odvětví a společný postup sociálních partnerů při řešení problémů. Jsme přizváni k projektu nazvaného Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích. Se zaměstnavatelským svazem vyjednáváme kolektivní smlouvu vyššího stupně. Pro letošní rok naši vyjednavači v čele s prvním místopředsedou svazu Jozefem Zelenkou dojednali v dodatku smlouvy navýšení mzdových tarifů o 2,2 procenta a navýšení mzdy za práci ve ztíženém pracovním prostředí z osmi na 10 korun. Za stávající těžké situace, ve které se těžební a další společnosti nacházejí, v čase útlumu a propouštění zaměstnanců, je to velice dobrý výsledek. Uznání patří všem svazovým vyjednavačům a právníkům.

  • Zdroj: Článek vyšel v měsíčníku Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu č.5/2021

Zdravotnická tripartita o stabilizaci personálu, úhradové a kompenzační vyhlášce a lázních

Jednání Pracovního týmu pro zdravotnictví Rady hospodářské a sociální dohody ČR (zdravotnická tripartita) se konalo 29. dubna 2021. Termín jednání se vždy stanovuje tak, aby se mohl osobně účastnit ministr zdravotnictví. V současné mimořádné době je náročné takový termín najít a i když se najde, ministr zdravotnictví se často na poslední chvíli omlouvá. Také dubnový termín jednání pracovního týmu byl v ohrožení, konalo se mimořádné jednání vlády, ale sociální partneři vyjádřili požadavek jednání uskutečnit i bez osobní přítomnosti ministra zdravotnictví Petra Arenbergera.

Hlavními představiteli sociálních partnerů byli za stranu odborů předsedkyně OSZSP ČR Bc. Dagmar Žitníková, předseda LOK-SČL MUDR. Martin Engel, za stranu zaměstnavatelů prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, za vládní stranu náměstkyně ministra zdravotnictví Ing. Helena Rögnerová. Jednání se konalo v budově Ministerstva zdravotnictví, ale byla také možnost on-line připojení. Na programu jednání byly body týkající se ekonomických a personálních otázek resortu zdravotnictví.

Ekonomická situace oddlužených nemocnic

Účastníci jednání se seznámili s informací o ekonomické situaci oddlužených nemocnic. Konkrétně se jednalo o Fakultní nemocnici Bulovka, FN Královské Vinohrady, Fakultní Thomayerovu nemocnici, FN Brno, FN u svaté Anny a Všeobecnou fakultní nemocnici, které byly v dubnu roku 2020 oddluženy souhrnnou částkou 6,6 mld. Kč.

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že za standardní situace by bylo možné tvrdit, že došlo ke zvrácení negativního trendu a uvedené nemocnice mají nakročeno k budoucí prosperitě. Do hospodaření roku 2020 a 2021 ale zasahují dopady způsobené koronavirovou krizí a je z pohledu ministerstva nutné tyto efekty od ekonomických ukazatelů očistit.

Náměstkyně ministra Ing. Helena Rögnerová sdělila, že za 1. čtvrtletí roku 2021 nemá žádná z uvedených nemocnic problémy, a vyzvala účastníky, pokud by měli informace o zhoršení stavu, aby na situaci upozornili.

Účastníci jednání se dohodli, že v termínu po 30. červnu se sejde pracovní skupina k vyhodnocení ekonomického vývoje oddlužených fakultních nemocnic.

Dopady 1. a 2. vlny COVID-19 do úhrad zdravotní péče

K analýze dopadů 1. a 2. vlny COVID-19 do úhrad zdravotní péče v jednotlivých segmentech Ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že po skončení roku 2020 bylo provedeno zhodnocení dopadů pandemie COVID-19. Hodnotila se produkce poskytovatelů zdravotních služeb a úhrad za poskytovanou péči. V době jednání pracovního týmu byla data zpracovávána.

Bc. Vladimír Kothera, MBA, za zaměstnavatele položil otázku, zda mohou být data relevantní.

Zástupce Ministerstva zdravotnictví připustil, že v době řešení COVID-19 a situace ve zdravotnictví nejsou data a jejich vypovídající hodnota ideální. Lze však konstatovat, že u řady mimo-nemocničních segmentů nedošlo k takovému poklesu produkce, který se za 1. vlnu COVID-19 očekával. Tam, kde byly propady produkce, byly kompenzovány.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková upozornila, že v materiálu nejsou data k segmentu nemocnic (akutní péče) a požádala o jejich doplnění, což Ministerstvo zdravotnictví přislíbilo.

Zástupci Asociace českých a moravských nemocnic se kriticky vyjádřili k tomu, že jedním z nejvíce zasažených segmentů a nevykompenzovaných výpadků produkce je segment následné péče.

Ministerstvo zdravotnictví tyto propady v novele kompenzační vyhlášky dorovnává a financování následné péče stabilizuje. Samostatnou kapitolou je segment lázeňské léčebně-rehabilitační péče, který zaznamenal pokles pobytových dnů meziročně o 29 %. Pro tento segment byly v kompenzační vyhlášce stanoveny kompenzace, současně byly pro lázeňství k dispozici také dotace z programu Antivirus.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vznesla dotaz, zda je pomoc lázním dostatečná. Samo Ministerstvo zdravotnictví totiž konstatuje, že kompenzace je pouze 23 % a propad 29 %. Je spočítáno, že kompenzace z programu Antivirus a navýšení úhrad pokryjí propady? Odborům se jeví pomoc jako nedostatečná, a proto navrhují, aby i v další kompenzační vyhlášce byl segment lázeňství řešen.

Ministerstvo zdravotnictví reagovalo, že navýšení celoroční úhrady za rok 2021 je v kompenzační vyhlášce domluveno se zástupci poskytovatelů lázeňské péče.

Ministerstvo zdravotnictví předložilo informaci o kalkulaci ceny provádění PCR vyšetření. Informaci si vyžádali zaměstnavatelé, protože došlo ke snížení ceny PCR výkonu od 1. ledna 2021. Na snížení ceny se po jednáních a rozdílných stanoviscích nakonec dohodly Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny i odborná společnost ČLS JEP.

Úhradová vyhláška pro rok 2021

Druhým bodem jednání byla úhradová vyhláška pro rok 2021 ve vazbě na odměňování zaměstnanců v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví. Konkrétně šlo o to, že pro příspěvkové organizace se nařízením vlády č. 341/2017Sb. zvyšovaly platové tarify lékařům a nelékařským zdravotnickým profesím o 10 %, ale ne kategoriím dělnických a technickohospodářských povolání. Na předchozích jednáních byli zástupci odborů ujištěni, že úhradová vyhláška pro rok 2021 zabezpečuje finance na navýšení platových tarifů a základních mezd všem zaměstnancům o 10 %. Současně k tomu obdrželi podpůrný dopis od tehdejšího ministra prof. MUDr. Romana Prymuly. V nemocnicích přímo řízených organizacích ministerstva však k takovému nárůstu platů, a to jakoukoliv formou, pro dělnické a technickohospodářské profese nedochází. V předloženém materiálnu byl uveden popis úhradové vyhlášky, ale informace, jak je to u přímo řízených nemocnic ministerstva se zvýšením platů dělnických a technickohospodářských profesí, sdělena nebyla.

Ministerstvo zdravotnictví rozvinulo kritickou diskusi ke způsobu odměňování v příspěvkových organizacích, s čímž odbory ostře nesouhlasily. Závěrem bylo, že pokud se na odbory obrátí přímo řízená organizace Ministerstva zdravotnictví s problémem odměňování zaměstnanců, budou to odbory s ministerstvem řešit.

Kompenzační vyhláška pro rok 2021

Ministerstvo zdravotnictví informovalo, že zákon č. 160/2021 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021, byl již zveřejněn ve Sbírce zákonů. Zákon umožní vydat tzv. kompenzační vyhlášku pro rok 2021, tím umožní kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb v roce 2021, obdobně jako v roce 2020.

Očekává se, že nenaplněná produkce poskytovatelů zdravotních služeb bude pouze za nemocniční sektor představovat 3,2 mld. Kč měsíčně za každý měsíc omezení poskytování plánované péče. Na druhou stranu náklady však poklesnou pouze minimálně. Kompenzací se upraví celoroční úhrady, celoroční vyúčtování. Problematická situace bude v segmentech, u nichž se obvykle každoroční vyúčtování neprovádí, protože nemají stanoveny zálohy. Jedná se zejména o poskytovatele následné lůžkové péče a poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče. Uvedení poskytovatelé mají problémy již nyní, proto se počítá s tím, že budou dotčeným poskytovatelům vypláceny zálohy na kompenzaci již v průběhu tohoto roku. Je přitom nezbytné zajistit vyplácení záloh co nejdříve, jinak hrozí vážné hospodářské dopady na uvedené segmenty.

Závažná je informace, že ze strany zdravotních pojišťoven je zásadním požadavkem při tvorbě kompenzační vyhlášky pro rok 2021 udržení a splnění schválených zdravotně pojistných plánů.

Odbory i zaměstnavatelé požadavek na dodržení zdravotně pojistných plánů odmítli. Za současné situace není možné předem takto postupovat. Zásadní je udržet a stabilizovat zdravotnická zařízení a nemocnice pro další poskytování zdravotní péče.

Zástupci zaměstnavatelů a odborů se také negativně vyjádřili k zavedení a uplatnění DRG. Ministerstvo vidí v uplatnění DRG na jedné straně obtíže, ale také nástroj. Mezi sociálními partnery a ministerstvem nedošlo ke shodě.

Předseda Asociace českých a moravských nemocnic MUDr. Eduard Sohlich, MBA, přímo varoval před zaváděním novátorských postupů v této kritické době.

Předsedkyně OSZSP ČR Dagmar Žitníková sdělila, že zavedení DRG je pro systém hazardem, a to zvláště ve vztahu k výpočtům dalších úhrad pro příští léta.  

Zástupci odborů a zaměstnavatelů požádali o projednání návrhu kompenzační vyhlášky pro rok 2021, a to již při přípravě, ve vnitřním i vnějším připomínkovém řízení. Kompenzační vyhláška se bude připravovat v květnu a červnu.

V současné době se Ministerstvo zdravotnictví také soustředí na úhradovou vyhlášku pro rok 2022, připravuje tzv. pilíře jistoty, na kterých chce postavit základ úhrad za poskytovanou zdravotní péči.

Stabilizační opatření k udržení zdravotníků

Posledním plánovaným bodem jednání byla otázka stabilizačních opatření k udržení zdravotnických pracovníků v lůžkových zdravotnických zařízeních. Zdravotnictví potřebuje stabilizaci zdravotnických pracovníků, doba pandemie tuto potřebu jasně potvrdila a ukázala na problémy, které neřešením personální stabilizace vznikly. Sice je vytvořena pracovní skupina k personální stabilizaci, ale činnost je nutné obnovit a nastartovat. Tohoto úkolu se ujal náměstek ministra zdravotnictví Ing. Vlastimil Vajdák.

Připravuje se realizace návrhu na poskytnutí finanční podpory na lázeňský pobyt vybraných zdravotnických pracovníků. Byl doplněn požadavek, aby tuto možnost měli i vybraní zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, hygienické služby.

Zvýšení platby za státní pojištěnce

Sociální partneři vznesli společný požadavek na navýšení platby za poskytovanou zdravotní péči za skupinu státních pojištěnců, a to o 500 Kč.

Reforma psychiatrické péče

Zástupci odborů požádali o společné setkání se zástupci Ministerstva zdravotnictví a zaměstnavateli kvůli postavení psychiatrických nemocnic a reformě psychiatrické péče.

Změny v hygienické službě

Zástupci odborů požádali o setkání se zástupci ministerstva k návrhu novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Novela by měla řešit změnu struktury, práce a postavení orgánů ochrany veřejného zdraví.

Termíny je nutné stanovit co nejdříve, stejně jako termín pro další jednání pracovního týmu.

  • Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Stanovisko ČMOS PŠ k revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Ministerstvo školství plánuje od 1. 9. 2021 změnu, která počítá s rozšířením výuky informatiky a digitálních kompetencí. To samo o sobě je počin velmi  důležitý, protože po 17 letech přichází změna, která má děti posunout v myšlení a připravit je na život v digitálním světě.

Školské odbory považují současnou epidemiologickou situaci a s ní spojenou distanční výuku na školách za ideální dobou ke změně vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Ovšem způsob, jakým k této změně MŠMT přistoupilo, považuje ČMOS PŠ školství za nesprávný, nekoncepční a nedemokratický.  Rozšíření vyučovacích hodin informatiky řešilo necitlivou redukcí hodin a výuky důležitých znalostí.  Zavádí větší časovou dotaci na výuku předmětu Informatika – na 1. stupni je dotace navýšena z 1 hodiny na 2, na 2. stupni pak z 2 na 4 hodiny. Přidané vyučovací hodiny pro Informatiku se MŠMT rozhodlo získat ponížením dotací u stávajících naučných i výchovných předmětů a učinilo řádně škrty v obsahu vzdělávání v části C bod 5 Vzdělávací oblasti. Většina těchto neodborných zásahů oprávněně vyvolala vlnu nevole u učitelů i profesních asociací či spolků. Tento dokument má platit do doby zpracování a vydání „velké revize“ RVP v roce 2023 či 2024. Pokud by se vydání velké revize opozdilo, což se v minulosti opakovaně stávalo, tak na tuto „malou“ revizi budou muset od 1. 9. 2023 přejít všechny 1. stupně ZŠ a od 1. 9. 2024 také všechny 2. stupně ZŠ v celé ČR.  Z jedné malé revize se pak stane jediná závazná. Vyškrtané výstupy RVP a ponížené časové dotace u jednotlivých Vzdělávacích oblastí se budou jen velmi obtížně do nových materiálů vracet.

V lednu 2021 v rámci nouzového stavu ministerstvo školství využilo možnost přijímat právní předpisy bez širší konzultace se sociálními partnery a neprofesionální revize byla na světě. Je to důsledek toho, že ministerstvo podcenilo dostatečnou komunikaci a důležitost konzultace se školskou odbornou veřejností.    O tom, že celá situace není uspokojivě vyřešena vyplynulo z jednání Kulatého stolu na téma „Revize rámcových vzdělávacích programů“ ze dne 28. 4. 2021, který na základě usnesení školského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR svolal poslanec Jiří Mihola. V průběhu jednání zazněla celá řada kritiky, připomínek i navrhovaných oprav ze strany pozvaných odborníků z řad pedagogické obce.

ČMOS PŠ navrhuje, aby všechny formulace, které se týkají nové výuky Informatiky, včetně nově navrženého rozšíření vyučovacích hodin byly ponechány.  Navýšení hodin u Informatiky lze dokrýt z disponibilních hodin.  Mnoho škol v ČR již má v současnosti posílenou výuku Informačních a komunikačních technologií z disponibilních hodin. Seškrtanou výuku navrhujeme ponechat beze změn a vrátit zpět. Revize, jak byla provedena neprospívá budoucímu všestrannému kvalitnímu rozvoji mladé generace.

Věříme, že se z odmítavých postojů MŠMT ponaučilo a připravovaná další „velká“ revize bude již řádně před vydáním konzultována se sociálními partnery a se všemi dotčenými pedagogickými asociacemi a učitelskými spolky.

Školské odbory věří v konstruktivní oboustranný dialog a v nápravu revize.

František Dobšík, předseda ČMOS PŠ

Michal Kupka, předseda RV profesní sekce ZŠ ČMOS PŠ

  • Zdroj: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
 

Zdravotnické odbory podpořili odboráře z huti Liberty Ostrava

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR podpořil odboráře z huti Liberty Ostrava, kteří bojují proti tomu, aby vedení společnosti Liberty Steel z huti Liberty Ostrava vyvedlo emisní povolenky do sesterské rumunské společnosti Liberty Galati.
 
Odbory Liberty Ostrava v té souvislosti vyhlásily stávkovou pohotovost, která souvisí také s hospodářskou situací mateřské firmy. Povolenkami ostravská hutní společnost chtěla financovat svou modernizaci.
 
Přílohy:
  • Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Společná podpora OS PHGN a SHO kolegům odborářům Liberty Ostrava

Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) spolu se Sdružením hornických odborů (SHO) je velmi znepokojen situaci ve společnosti Liberty Ostrava, a.s., jakožto i situací v celé skupině Liberty Steel Group, o kterých nás informují naši kolegové odboráři. 

Plně chápeme znepokojení odborů i všech zaměstnanců a mají naší plnou podporu ve vyhlášení stávkové pohotovosti včetně všech následujících kroků, které podniknou, aby ochránili stávající pracovní místa a samotnou huť. 

Vyzýváme tímto i českou vládu, aby maximálně činila všechna dostupná opatření a kroky, které by zabránily úpadku hutní společnosti a ztrátě pracovních míst v již tak těžce zkoušeném ostravském regionu. 

V Praze a Karviné 3. května 2021

Odborový svaz pracovníků hornictví,
geologie a naftového průmyslu

Sdružení hornických odborů

Odboráři Liberty svolali na středu protestní mítink

Odboráři hutního podniku Liberty Ostrava (LO) svolali na středu protestní mítink u hlavní brány. Chtějí vyzvat zaměstnance ke společnému postupu na obranu ostravské huti a proti vyvádění finančních prostředků na pokrytí závazků majitele. Situace podle odborů ohrožuje chod podniku. Ve firmě je už několik týdnů vyhlášena stávková pohotovost. Odboráři chystají trestněprávní kroky a ve středu ve 13:45 budou před firmou demonstrovat.

„Mítink odboráři svolávají poté, co vyhlášená stávková pohotovost nezabránila Sanjeevovi Guptovi, aby v rozporu se všemi předešlými sliby vyvedl část emisních povolenek do své rumunské huti,“ sdělily základní odborové organizace působící v podniku.

V pátek odboráři oznámili, že Gupta vyvedl do sesterské firmy v Galati v Rumunsku podstatnou část emisních povolenek patřících ostravské huti. Předseda Základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina uvedl, že Guptovo tvrzení, že za povolenky rumunská huť uhradí tržní cenu, a dokonce ještě něco navíc, se odborářům jeví jako velmi nepravděpodobné i proto, že takový postup postrádá logiku. Podnik v Galati by se totiž mohl z povinnosti pokrýt své emise povolenkami, které mu chybí, přímo vyplatit.

„Opakované porušení všech předchozích slibů, kterých se Sanjeev Gupta v posledních týdnech dopustil, nás opravňuje k nedůvěře vůči jeho prohlášením a obavám o další osud ostravské huti,“ uvedl Slanina. Podle odborářů by mohla huť takto přijít i o zbytek svých povolenek za čtyři miliardy korun, případně o další zdroje, které vytváří.

Předseda ČMKOS Josef Středula uvedl, že situaci by měla projednat Evropská komise, která by měla mít nástroje k řešení. „Před společností jsme varovali. Stačí se na ni podívat ve Velké Británii či Belgii. Nedá se uvažovat jen z pohledu ČR, ale celé firemní skupiny. Když dáme dohromady informace ze světa, tak máme důvod se obávat,“ řekl Středula.

LO disponovala povolenkami v hodnotě 5,6 miliardy korun. Premiér Andrej Babiš, který se v polovině dubna s vedením ostravské společnosti sešel, v pátek uvedl, že vedení firmy obešlo dozorčí radu a navzdory dohodě prodalo povolenky za miliardu. Babiš uvedl, že stát dává podnět k zahájení finanční kontroly v LO a bude po firmě žádat, aby příjem z prodeje emisních povolenek využila ke svému rozvoji.

Dozorčí rada hutní firmy Liberty Ostrava (LO) by se měla sejít ve středu. Zástupce státu by na ní měl kvůli případnému dalšímu postupu zjistit co nejvíce informací o situaci ostravského podniku po převedení emisních povolenek do ciziny. Na tiskové konferenci ČSSD to v pondělí 3. května řekl ministr kultury a ostravský politik Lubomír Zaorálek. Místopředsedkyně strany a ministryně práce Jana Maláčová navrhuje, aby o stavu ve firmě jednala vláda. Kabinet by podle šéfky resortu práce měl využít všech možností, aby přiměl majitele do podniku investovat. Zaorálek a Maláčová zmínili i finanční kontrolu.

„Ve středu bude dozorčí rada, která bude zasedat. Máme tam zástupce státu, kteří by měli položit otázky a kteří by se měli snažit na radě zjistit maximum. Měli bychom hledat nástroje, které nám zákon poskytuje na to, abychom zjistili, co se s finančními prostředky společnosti děje,“ uvedl Zaorálek. Obává se toho, že by vyvádění peněz z ostravské firmy mohlo pokračovat a mohlo by vést k její „řízené likvidaci“. Dodal, že stát by měl zjistit, jaké má možnosti, aby se podnik do úpadku nedostal. Už v pátek zmínil i případné zestátnění.

Dozorčí rada má podle webu společnosti šest členů. Dva z nich si volí zaměstnanci. V radě zasedá předsedkyně Odborové organizace Ostravská huť Alena Sobolová a předseda Základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Stát zastupuje náměstek ministerstva průmyslu Eduard Muřický.

  • Zdroj: OS KOVO

České dráhy budou propouštět. O místo přijde až 40 procent řídicích pracovníků

České dráhy začaly výrazně šetřit na personálních nákladech. Už na jaře snížily mzdy v administrativě. A teď zaměstnancům oznamují výraznou reorganizaci. Odbory zatím vyčkávají – vedení říká, že bez úspor firma neobstojí. Její ředitel České televizi sdělil, že o místo přijde až 40 procent řídicích pracovníků.dráhy budou propouštět

Tři vagony se starší lokomotivou po nákladní trati podél Labe z Kolína až do Ústí nad Labem nikdy nebyly ty nejdůležitější rychlíky. Jenže když si pro jejich provoz ministerstvo dopravy vybralo v březnu konkurenční RegioJet, pro České dráhy to byl impulz ke změnám.

„Žijeme v tom svém světě, jak se to dělalo posledních 15, 20, 30 let. Kolega je dvě hodiny v práci a tři hraje Solitaire,“ sdělil v interním videu Českých drah, které se objevilo na jejich intranetu, generální ředitel Ivan Bednárik. Přičemž vysvětlil zaměstnancům, že úspory budou bolet.

„Pokud nechceme ztratit 20 procent trhu v horizontu dvou let, je nevyhnutelné nastavit k 1. 7. novou organizační strukturu tak, aby byla rychlejší a přinesla úspory mzdových nákladů,“ řekl také ve videu Ivan Bednárik.

Úspory mají mířit především na ředitelství, ne na řadové zaměstnance. Vedení s tím chce seznámit odbory v polovině května a potom oznámí zřejmě i počty lidí, kteří přijdou o místo.

Vedení Českých drah chce ušetřit asi 7 procent nákladů. Ve firmě, která má přes 23 tisíc zaměstnanců, tedy nepůjde o malé počty. Místo až sedmistupňového řízení má vzniknout maximálně čtyřstupňové. Právě zde se má škrtat nejvíce.

Podle Ivana Bednárika může jít o 30 či 40 procent řídicích pracovníků. „Prioritně musíme zachovat funkčnost celku. Aby se nestalo, že se cestující nedostanou do práce, do školy, k lékaři,“ prohlásil.

Představitelé železničních odborů ale přitom hovoří o určité obezřetnosti při revizi řídící struktury Českých drah. „Já netvrdím, pokud ta struktura tomu bude odpovídat, že se jí budeme bránit. Na druhé straně historické zkušenosti nás vedou k velké obezřetnosti,“ dodal předseda podnikového výboru Odborového sdružení železničářů Vladislav Vokoun.

Česká televize dále upozorňuje, že České dráhy ale něco udělat zjevně musejí, protože za poslední tři roky přišly o šest dotovaných rychlíkových linek, a ještě rychleji ztrácejí zakázky od některých krajských samospráv. Soukromá konkurence – stavěná na zelené louce – je v tendrech často levnější, i když si vozidla musí kupovat.

 
  • Zdroj: Česká televize