Dobré zprávy: Hodnocení v OP PIK se zkrátilo. Je však potřeba, aby firmy schválené peníze čerpaly.

Po několika jednáních se Svazem průmyslu a dopravy ČR (Svaz) byla ze strany MPO deklarována nepsaná dohoda, že bude zabezpečeno vyhodnocení rychleji s maximálním termínem 5 měsíců.

Víme, že mezi řadou žadatelů u některých programů panuje „naštvanost“ vyplývající ze zdlouhavých hodnotících procesů v loňském roce. Dlouhé čekání kromě průtahů přináší firmám i dodatečnénáklady a ohrožení některých projektů. Svaz upozorňoval na negativní zkušenosti s postupem hodnocení na konkrétních příkladech a vítá, že MPO zařadilo zrychlení hodnocení v letošním roce mezi jednu z priorit,“ uvedl viceprezident Svazu Jan Rafaj. Postupně se daří odstraňovat i další bariéryčerpání, například zpřesněním textu výzev a hodnotících kritérií na základě dosavadních zkušeností či probíhají jednání o potřebných úpravách programu OP PIK s Evropskou komisí.

Informace o stavu hodnocení projektů podaných v rámci výzev OPPIK vyhlášených na přelomu roku 2016/2017
V rámci nových výzev vyhlášených v prosinci 2016 a následně v lednu – únoru 2017 v celkové alokaci cca. 40 mld. Kč bylo ze strany žadatelů podáno ke dni 31. 3. 2017 celkem 2 130 žádostí v objemu cca. 17,82 mld. Kč. Z těchto žádostí bylo posouzeno Agenturou pro podnikání a inovace (API) z formálního hlediska a z hlediska přijatelnosti 1 305 projektů v objemu cca 9,7 mld. Kč, z čehož následně bylo interními hodnotiteli věcně posouzeno 517 projektů v objemu cca. 3,95 mld. Kč. Celkově lze říci, že v rámci nových výzev Agentura vyhodnotila již 60 % přijatých žádostí, interní hodnotitelé MPO posoudili již 1/4 z nich a 7 % jich bylo posouzeno výběrovými komisemi.

Pro srovnání, ještě dne 10. 3. 2017, kdy bylo ze strany žadatelů podáno celkem 2 067 žádostí v objemu cca. 17 mld. Kč, bylo Agenturou z formálního hlediska a z hlediska přijatelnosti vyhodnoceno pouze 969 projektů v objemu cca 6,9 mld. Kč, z čehož následně bylo interními hodnotiteli věcně posouzeno pouze 313 projektů v celkové výši cca. 1,8 mld. Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že oproti stavu z 10. 3. 2017, tedy během 3 týdnů, došlo v hodnocení na API k nárůstu o 35 % a v hodnocení interními hodnotiteli dokonce o 63 %.
Tento stav jasně koresponduje s prohlášením, že jsme urychlili hodnocení na cca 2,5 měsíce s tím, že přislíbený maximální termín 5 měsíců pro vyhodnocení splníme. Snažíme se u některých programů hodnotit i průběžně,“ uvedl náměstek ministra Tomáš Novotný. Také ministr průmysl osobně na jednání se Svazem deklaroval, že hladší průběh čerpání, tj. včetně právě rychlosti hodnocení, bude jednou z jeho priorit.
Velmi oceňujeme příslib MPO, že zrychlí vyřizování žádostí o dotace z OPPIK. Sami zase vyzýváme firmy, aby již schválené dotace začaly čerpat a pomohly tak k efektivnímu využití evropských dotací,“ doplnil Jan Rafaj.

U vyhodnocených a schválených projektů je třeba čerpat – Informace o stavu čerpání žádostí o platbu ze strany žadatelů (k 15. 4. 2017)
Pokud se jedná o plnění cíle čerpání prostředků ze strany OP PIK, činí v tuto chvíli objem nepodanýchžádostí o platbu 4, 646 mld. Kč. Detailní informace je uvedena v tabulce č. 2. „V tomto směru je potřebná součinnost hospodářský partnerů, podnikatelských a průmyslových svazů, aby apelovaly na své členy ve věci liknavosti v otázce žádostí o platbu,“ uvedl náměstek Tomáš Novotný. To indikátoryčerpání v OP PIK logicky zhoršuje.
Svaz tento apel na dodržování termínů a neodkládání čerpání u uzavřených smluv podpoří a své členy osloví. Samozřejmě pouze tam, kde firmám, které mají již podepsané rozhodnutí, nic v čerpání nebrání a pouze realizaci odkládají. Jsou ale firmy a oblasti, kde „odkládání“ vyplývá ze zpoždění v hodnocení a logicky musí dojít k posunu realizace oproti původně plánovanému harmonogramu. Zde naopak Svaz od MPO požaduje akceptaci posouvání původního harmonogramu.