Doporučení SP ČR na opatření pro pomoc firmám a ekonomice

Svaz průmyslu a dopravy ČR předložil vládě a jednotlivým ministerstvům i souhrn dalších opatření na podporu firem během nynějšího nouzového stavu. Cílem Svazu je minimalizovat dopady nynější situace na podniky a jejich zaměstnance a zajistit, aby po skončení opatření proti šíření koronaviru, mohli podnikatelé a firmy co nejrychleji obnovit svou činnost.

OPATŘENÍ V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOSTI

 1. Funkční „kurzarbeit“
  Stát by měl zaměstnavatelům kompenzovat část nákladů za zaměstnance uzavřených provozoven. Cílem je, aby firmy získaly finanční polštář po dobu, kdy musí omezovat výrobu, udržely si zaměstnance a po skončení nouzových opatření mohly opět rychle obnovit výrobu.
 2. Prodloužit pobírání ošetřovného pro rodiče školáků do 10 let
  V tomto týdnu uplyne podpůrčí doba zaměstnancům, kteří čerpali ošetřovné z důvodu zavřených škol. Na firmy se tím vytváří další tlak, aby zaměstnancům zabezpečily nějaký příjem.
 3. Usnadnit spolupráci firem při zajišťování pracovníků
  Firmy hledají cesty, jak operativně zajistit práci pro své zaměstnance. Firmy proto řeší, jak zaměstnance z utlumených provozů a činností v rámci kooperace přesunout k jiným zaměstnavatelům, kterým naopak pracovníci chybí. Využít mohou institutu dočasného přidělení podle §43a zákoníku práce.
 4. Jasně vymezit možnosti ubytování a cestování zaměstnanců
  V souvislosti se zákazem provozu ubytovacích zařízení vyjasnit podmínky pro ubytování zaměstnanců v místech provádění práce, např. u staveb kritické infrastruktury pracovníci nebyli vždy pouze na ubytovnách.
 5. Jasně vymezit pravidla pro příjezd zahraničních pracovníků (pendlerů)
  V souvislosti s omezením pohybu přes hranice jasně vymezit, za jakých podmínek se mohou zahraniční pracovníci zaměstnaní v ČR dopravovat do zaměstnání, včetně využívání hromadné přepravy, koordinovat tyto podmínky s pravidly příslušných sousedních států.

OPATŘENÍ V OBLASTI DANÍ

 1. Prodloužení lhůt pro podání daňového přiznání a platbu daně
  Svaz průmyslu podpořil daňový balíček ministerstva financí, který umožňuje za určitých okolností posečkat s platbami daní a promíjí sankce za opožděné podání daňového přiznání či kontrolního hlášení a prodlužuje lhůtu pro podání daňového přiznání do 1. července 2020.
 2. Odklad plateb daně z přidané hodnoty o 6 až 9 měsíců
  Opatření pomůže firmám v řízení cash flow, aby měly dostatečné finanční rezervy pro překlenutí nouzového stavu.
 3. Odklad plateb na sociální zabezpečení o 6 až 9 měsíců, sleva na odvody na sociální a zdravotní pojištění
  Opatření pomůže firmám v řízení cash flow, aby měly dostatečné finanční rezervy pro překlenutí nouzového stavu.
 4. Změna role finanční správy – místo kontrol poradenství
  Po dobu nouzového stavu by finanční správa měl při kontrole a správě daňových povinností měla plnit především poradní roli, aby pomohla firmám složitou situaci vyřešit.

OPATŘENÍ V OBLASTI LHŮT A OZNAMOVACÍCH POVINNOSTÍ A POVINNOSTÍ SOUČINNOSTI S PŘÍSLUŠNÝMI ÚŘADY

Vláda by měla vydat usnesení nebo jiný právní akt, který plošně promine nedodržování zákonných lhůt a termínů ve výkazních povinnostech a v souvislosti s povoleními a oprávněními potřebných pro činnost firem. Firmy kvůli nepřítomnosti pracovníků na pracovištích a dalším omezením nemohou včas plnit veškeré povinnosti evidencí, ohlašovací, dokládání kvalifikací, dokládání změn, termíny v projektech s podporou státu či EU. Prominutí lhůt by se mělo týkat například:

 • termínů ohlašovacích povinností v souvislosti s legislativou,
 • termínů plnění podmínek vyplývajících z různých povolení a rozhodnutí (IPPC, vodoprávní povolení apod.),
 • odložení poskytování součinnosti v exekučních řízeních a dalších oblastech s nimi spojenými,
 • realizace autorizovaných měření,
 • podávání žádostí o změny povolení (v souvislosti s platnou legislativou),
 • doplňování kvalifikací zejména odborných profesí, které provozují prvky kritické infrastruktury, např. obsluhy vyhrazených zařízení jako elektrozařízení, tlakových nádob, práce ve výškách, obsluha strojů, požární ochrana, bezpečnost práce,
 • zákonné termíny pro účetní uzávěrky a souvisejících povinnosti, např. u firem, kde se nemůže sejít valná hromada, nebo finanční výkazy musí být auditované,
 • vzhledem k nemožnosti plnit některé zákonné podmínky, nepokutovat a neprovádět kontroly ze strany orgánů státní správy, které nesouvisí s nouzovým stavem.

OPATŘENÍ V OBLASTI PŘESHRANIČNÍHO POHYBU ZBOŽÍ A ZAMĚSTNANCŮ

 1. Lépe organizovat provoz na hraničních přechodech, kde lze překračovat státní hranici
  Je třeba zajistit dodávky surovin a komponent pro pokračování výroby v českých firmách. Pomohlo by například rozdělení kolon na hraničních přechodech pro osobní a nákladní dopravy a posílení personálních kapacit na hraničních přechodech. S okolními zeměmi by vláda měla dohodnout otevření dalších hraničních přechodů alespoň pro nákladní dopravu.
 2. Umožnit výjimky v případě specializovaných pracovníků v některých oborech, např. u údržbářů čistících systémů a cisteren, nebo některých jedinečných výrobních zařízení dodaných ze zahraničí

VÝJIMKY ZE ZÁKAZU PROVOZU NĚKTERÝCH SLUŽEB

Doplnit do povolených činností provoz následujících služeb:

 • klientská servisní střediska, která spravují IT systémy zákazníků s kritickou infrastrukturou a která nemohou být prováděna na dálku,
 • datová centra,
 • servisní technici, kteří pracují u zákazníků za účelem podpory firem kritické infrastruktury nebo datových center,
 • výrobní a údržbářská místa, která poskytují služby a náhradní díly zákazníkům kritické infrastruktury,
 • servis elektrospotřebičů,
 • umožnit nákup náhradních součástek do zařízení pro zabezpečení provozu domácností

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ PRO ZAMĚSTNANCE

Je potřeba, aby vláda zajistila pro firmy dostatek zdravotních prostředků, které potřebují, aby mohli chránit své zaměstnance.

RYCHLÉ PROVOZNÍ DOTACE

Zajištění možnosti rychlé provozní dotace pro firmy s výrazným propadem produkce a zakázek.

kategorie Z hospodářské politiky