EU summit o migraci, jednotném digitálním trhu a obraně

Ve dnech 19. a 20. října 2017 se v Bruselu uskuteční zasedání Evropské rady, následované zasedáním Evropské rady podle čl. 50 Smlouvy o EU (SEU).

Evropská rada má na programu řadu silných témat – vnější dimenze migrace (Itálie a vývoj na centrální středomořské trase, svěřenecký fond pro Afriku, zhodnocení programu pro migraci z roku 2015, Řecko a vývoj na západo-balkánské migrační trase, kontroly na vnitřních schengenských hranicích), digitální trh a především kybernetická bezpečnost a volný tok dat, podpora obranného průmyslu. Na pořadu jednání bude i situace v Turecku a KLDR.

Vnější dimenze migrace
Migrace patřila k prioritním tématům zprávy o „Stavu Unie“, s níž 13. 9. vystoupil předseda EK Juncker. Kromě očekávaného důrazu na společnou ochranu vnějších hranic, efektivní návratovou politiku a podporu států v první linii migrační vlny vyzdvihl význam svěřeneckého fondu (EUTF) pro Afriku a pomoc v místech potenciální nelegální migrace. Zároveň přislíbil pracovat na otevírání legálních cest coby skutečné alternativy k nelegální migraci. Aktuální migrační situací se zabývala rovněž Rada JHA 14. 9. Ministři podpořili potřebu posilování spolupráce se třetími zeměmi při prevenci nelegální migrace.

Jednotný digitální trh v EU
Strategie jednotného digitálního trhu byla vydaná Komisí v květnu roku 2015 a zaměřila se především na to, aby se Evropa stala světovým lídrem na poli digitální ekonomiky. Stanovila 16 prioritních akcí, které měly členské státy EU řešit prostřednictvím legislativních nebo nelegislativních opatření. Od jejího vydání bylo předloženo 35 legislativních návrhů a dalších politických iniciativ. Dne 10. května 2017 zveřejnila Komise „Střednědobé hodnocení naplňování Strategie pro jednotný digitální trh: Propojený jednotný digitální trh pro všechny“. V rámci tohoto materiálu byl přezkoumán stav dosud předložených legislativních návrhů a iniciativ. Zároveň byly definovány prioritní oblasti, na které se chce Komise v rámci naplňování strategie DSM zaměřit do budoucna – datová ekonomika, kybernetická bezpečnost a on-line platformy. Diskuze na Evropské radě navazuje také na Digitální summit, který se z iniciativy EE PRES konal 29. 9. 2017 v Tallinnu.

Dne 10. ledna 2017 v návaznosti na cíle vytyčené ve Strategii pro jednotný digitální trh v Evropě z roku 2015 zveřejnila Evropská komise sdělení “Budování evropské ekonomiky založené na datech“, které se soustředí na následující oblasti: volný tok dat a lokalizaci dat; přístup a předávání v souvislosti s neosobními daty; odpovědnost a bezpečnost v kontextu vznikajících technologií; vlastnictví neosobních dat; a přenositelnost jiných než osobních údajů, interoperabilitu a normy.

Jednání Evropské rady kole čl. 50 SEU
Na jednání Evropské rady by měla být diskutována otázka, zda bylo během dosavadních jednání dosaženo dostatečného pokroku a zda se tedy jednání mohou přesunout do druhé fáze, v rámci které bude jednáno o otázkách budoucího uspořádání mezi UK a EU.

BusinessEurope a jeho poselství EU Summitu
BusnessEurope tradičně adresuje své poselství před Radou EU prezidentům EU institucí a EE PRES. V úvodu konstatuje, že díky jednotě se evropský projekt posiluje a jsou vidět zlepšení, pokud jde o růst a zaměstnanost. Dále se v textu věnuje závěrům digitálního summitu v Tallinnu a spoléhá na Radu EU, že obnoví důvěru v digitální ekonomiku zlepšením kybernetické bezpečnosti. Průmysloví hráči v celém hodnotovém řetězci investují do kybernetické bezpečnosti jejich výrobků a služeb. Je to součástí jejich byznys modelů. Ekonomika založená na datech má velký potenciální zlepšit podmínky pro občany v mnoha oblastech (zdravotnictví, vzdělávání, doprava a služby). Regulace volného pohybu dat je pozitivním krokem vpřed a umožňuje Evropě mít vedoucí postavení v mezinárodní ekonomice založené na datech a využít všech ekonomických a sociálních výhod, které z toho plynou. Poselství se dotýká i digitálních daní s důrazem na kompetence členských států. Poselství reaguje i na další body agendy ER – migraci, obranu a vnější vztahy. V souvislosti s navazujícím jednáním kolem článku 50 SEU BusinessEurope oceňuje úsilí obou stran v rámci 4. Kola vyjednávání, nicméně vyjadřuje obavu z nedostatečného pokroku v jednáních.

Poselství BusinessEurope ke stažení zde.

Vladimíra Drbalová