Evropská komise hodnotí reformní kroky ČR za rok 2017

Dne 7. 3. 2018 zveřejnila Evropská komise balíček dokumentů k dalšímu cyklu Evropského semestru, jehož součástí jsou i tzv. country reports hodnotí pokrok členských států v provádění strukturálních reforem. Komise pozitivně hodnotí ekonomickou výkonnost České republiky. Růst HDP, odhadovaný EK za rok 2017 na 4,3% byl tažen domácí i vnější poptávkou. Rychlý růst mezd se projevil v solidním růst spotřeby domácností. K růstu přispěla i nová vlna investic. Veřejné investice se oživují a soukromé investice výrazně porostou, zejména díky investicím ve strojírenském průmyslu do strojního vybavení, které by mělo kompenzovat nedostatek pracovní síly. Také nové exporty výrazně podpořily růst DPH.

Hlavní poselství
Ekonomika si vede dobře, další růst však ohrožuje nedostatek pracovní síly s potřebnými dovednostmi. ČR vyhazuje nejnižší úroveň nerovnosti příjmů, nejnižší míru nezaměstnanosti v EU, riziko chudoby však trvá, veřejné investice se oživují a privátní investice rostou zejména díky strojírenskému průmyslu. Účast žen na trhu práce omezuje nedostatek předškolních zařízení a dlouhá mateřská dovolená. Pozitivně jsou hodnocena opatření v oblasti VET a vzdělávání dospělých. Česká republika stále zaostává za průměrem EU, pokud jde o rozvoj podnikání, start-ups, investic do infrastruktury. Kritika EK cílí i na vysoké ceny nemovitostí – bytů a domů.

Reakce SP ČR
„Komise trefila do černého. Složitost daňového systému, přetrvávající překážky v podnikatelském prostředí, malá transparentnosti veřejných zakázek a nízká úroveň elektronizace veřejné zprávy není žádnou novinkou. Na riziko spojené s akutním nedostatkem pracovní síly s potřebnými dovednostmi a kvalifikacemi upozorňuje Svaz již dlouho a důrazně. To se citelně odráží i na fungování výzkumného a inovačního ekosystému. Potenciál žen se nedaří využít pro nedostatek předškolních zařízení pro děti. Snahy Svazu se pozitivně odrazily v oblasti VET, vzdělávání dospělých a predikcí potřeb trhu práce“ komentuje zprávu Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Podrobněji k národní zprávě ČR
Pokud jde o vývoj v sociální oblasti, Česká republika vykazuje nejnižší míru příjmové nerovnosti v rámci EU. Nicméně riziko chudoby a výsledky vzdělávání ve velké míře závisí na rodinném zázemí. Příjmy 20% nejbohatší populace jsou 3,5 x vyšší než u 20% nejchudší populace. Je zde tedy výrazná nerovnost příležitostí mezi jednotlivými skupinami společnosti. ČR vykazuje největší riziko ohrožení chudobou dětí ze sociálně slabých rodin v EU. Český trh práce si vede dobře v rámci EU, ale jeho další růst a fungování může být limitováno nedostatkem pracovní síly. Míra zaměstnanost dosáhla 79% v roce 2017 a míra nezaměstnanosti se snížila na 2,8% . V rámci ekonomiky s téměř plnou zaměstnaností bude nedostatek pracovní síly zcela jednoznačně pohánět růst mezd. 38% podniků uvedlo nedostatek pracovní síly jako limitující faktor výroby. Dobrý výkonnost trhu práce se však nezlepšila přístup na trh práce pro nízko kvalifikované pracovníky a ženy. Nedostatek pracovní síly by měl vytvořit prostor pro vyšší účast žen na trhu práce a mohl by vést i k snížení mzdové nerovnosti mezi ženami a muži. Hlavní překážkou zůstává přetrvávající nedostatek kvalitních a dostupných předškolních zařízení pro děti, dlouhá mateřská dovolená a malé využívání flexibilních forem práce.

Česká republika využila programu technické pomoci Evropské komise na tvorbu, implementaci a vyhodnocení reforem v oblasti zdravotnické péče, finanční oblasti, podpory růstu a podnikatelského prostředí. ESI fondy byly hlavním zdrojem na podporu růstu a konvergence v ČR, zejména k implementaci opatření energetické účinnosti, rozvoje vysokorychlostní internetové infrastruktury, na upevnění vazby mezi výzkumem, vývojem, inovacemi a průmyslem, zlepšení transferu technologií z akademické roviny do podniků, zlepšení rámce pro veřejné zakázky a snížení korupce.

Pokud jde o plnění loňských specifických doporučení, Komise konstatuje, že zákon o rozpočtové odpovědnosti přispěl ke stabilitě fiskálního rámce. Evergreenem České republiky však zůstává dlouhodobá udržitelnost veřejných financí, zejména u penzí a zdravotní péče.

Pokud jde o daně EK konstatuje, že daňové výnosy se vyvíjení příznivě a daňové úniky u DPH klesají. Zdanění příjmů u osob s nízkými příjmy je nadprůměrem EU. Daňové úlevy pro rodiny s dětmi snížily výrazně daňové břemeno. I nadále kritika Komise směřuje do rozdílného zdanění zaměstnanců a OSVČ a přetrvávající komplexitě daňového systému a vysokým nákladům spojeným s dodržování daňových povinnosti, na což poukazují podnikatelé. V oblasti vzdělávání Komise příznivě hodnotí řadu opatření v oblasti VET a vzdělávání dospělých s cílem zvýšit nabídku dovedností a vyrovnat se s nedostatky na trhu práce. Konečně po dlouhých průtazích byly z podpory ESF vytvořeny systémy predikcí potřeb trhu práce a s regionální dimenzí. U všech programů počátečního VET se do aurikulí dostávají prvky praktické výuky a výuky na pracovišti.

Jako přetrvávající překážky podnikatelského prostředí identifikovala Komise komplexitu vymahatelnost smluv, daňové regulace a stavební povolení. ČR je pod EU průměrem pokud jde o podíl MSP na zaměstnanosti, nebo rozvoji podnikání a vznik start-upů. Pokud jde o energetickou účinnost budov je ČR stále pod průměrem EU, naopak dosáhla cíle 2020, pokud jde o podíl obnovitelných zdrojů. Odpadové hospodářství a znečištění ovzduší jsou stále velkou výzvou. EK letos důrazněji kritizuje vysoké ceny domů a bytů. Tento problém má více příčin a trvá už minimálně od 2015 (současně se spíš trend zvolňuje). Hlavní příčinou je nízká úroveň výstavby bytů a domů dokládá statistika vydaných stavebních povolení. V roce 2017 se vydalo jen o 1% více povolení, ale jejich celková hodnota byla o 24% vyšší.

Vladimíra Drbalová, poradkyně pro mezinárodní organizace a EU

Národní zpráva Evropské komise o České republice ke stažení

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská komise