Evropská komise předložila svůj návrh velkého plánu na podporu oživení

 • Komise předložila „plán na podporu hospodářského oživení”
 • Jde o návrh víceletého rozpočtu EU na roky 2021–27 posílený o nové finanční nástroje
 • Hlavním z nich je „Next Generation EU“ ve výši 750 mld. eur
 • Ten získá prostředky dočasným navýšením stropu vlastních zdrojů EU na 2 % HND EU
 • Umožní Komisi získat výhodné půjčky na finančních trzích, splatné v letech 2028–2058
 • Celkem tak bude k dispozici rozpočet 1,85 bilionu eur
 • Cílem je pomoci evropským ekonomikám na nohy po pandemii COVID-19
 • Tři pilíře „Next Generation EU“:
 • Investice a reformy v členských státech, např:
 • 560 mld. eur na ekologickou a digitální transformaci (granty a úvěry)
 • 55 mld. navíc na soudržnost do roku 2022 pro nejvíce postižené země
 • 40 mld. navíc na Fond pro spravedlivou transformaci
 • 15 mld. eur navíc na zemědělství a rozvoj venkova
 • Soukromé investice (např. 150 mil. eur na investice ve strategických odvětvích)
 • Zdraví (např. 9,4 mld. eur na nový program „EU4Health“ pro případ krizí)
 • Komise zároveň vydala upravený pracovní program na rok 2020
Evropská komise 27.5.2020 předložila svůj návrh velkého plánu na podporu oživení. Aby se zajistilo udržitelné, rovnoměrné, inkluzivní a spravedlivé oživení ve všech členských státech, navrhuje Evropská komise vytvoření nového nástroje na podporu oživení „Next Generation EU“, který bude zakotven v silném, moderním a zdokonaleném dlouhodobém rozpočtu EU. Komise rovněž zveřejnila svůj upravený pracovní program na rok 2020, který upřednostní kroky nutné k urychlení oživení a vybudování odolnosti Evropy.
 
Koronavirus otřásá Evropou a celým světem až do základů: vystavuje zkoušce systémy zdravotní péče a sociálního zabezpečení, naši společnost a hospodářství i náš způsob života a vzájemné spolupráce. Evropská komise navrhuje plně využít potenciál rozpočtu EU na ochranu životů a živobytí, a rovněž na ozdravení jednotného trhu a zahájení udržitelného a úspěšného oživení. Nástroj „Next Generation EU“ s prostředky ve výši 750 miliard EUR a rovněž cílené posílení dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027 poskytnou rozpočtu EU celkovou finanční kapacitu ve výši 1,85 bilionu EUR.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Plán na podporu oživení proměňuje obrovskou výzvu, které čelíme, v příležitost, a to nejen díky podpoře oživení, ale také prostřednictvím investic do naší budoucnosti: Zelená dohoda pro Evropu a digitalizace podpoří zaměstnanost a růst, odolnost našich společností a zdraví našeho životního prostředí. Toto je evropská chvíle. Naše odhodlání nám musí pomoci dostát výzvám, kterým čelíme, a nástroj „Next Generation EU“ je ambiciózní odpovědí.“

Komisař Johannes Hahn odpovědný za rozpočet EU uvedl: „Náš společný rozpočet je ústředním bodem plánu na podporu oživení Evropy. Dodatečná síla nástroje „Next Generation EU“ a posílený víceletý finanční rámec nám umožní solidárně podpořit členské státy a hospodářství. Společně můžeme dosáhnout toho, aby Evropa byla konkurenceschopnější, odolnější a nezávislejší.“

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič odpovědný za interinstitucionální vztahy a strategický výhled k tomu uvedl: „Oživení bude vyžadovat silné politické směřování. Upravený pracovní program, který odráží novou realitu, ukazuje, že se všechny naše kroky zaměří na překonání krize, nastartování ekonomiky a směřování Evropské unie k odolnému, udržitelnému a spravedlivému oživení. Pomůže nám to vyjít z této situace silnější.“

INVESTICE PRO PŘÍŠTÍ GENERACE

Rozpočet EU doplňuje vnitrostátní úsilí a má jedinečné předpoklady k tomu, aby zajistil spravedlivé socioekonomické oživení, ozdravení a revitalizaci jednotného trhu, zaručil rovné podmínky a podpořil naléhavé investice, zejména do ekologické a digitální transformace, která má klíčový význam pro budoucí prosperitu a odolnost Evropy.

Nástroj „Next Generation EU“ získá prostředky dočasným zvýšením stropu vlastních zdrojů EU na 2 % hrubého národního důchodu EU, což Komisi umožní využít svůj silný úvěrový rating k zapůjčení prostředků ve výši 750 miliard EUR na finančních trzích. Tyto dodatečné finanční prostředky budou poskytovány prostřednictvím programů EU a spláceny po dlouhou dobu v rámci budoucích rozpočtů EU – ne před rokem 2028, ale nejpozději do roku 2058. Aby to bylo možné provést spravedlivě a společně, Komise navrhne řadu nových vlastních zdrojů. Aby byly finanční prostředky dostupné co nejdříve a bylo možné reagovat na nejnaléhavější potřeby, navrhuje Komise také pozměnit stávající víceletý finanční rámec na období 2014–2020 tak, aby již v roce 2020 byly k dispozici dodatečné finanční prostředky ve výši 11,5 miliardy EUR.

Finanční prostředky z nástroje „Next Generation EU“ budou investovány do tří pilířů.

 1. Podpora členských států v oblasti investic a reforem:
 • Nová facilita na podporu oživení a odolnosti s prostředky ve výši 560 miliard EUR nabídne finanční podporu na investice a reformy, a to i pokud jde o ekologickou a digitální transformaci a posílení odolnosti ekonomik jednotlivých států, a propojí je s prioritami EU. Tato facilita bude součástí evropského semestru. Bude vybavena grantovým nástrojem v hodnotě až 310 miliard EUR a bude schopna poskytnout úvěry v objemu až 250 miliard EUR. Podpora bude k dispozici všem členským státům, ale bude se soustředit na ty, které jsou nejvíce postiženy a kde je největší potřeba zvýšit odolnost.
 • Navýšení prostředků stávajících programů politiky soudržnosti od současnosti do roku 2022 o 55 miliard EUR v rámci nové iniciativy REACT-EU, které mají být přiděleny na základě závažnosti socioekonomických dopadů krize, včetně míry nezaměstnanosti mladých lidí a relativní prosperity členských států. 
 • Návrh na posílení Fondu pro spravedlivou transformaci o 40 miliard EUR má pomoci členským státům rychleji přejít na klimaticky neutrální ekonomiku.
 • Navýšení prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova o 15 miliard EUR má podpořit venkovské oblasti při provádění nezbytných strukturálních změn v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a dosáhnout ambiciózních cílů v souladu s novou strategií v oblasti biologické rozmanitosti a strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“.
 1. Nastartování ekonomiky EU prostřednictvím pobídek pro soukromé investice:
 • Nový nástroj pro podporu solventnosti bude mobilizovat soukromé zdroje na naléhavou podporu životaschopných evropských společností ze všech hospodářských odvětví. Může být zprovozněn od roku 2020 a bude mít rozpočet ve výši 31 miliard EUR s cílem uvolnit 300 miliard EUR na podporu solventnosti podniků ze všech hospodářských odvětví a připravit je na budoucnost, aby byly čistší, digitální a odolné.
 • Zvýšení kapacity stěžejního investičního programu Evropy – InvestEU na úroveň 15,3 miliardy EUR za účelem mobilizace soukromých investic do projektů v celé Unii.
 • Díky příspěvku ve výši až 15 miliard EUR z nástroje „Next Generation EU“ má nová facilita pro strategické investice, která byla vytvořena v rámci fondu InvestEU, generovat investice až do výše 150 miliard EUR k posílení odolnosti strategických odvětví, zejména těch, která jsou spojena s ekologickou a digitální transformací, a klíčových hodnotových řetězců na vnitřním trhu.
 1. Ponaučení z krize:
 • Nový program v oblasti zdravotnictví „EU pro zdraví“ s rozpočtem 9,4 miliardy EUR na posílení zdravotní bezpečnosti a přípravy na budoucí zdravotní krize.
 • Mechanismus civilní ochrany Unie – rescEU bude rozšířen a posílen o 2 miliardy EUR s cílem vybavit Unii k tomu, aby se mohla připravit na budoucí krize a reagovat na ně.
 • Program Horizont Evropa bude posílen o 94,4 miliardy EUR s cílem financovat životně důležitý výzkum v oblasti zdraví, odolnosti a ekologické a digitální transformace.
 • Podpora globálních partnerů Evropy prostřednictvím dalších 16,5 miliardy EUR na vnější činnost, včetně humanitární pomoci.
 • Další programy EU budou navýšeny, aby byl budoucí finanční rámec v plném souladu s potřebami oživení a strategickými prioritami. Posíleny budou i další nástroje s cílem zlepšit flexibilitu rozpočtu EU a jeho schopnost reagovat.

Aby oživení získalo novou dynamiku a EU byla vybavena účinným nástrojem, který pomůže obnovit stabilitu hospodářství a připravit je na budoucnost, bude nutné do července dosáhnout rychlé politické dohody o nástroji „Next Generation EU“ a celkovém rozpočtu EU na období 2021–2027 na úrovni Evropské rady.

POLITICKÉ ZÁKLADY HOSPODÁŘSKÉHO OŽIVENÍ

Oživení ekonomiky neznamená návrat ke stavu před krizí, ale skok vpřed. Musíme napravit krátkodobé škody způsobené krizí tak, abychom rovněž investovali do naší dlouhodobé budoucnosti. Veškeré prostředky získané prostřednictvím nástroje „Next Generation EU“ budou přidělovány pomocí programů EU v rámci přepracovaného dlouhodobého rozpočtu EU:

Zelená dohoda pro Evropu jako strategie oživení EU:

 • Rozsáhlá vlna renovací budov a infrastruktury a rozvinutější oběhové hospodářství přinesou pracovní příležitosti na místní úrovni.
 • Zavádění projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, zejména větrné a solární energie, a nastartování čistého hospodářství založeného na využívání vodíku.
 • Čistší doprava a logistika, včetně instalace jednoho milionu dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, a rozvoj cestování po železnici a čisté mobility v našich městech a regionech.
 • Posílení Fondu pro spravedlivou transformaci na podporu rekvalifikace a pomoc podnikům při vytváření nových ekonomických příležitostí.

Posílení jednotného trhu a jeho přizpůsobení digitálnímu věku:

 • Investice do většího a lepšího propojení, zejména rychlého zavádění sítí 5G.
 • Silnější průmyslová a technologická přítomnost ve strategických odvětvích, včetně umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, superpočítačů a cloudu.
 • Vybudování reálné ekonomiky založené na datech jako hnací síly inovací a vytváření pracovních míst.
 • Větší kybernetická odolnost.

Spravedlivé a inkluzivní oživení pro všechny:

 • Krátkodobý evropský systém zajištění v nezaměstnanosti (SURE) poskytne 100 miliard EUR na podporu pracovníků a podniků.
 • Agenda dovedností pro Evropu a akční plán digitálního vzdělávání zajistí digitální dovednosti pro všechny občany EU.
 • Spravedlivá minimální mzda a závazná opatření týkající se transparentnosti odměňování pomohou zranitelným pracovníkům, zejména ženám.
 • Evropská komise zintenzivňuje boj proti daňovým únikům, což pomůže členským státům generovat příjmy.

BUDOVÁNÍ ODOLNĚJŠÍ EU

Evropa musí posílit svou strategickou autonomii v řadě konkrétních oblastí, včetně strategických hodnotových řetězců a posíleného prověřování přímých zahraničních investic. Pro zlepšení připravenosti na krize a krizového řízení Komise posílí Evropskou agenturu pro léčivé přípravky a svěří významnější úlohu Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) při koordinaci zdravotnické reakce v krizích.

Oživení se musí jednoznačně zakládat na základních právech a plném dodržování zásad právního státu. Veškerá mimořádná opatření musí být časově omezená a musí být zcela přiměřená. Posouzení Komise bude zahrnuto do první zprávy v rámci mechanismu v oblasti právního státu.

Můžeme a musíme se z této krize poučit, ale toho lze dosáhnout pouze zapojením občanů, komunit a měst. Konference o budoucnosti Evropy bude hrát důležitou úlohu při dalším posilování demokratických základů Evropy v krizi po koronaviru.

ODPOVĚDNOST VEDOUCÍ ÚLOHY VE SVĚTĚ

EU je odhodlána vést mezinárodní úsilí směřující ke skutečně globálnímu oživení, zejména prostřednictvím společné koordinace s Organizací spojených národů, G20 a G7, Mezinárodním měnovým fondem, Světovou bankou nebo Mezinárodní organizací práce. Bude i nadále úzce spolupracovat se svými bezprostředními sousedy na východě a na jihu a se svými partnery v Africe.

SOUVISLOSTI

Společné prohlášení členů Evropské rady přijaté dne 26. března 2020 vyzvalo Evropskou komisi, aby vypracovala koordinovanou strategii pro ukončování mimořádných opatření, komplexní plán na podporu oživení a navrhla bezprecedentní investice, aby umožnila normální fungování naší společnosti a hospodářství a dosáhla udržitelného růstu, který by měl zahrnovat ekologickou a digitální transformaci. Na základě tohoto mandátu předložili předsedové Komise a Rady dne 15. dubna jako první krok společný evropský plán rušení opatření proti šíření COVID-19. Balíček, který byl dnes předložen na základě přepracovaného návrhu příštího dlouhodobého rozpočtu EU a aktualizovaného pracovního programu Komise na rok 2020, se zabývá druhou částí mandátu, konkrétně potřebou komplexního plánu na podporu oživení.

EU jako jeden celek již rychle a koordinovaným způsobem rázně zareagovala, aby zmírnila dopad krize způsobené koronavirem. Uvolnila rámec pro fiskální a státní podporu, aby poskytla členským státům prostor k jednání. V rozpočtu EU využíváme každé euro, které je dispozici, na podporu zdravotnictví, pracovníků a podniků a k mobilizaci finančních prostředků z trhu na pomoc při záchraně pracovních míst.

 
 • Zdroj: Evropská komise