Hrozba tvrdého brexitu trvá, Česko je na něj připraveno

Britská premiérka Theresa Mayová se pokusí na poslední chvíli vyjednat s Evropskou unií změny v dohodě o odchodu Velké Británie z EU. Donutili ji k tomu britští poslanci, kteří odhlasovali, aby Mayová našla a dojednala alternativní řešení pro udržení průchodnosti britsko-irské hranice. Výstupová dohoda předpokládá, že dokud se Británie a EU nedohodnou na režimu, který zachová plně průchozí hranici pro osoby a zboží, neodejde Británie z celní unie a vnitřního trhu.

Část vládních konzervativních poslanců tuto tzv. irskou pojistku považuje za trojského koně, kterého EU použije, aby Británii nedovolila opustit společný trh. Po úterním hlasování spoléhají na to, že Unie přistoupí na změny, které pojistku z dohody odstraní. Zástupci členských států se už nechali slyšet, že dohodu měnit nechtějí.

Mayová slíbila, že změnu dohody dojedná. Pravděpodobně přijde s požadavky, které obsahuje tzv. Malthousův kompromis, připravený konzervativním poslancem Kitem Malthousem. Ten předpokládá, že přechodné období pro vyjednání konečné dohody o vztazích EU a Velké Británie, včetně režimu na irské hranici, se protáhne ze dvou na tři roky, po které Británie bude ctít dosavadní práva unijních občanů, kteří v zemi žijí. Za to by EU měla irskou pojistku z výstupové dohody odstranit.

Jednání teprve začnou, takže stále nelze vyloučit tvrdý brexit. I kdy britští poslanci v úterý večer odhlasovali také nezávaznou deklaraci, která odmítá brexit bez výstupové dohody.

ČESKÝ ZÁKON DÁVÁ JISTOTU BRITSKÝM OBČANŮM

V rámci příprav na tvrdý brexit přijala 9. ledna česká vláda speciální Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Zákon byl následně 23. 1. schválen hlasy 170 poslanců Sněmovny parlamentu ČR, nikdo se nevyslovil proti.

Svaz průmyslu a dopravy ČR vznik zákona podporuje a poskytl své vyjádření ministerstvu vnitra. V něm žádal maximální zjednodušení situace pro zaměstnance s britským občanstvím, kteří zastávají klíčové pozice v řadě společností.

Následně poslanci schválili doprovodné usnesení ve znění: „Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska vedla intenzivní debatu nad recipročními pravidly ze strany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska směrem k občanům České republiky, jako jsou schválena v tomto zákoně.“

Usnesení považuje Svaz průmyslu a dopravy ČR také za důležité, protože tato nouzová opatření k překlenutí období nejistoty vyžadují dobrou vůli obou stran.

ZÁKON SE VZTAHUJE TAKÉ NA VYBRANÉ SLUŽBY

Cílem návrhu je v případě tzv. tvrdého brexitu předejít závažným komplikacím jak pro britské občany a jejich rodinné příslušníky nacházející se k rozhodnému datu v České republice, tak i pro příslušné české orgány. Česká republika vůči britským občanům zvolila po časově omezené období od 30. 3. 2019 do 31. 12. 2020, postup spočívající v zachování vybraných práv, což umožní postupovat maximálně recipročně vůči nabídce britské vlády.

Kromě úpravy práv občanů Velké Británie pobývajících na území České republiky, upravuje zákon také poskytování některých služeb těmito osobami na našem území. To zahrnuje i poskytování finančních služeb na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království.

Ustanovení tohoto zákona se použijí přednostně před ustanoveními jiných právních předpisů upravujících uvedené vztahy. Zákon nabude účinnosti dnem, kdy pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, nevstoupí-li současně v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii.

Tento zákon pozbude platnosti dnem vstupu dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii v platnost. Nevstoupí-li dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii v platnost do 31. 12. 2020, tento zákon pozbude platnosti uplynutím dne 31. 12. 2020.

Z výše uvedeného je patrné, že jde o dočasné řešení, jehož cílem je minimalizovat negativní dopady a nejistotu, způsobenou tvrdým brexitem, v období mezi březnem 2019 a nastolením nového smluvně založeného vztahu Velké Británie a EU.

OBLASTI, KTERÉ ZÁKON UPRAVUJE

 • pobyt občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království na území České republiky,
 • nabývání státního občanství České republiky občanem Spojeného království,
 • uzavírání manželství a registrovaného partnerství občanem Spojeného království a prohlášení o podobě jeho jména,
 • přístup občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království na trh práce a podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti,
 • výplatu některých dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči občanu Spojeného království nebo rodinnému příslušníkovi občana Spojeného království,
 • daně z příjmů ve vztahu ke Spojenému království,
 • stavební spoření občana Spojeného království,
 • penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření osoby s bydlištěm na území Spojeného království,
 • provádění platební transakce v britských librách a provádění platební transakce s využitím platebních služeb ve Spojeném království,
 • uznávání odborné kvalifikace občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království,
 • uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané na území Spojeného království,
 • poskytování právních služeb občanem Spojeného království,
 • poskytování daňového poradenství občanem Spojeného království nebo rodinným příslušníkem občana Spojeného království,
 • poskytování finančních služeb na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království,
 • poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání zahraniční vysokou školou, která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území Spojeného království nebo byla zřízena nebo založena podle práva Spojeného království, nebo její tuzemskou pobočkou,
 • nakládání s léčivými přípravky vyrobenými nebo propuštěnými ve Spojeném království,
 • veřejnou sbírku konanou právnickou osobou se sídlem na území Spojeného království,
 • postavení osoby se sídlem na území Spojeného království v oblasti hazardních her.
Jan Stuchlík
kategorie Evropská unie