Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace v roce 2022

Rok se s rokem sešel a opět nás čekají letní dětské tábory. Letos již nejsou epidemiologickou situací omezeny, ale přesto zůstavá na místě dodržovat pravidla spojená s těmito akcemi pro děti a hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví.
 
Legislativní rámec

Zotavovací akce pro děti a jiné podobné akce pro děti jsou upraveny § 8 až § 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a dále prováděcím právním předpisem vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o zotavovacích akcích“).

Příměstské tábory nejsou legislativou orgánu ochrany veřejného zdraví upraveny. Nejedná se o akce pobytové, ale o akce s denní docházkou. Pod výkon státního zdravotního dozoru orgánu ochrany veřejného zdraví standardně spadají provozovny stravovacích služeb, které často zajišťují stravování účastníků příměstských táborů. Pořadatelé příměstských táborů mohou v souladu s doporučením ministerstva, v   rozsahu aplikovatelném pro daný konkrétní typ příměstského tábora, postupovat.

Zotavovací akce pro děti je definována jako organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě umožnit získat specifické znalosti nebo dovednosti.  

Jiná podobná akce pro děti je organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po dobu kratší než je definována zotavovací akce, tj. akce s počtem do 29 dětí do 15 let nebo s dobou trvání do 5 dnů.

Pořádajícím osobám jiných podobných akcí pro děti se doporučuje, s ohledem na obecné principy ochrany zdraví, postupovat v souladu s povinnostmi uloženými zákonem o ochraně veřejného zdraví zotavovacím akcím pro děti v § 8 až §11, a to včetně ohlášení akce u místně příslušné krajské hygienické stanice a zajištění hygienických požadavků v souladu s vyhláškou o zotavovacích akcích. V této souvislosti upozorňujeme, že ustanovení § 10 se na jiné podobné akce pro děti, ve spojení s § 12 zákona o ochraně veřejného zdraví, vztahuje.

Při naplňování povinností uložených § 11 zákona o ochraně veřejného zdraví se zvláštní důraz klade na provedení vstupního zdravotního filtru u dětí, a nad rámec zákona lze provést i u ostatních účastníků akce, dále na stanovený zdravotní dohled v průběhu konání akce a na vedení veškeré zdravotnické dokumentace, včetně zdravotnického deníku, a na předání informace o zdravotním stavu dítěte rodičům po ukončení akce.

Zajištění ochrany zdraví účastníků akce

Dále se klade důraz na dodržování pravidel osobní i provozní hygieny všech účastníků akce, a to v souladu s obecně platnými protiepidemickými opatřeními – mytí rukou, event. dle aktuální situace použití dezinfekce, použití roušek v návaznosti na vykonávanou činnost (např. pro zdravotníka při ošetřování nemocného nebo z nákazy podezřelého), dodržování principů respirační hygieny při kašlání, kýchání a rýmě (zakrytí nosu a úst, užití kapesníku na jedno použití, odstranění použitého kapesníku do odpadu, očista rukou), kontrola dodržování zásad osobní hygieny dětmi a ostatními účastníky akce, sanitace prostor a prostředí, tj. provozní hygiena všech prostor tábora, se zvláštním zřetelem na hygienická zařízení a jejich vybavení (toaletním papírem, tekoucí pitnou event. teplou vodou, mýdlem v dávkovači, dle možností jednorázovými ručníky, nebo každé dítě musí mít k dispozici  vlastní ručník, dle potřeby dezinfekcí s plným virucidním účinkem), pravidelné větrání všech prostor v pevném objektu. Zvláštní důraz je kladen na osobní a provozní hygienu osob činných při přípravě stravy ve stravovacím provozu (stravovacím úseku), včetně vyčleněného samostatného hygienického zázemí pro personál kuchyně. Obdobně je důraz kladen na dodržení vysokého hygienického standardu v prostorách izolace nemocných nebo z nákazy podezřelých, včetně vyčlenění hygienických zařízení pro tyto osoby.

Konkrétní hygienické požadavky se odvíjí od typu akce (pevný objekt, chatky, stanové tábory) a od standardního způsobu zajištění jednotlivých činností v daném typu akce, tj. pravidelný denní úklid s použitím dezinfekčních prostředků s plným virucidním účinkem a pravidelné větrání všech provozních i ubytovacích prostor (např. 2x denně úklid a dezinfekce WC, umýváren a jídelny před každým jídlem) a dle konkrétní situace úklid a dezinfekce celého areálu tábora v průběhu akce s důrazem na úklid mezi jednotlivými běhy. Z tohoto důvodu by měl být mezi jednotlivými běhy zajištěn jeden volný den. Pokud nelze z provozních důvodů zajistit, lze připustit provedení úklidu a potřebné dezinfekce celého areálu, včetně vyvětrání všech pobytových prostor tak, že bude dodržena časová prodleva mezi jednotlivými běhy bez přítomnosti dětí.

Při střídání běhů je vhodné, v návaznosti na místní podmínky, minimalizovat kontakt mezi dětmi z jednotlivých běhů. 

Úklid areálu tábora a ubytovacích prostor za účasti dětí je prováděn standardním způsobem, a to za podmínek dodržování zásad osobní hygieny a pod dohledem fyzické osoby činné na akci. U malých, především stanových táborů, kde jsou stanovené činnosti součástí denního režimu, lze pod dohledem fyzické osoby (vedoucích) a za podmínek zvýšené hygieny, umožnit dětem mytí nádobí (tj. nádobí určené pro přípravu pokrmů a vlastního nádobí, přičemž platí zásada, že vlastní nádobí si každé dítě myje samo a dále zajistit, aby poslední oplachová pitná voda vlastního nádobí byla tekoucí). Vždy se však děti vylučují z úklidu hygienických zařízení, ošetřovny, izolace, výrobní části stravovacího úseku, provádění dezinfekce.

Suché záchody musí být vybaveny omyvatelným a dezinfikovatelným prknem, popř. obklady u dřevěných latrín, event. dle možností dalšími omyvatelnými a dezinfikovatelnými povrchy, musí být zajištěno pravidelné vrstvení přírodním materiálem a denní dezinfekce. V případě mobilních WC musí být zajištěna stanovená očista a dezinfekce. WC musí být zřízeny v dostatečném počtu, podle možností se užívají odděleně dle skupin dětí. Pro zajištění podmínek osobní hygieny po použití toalety musí být zajištěno mytí rukou v tekoucí vodě a v návaznosti na aktuální místní epidemiologickou situaci na konkrétní akci lze užít dezinfekční přípravek na ruce s plným virucidním účinkem.

V této souvislosti upozorňujeme, že základním hygienickým opatřením je zajištění pravidelného a správného mytí rukou (v souladu s doporučením MZ) v tekoucí teplé vodě za použití tekutého mýdla a ručníku na jedno použití. Pokud se z důvodu místní epidemiologické situace použije na dezinfekci rukou přípravek s plným virucidním účinkem, aplikuje se na osušené ruce s použitím dostatečného množství prostředku tak, aby vystačil i na hřbet rukou a nejen na prsty a dlaně.

V případě řešení mimořádné epidemiologické situace na akci se doporučuje dezinfekční přípravek s plným virucidním účinkem k dezinfekci rukou umístit do prostor hygienického zařízení, do jídelny, kuchyně, ošetřovny a izolace, prostor určených ke shromažďování, na místo určené k zajištění pitného režimu a na místo určené k manipulaci s pitnou vodou, v případě její donášky nebo dovozu.

Celý článek je zde.

  • Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví