Usnesení 24. sněmu LOK-SČL

1. Sněmu se zúčastnilo 45 delegátů s platným mandátem, zastupujících 43 místních organizací LOK-SČL. V souladu s čl. 13 odst. 4 Stanov byl sněm prohlášen za usnášeníschopný.

2. Sněm schválil navržený program.

3. Sněm zvolil mandátovou komisi ve složení MUDr. Doležalová, MUDr. Sedláček, MUDr. Vávra.

4. Sněm schválil zprávu o činnosti přednesenou MUDr. Engelem.

5. Sněm schválil zprávu o hospodaření přednesenou Irmou Drobnou 

6. Sněm schválil zprávu revizní komise LOK-SČL přednesenou doc. MUDr. Beranem 

7. Sněm považuje za krajně nezodpovědné rozhodnutí Vlády ČR o snížení státního příspěvku do prostředků veřejného zdravotního pojištění (tzv. platba za státního pojištěnce). V situaci nekontrolovaného růstu inflace a zcela neodhadnutelného vývoje růstu výdajů ze zdravotního pojištění v souvislosti s trvající uprchlickou krizí je toto vládní rozhodnutí téměř katastrofální. Sněm důrazně žádá Vládu ČR, aby toto své rozhodnutí zrušila.

8. Sněm projednal současnou personální situaci v českých nemocnicích. Konstatuje trvající personální poddimenzování českých nemocnic. Za velký problém považuje zejména odliv zkušených lékařů z nemocniční do ambulantní sféry a trend směřující ke „kanibalizaci“ nemocnic.

9. Sněm se zabýval problémem nepříznivého demografického vývoje mezi českými lékaři a i mezi studenty lékařských fakult. Konstatuje, že navýšení počtu studentů lékařských fakult, které neprovázelo příslušné navýšení vzdělávacích kapacit, bude mít negativní dopad na kvalitu pregraduálního studia.

10. Sněm konstatuje, že stávající ekonomický vývoj, zejména bezprecedentní inflace, bude mít negativní vliv na špatnou personální situaci českých nemocnic. Sněm proto požaduje kompenzaci formou navýšení platů a mezd, a to minimálně o 10 % v průběhu roku 2022 a o 15 % od 1. ledna 2023, což by mělo alespoň pokrýt inflaci.
 
11. Sněm konstatuje, že zajištění dostupnosti nepřetržité zdravotní péče stále stojí výhradně na personálu nemocnic, a to za cenu překračování maximálně přípustného objemu přesčasové práce. V době pandemické krize bylo možno tento stav dočasně tolerovat, což ale následně vedlo ke zvýšenému odchodu zdravotníků z nemocnic. Bohužel i po ústupu pandemie je z přístupu vedení resortu zdravotnictví i vlády jako celku zřejmé, že tento stav berou jako trvalou samozřejmost. Sněm upozorňuje, že v případě neřešení problémů ve zdravotnictví, bude ukončení této praxe prvním opatřením.

V Praze 14. 6. 2022
Zapsal: MUDr. Miloš Voleman
Schválil: MUDr. Martin Engel

  • Zdroj: Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů