Jednal sněm OS STAVBA ČR

Již VI. zasedání svazového Sněmu v současném volebním období proběhlo ve středu 8. prosince v jednom ze salonků pražského Hotelu Olšanka.
 
Po uvítání předsedou svazu Ing. Pavlem Zítkem a nezbytných procedurálních bodech programu následovaly stěžejní body jednání – a je vhodné předeslat, že jedním z nejdůležitějších bylo odsouhlasení návrhu Dodatku č. 3 Kolektivní smlouvy vyššího stupně, týkajícího se mezd a platů. Schválený návrh, který představil předseda Komise kolektivního vyjednávání Petr Janoušek, bude postoupen našemu sociálnímu partnerovi – Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
 
Za řízení člena Předsednictva OS Tomáše Krejčího byli členové Sněmu podrobně seznámeni s činností svazového Předsednictva, kdy obsáhlou prezentaci, kterou všichni členové Sněmu obdrželi elektronickou poštou, okomentoval předseda svazu. Zdůraznil, že s ohledem na současný vývoj inflace požaduje ČMKOS minimální nárůst mezd a platů ve výši 6%, nejlépe však 9% všude tam, kde je to ekonomicky únosné. Probral také uvažované pozvání předsedy ČMKOS, který bude zvolen na sjezdu koncem dubna 2022, na náš květnový Sněm v příštím roce, a v této souvislosti omluvil neúčast předpokládaných hostů na dnešním jednání – kolegů ze slovenského IOZ.
 
Nový člen Revizní komise Pavel Kučera pak přítomné seznámil se stanoviskem sekce cementářů ve vazbě na současnou situaci, s výhledy a riziky tohoto oboru. Projednáno bylo, tak jako na každém Sněmu, průběžné plnění Programu a rezolucí VIII. sjezdu OS Stavba ČR, stejně jako početní stav našich členů a základních a místních organizací. U schvalování Plánu práce na příští rok upozornil Ing. Pavel Zítko na možné změny vzhledem k případným opatřením v souvislosti s epidemií COVID-19. Schválen byl návrh svazového rozpočtu na rok 2022, a to i na doporučení Revizní komise OS, které zdůvodnil její předseda Ing. Pavel Němejc. Sněm také vzal na vědomí informaci
o stavu našeho odborového majetku.
 
V doplňující volbě člena svazového Předsednictva byl – na návrh Regionu II – všemi hlasy zvolen Michal Hrabina, předseda ZO OS Stavba ČR, Skanska DS, s dlouholetou zkušeností jak v podnikovém kolektivním vyjednávání, tak s reprezentací odborů na mezinárodní úrovni.
 
Valná hromada Podpůrného fondu OS projednala za řízení předsedy Rady PF a místopředsedy svazu Stanislava Augustina zprávu o činnosti fondu a schválila potřebné změny v jeho statutu.
 
Tím byl v podstatě program jednání Sněmu vyčerpán, Ing. Pavel Zítko v závěrečném slovu poděkoval všem za aktivní účast a popřál hlavně pevné zdraví do všech následujících dnů.
  • Zdroj: OS STAVBA ČR, Stavebník