Konference Pracovně lékařské služby a nemoci z povolání – právní úprava a praxe

2. odborná konference k problematice prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce
 

Pracovnělékařské služby a nemoci z povolání – právní úprava a praxe,

 
pořádaná pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR,
s osobní záštitou předsedy výboru MUDr. Víta Kaňkovského,
 
ve středu dne 9. listopadu 2022 od 9.00 do 16:00 hodin
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR,
Sněmovní 1, Praha 1 – Malá Strana, konferenční sál č. 205b.
_________________________________________________________________________
 
Poškození zdraví z práce se svými sociálně-ekonomickými dopady citelně dotýká postižených osob, jejich rodin a v důsledku celé naší společnosti. Mezi významná opatření v oblasti prevence patří funkční systém pracovnělékařských služeb a preventivních pracovnělékařských prohlídek, s ohledem na rizika práce a pracovního prostředí. To zejména ve vazbě na prevenci nemocí z povolání a související proces jejich uznávání, odškodňování vzniklé újmy na zdraví a rehabilitaci ke zpětnému začleňování postižených osob do pracovního a společenského života.
 
 
Cílem konference je zhodnotit vývoj a aktuální stav v uvedené oblasti na základě zkušeností jednotlivých zainteresovaných subjektů, s ohledem na potřeby praxe. Za tím účelem je v programu věnován výrazný prostor k otevřené diskuzi.
_________________________________________________________________________
 

P r o g r a m

 
8:30 – 9:00 P r e z e n c e
 
9:00 – 9:10 Zahájení, uvítání účastníků konference
 
9:10 – 9:30
Úvodní slovo
– MUDr. Vít Kaňkovský, předseda Výboru pro sociální politiku PS PČR
– zúčastnění představitelé MZ ČR, MPSV a sociálních partnerů.
_________________________________________________________________________
 
9:30 – 11:00 I. blok: Pracovnělékařské služby z pohledu prevence poškození zdraví z práce

Pracovnělékařské služby a vnímání prevence nemocí z povolání
Prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
Společnost pracovního lékařství ČLS JEP

 
Mezinárodní a národní zakotvení pracovnělékařských služeb se zaměřením na ČR a negativní dopady absence pracovnělékařských prohlídek
Mgr. Matyáš Fošum
Odbor ochrany veřejného zdraví MZ ČR
 
Význam pracovnělékařských služeb a preventivních pracovnělékařských prohlídek z hlediska jejich uplatňování v praxi
JUDr. Bořivoj Šubrt
Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovně právních vztahů
 
Diskuze k první tematické části programu
 
_________________________________________________________________________
11:00 – 11:20   P ř e s t á v k a  na kávu
_________________________________________________________________________
 
11:20-12:50 II. blok: Nemoci z povolání

Proč je důležité diagnostikovat a odškodňovat nemoci z povolání? Historický pohled a nové nemoci z povolání

 
Proces uznávání nemocí z povolání – klinická část
Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK Praha
 
Proces uznávání nemocí z povolání – hygienická část
MUDr. Markéta Holubová
Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství MZ ČR
 
Proces uznávání nemocí z povolání z pohledu sociálních partnerů
– pozvaní zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců
 
Diskuze ke druhé tematické části programu
_________________________________________________________________________
12:50 – 13:30   P ř e s t á v k a  na oběd
_________________________________________________________________________
 
13:30 – 15:00 III. blok: Pracovněprávní a sociálně-ekonomické aspekty poškození zdraví z práce

Praktické zkušenosti s odškodňováním poškození zdraví z práce – pozvaní zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a pojišťoven

 
Cesty a nástroje ke snižování sociálně-ekonomických důsledků poškození zdraví z práce – pozvaní zástupci ze sociálně zdravotní oblasti
 
Diskuze ke třetí tematické části programu
_________________________________________________________________________
 
15:00 – 15:40 IV. blok: Současná právní úprava a praxe – zásadní témata k řešení
 
P a n e l o v á   d i s k u z e
– přihlášené diskuzní příspěvky, dotazy, připomínky a náměty účastníků konference
 
15.40 – 16.00 Formulace závěrů a ukončení konference.
 
 
 
Přílohy:
  • Zdroj: Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA