MPSV se podařilo zlepšit situaci v Lékařské posudkové službě a navrhuje další kroky

Ministerstvo práce a sociálních věcí přijalo řadu opatření, které vedly k bezprostřední stabilizaci lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení (dále jen „LPS“). Došlo ke zrychlení a zefektivnění vydávání posudků včetně zlepšení stavu při vyřizování odvolací posudkové agendy.
 
Celkový počet nedodělků se podařilo od října 2019 snížit o dalších 2172 posudků. Na základě průběžného vyhodnocování účinnosti přijatých opatření, MPSV navrhuje další konkrétní systémové změny, které povedou k dlouhodobému zajištění činnosti LPS.
 
MPSV v roce 2019 zavedlo celou řadu opatření vedoucí ke zrychlení a zefektivnění vydávání posudků, např. zavedení výkonnostních ukazatelů, odměn pro posudkové lékaře nebo strukturovaného posudku. Těmito interními kroky se podařilo zajistit plynulý chod LPS OSSZ, ČSSZ a posudkových komisí MPSV (PK MPSV), udržet kvalitu a odbornou úroveň lékařské posudkové činnosti, snížit počty kontrolních lékařských prohlídek, snížit počty aprobací, zlepšit stav ve vyřizování agendy PK MPSV, nastavit pravidla pro optimalizaci zatížení jednotlivých pracovníků LPS a tím i lépe zacílit odměňování za vícepráci (posudky vypracované nad stanovené optimální ukazatele výkonu).
V rámci dílčí změny systemizace došlo k vytvoření několika nových systemizovaných míst odborných asistentů posudkového lékaře na OSSZ, kdy jejich činnost lze vyhodnotit s pozitivním dopadem na zabezpečení celkové agendy posudkových lékařů OSSZ.
 
Opatření jsou uvedena v materiálu MPSV „Informace o řešení lékařské posudkové služby, návrh dalšího postupu“, který vláda projednala a schválila dne 13. ledna 2020. Nyní MPSV zpracovává návrh věcného a právního řešení LPS, které by mělo zajistit stabilizaci ve střednědobém horizontu.
 
Základní a klíčové je zavedení pozice odborného zdravotnického nelékařského pracovníka s vysokoškolskou zdravotnickou kvalifikací (dále jen „OZNP“) do činnosti LPS OSSZ, definováním jeho role v posuzování v nepojistných sociálních systémech (s možným postupným zvyšováním jejich počtu), se zachováním odpovědnosti lékaře OSSZ za výsledek posouzení. Od takto vzniklého „týmu“ OZNP a lékař, se již dá očekávat, že zvládne podstatně větší objem práce (než by zvládnul samotný lékař), což v praxi napomůže řešit nedostatek lékařů na OSSZ, resp. také postupné odchody lékařů v již důchodovém věku.
 
V rámci nalezení způsobu, jak při kritické personální situaci ve zdravotnictví obecně, zabezpečit do budoucna LPS v nepojistné odvolací agendě, MPSV také zvažuje zavedení monokratického lékařského posouzení (sjednocení v rámci všech odvolacích posudkových agend) pod ČSSZ. Předpokladem úspěšné realizace této možnosti je připravenost ČSSZ na plynulé převzetí této rozsáhlé posudkové odvolací agendy.
 
 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí