Nařízení o zahraničních subvencích

Tento nový soubor pravidel pro kompenzaci narušení zahraničními subvencemi umožní, aby byla EU nadále otevřená obchodu a investicím a aby měly všechny společnosti působící na jednotném trhu rovné podmínky.

Nařízení Komise předložila v květnu 2021 a Evropský parlament a Rada jej v rekordním čase schválily již v červnu 2022. Nařízení o zahraničních subvencích se vztahuje na všechny hospodářské činnosti v EU: zahrnuje spojování podniků (fúze a akvizice), veřejné zakázky a veškeré další tržní situace. Nová pravidla dávají Komisi pravomoc prošetřit finanční příspěvky poskytnuté třetími zeměmi společnostem, jež vyvíjejí hospodářskou činnost v EU, a v případě potřeby napravit jejich rušivé účinky.

Nařízení o zahraničních subvencích se skládá ze tří nástrojů, které bude Komise při prosazování používat:

  • Povinnost společností oznámit Komisi spojení, která zahrnují finanční příspěvek od vlády země mimo EU, pokud i) společnost, která je předmětem akvizice, jedna z fúzujících stran nebo společný podnik vytváří na území EU obrat ve výši nejméně 500 milionů EUR a ii) dotčený zahraniční finanční příspěvek činí nejméně 50 milionů EUR;
  • Povinnost společností oznámit Komisi účast v zadávacích řízeních, pokud i) odhadovaná výše zakázky činí nejméně 250 milionů EUR a ii) dotčený zahraniční finanční příspěvek od země, jež není členem EU, činí nejméně 4 miliony EUR; Komise může zakázat přidělení zakázek v rámci těchto postupů společnostem, které jsou příjemci subvencí narušujících hospodářskou soutěž.
  • Ve všech dalších tržních situacích může Komise zahájit šetření z vlastního podnětu (z moci úřední), bude-li mít podezření, že se jedná o zahraniční subvence s rušivým účinkem. Bude moci rovněž požadovat oznámení ad hoc v případě zadávacích řízení a menších spojení. 

Dokončení oznámeného spojení ani přidělení veřejné zakázky vyšetřovanému uchazeči nebude možné, dokud Komise neukončí své šetření. V případě nedodržení této povinnosti může Komise uložit podniku pokutu až do výše 10 % celkového ročního obratu.

Poté, co nařízení o zahraničních subvencích vstoupí v platnost, začne jeho klíčová prováděcí fáze a použitelným se stane za šest měsíců, tedy od 12. července 2023. Od tohoto data bude Komise moci zahájit šetření z moci úřední. Oznamovací povinnost budou mít společnosti od 12. října 2023. V nadcházejících týdnech předloží Komise návrh prováděcího nařízení, které objasní platná pravidla a postupy, včetně oznamovacích formulářů.

Generální ředitel BusinessEurope Markus J. Beyrer k tomuto dodal: „Zvýšená aktivita společností v Evropské unii, které využívají zahraniční dotace narušující hospodářskou soutěž, odhalila několik regulačních mezer, které stávající nástroje EU neřeší. Na tento problém jsme opakovaně upozorňovali a legislativní návrh zohlednil řadu doporučení, která evropská podnikatelská obec předložila. Tento krok je správným směrem při řešení stávajících právních mezer a prevenci narušení trhu, protože bude řešit narušení trhu a zároveň poskytne hospodářským subjektům právní jistotu.“ 
BusinessEurope zároveň zdůraznila, že EU musí zůstat otevřená obchodu a zahraničním investicím, které jsou pro naši hospodářskou prosperitu velmi důležité.

Společnosti spolupracující se zahraničními firmami se sídlem mimo EU by si měly ověřit, zda jejich partneři, dodavatelé nebo i subdodavatelé získali nějakou formu státní podpory a následně zvážit, jakým způsobem nová regulace dopadne na jejich spolupráci. Přitom nařízení může ovlivnit i některé již realizované transakce.

Mikuláš Nozar
kategorie Evropská unie