Národní zpráva pro Českou republiku zveřejněna

Národní zpráva o České republice není pro byznys překvapením, řada problémů přetrvává nebo se prohlubuje, zejména pokud jde o podnikatelské prostředí.

Komise považuje ekonomický růst v České republice i přes jeho pokles za dostatečně solidní pro udržení tempa konvergence k průměru EU. Ekonomický růst bude nadále ohrožen nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nízkými investicemi do produktivity, nedůvěrou domácích i zahraničních investorů v efektivitu veřejné správy, vysokými administrativními náklady, narůstající šedou ekonomikou a prohlubujícími se regionálními nerovnostmi. ČR má i nadále nejnižší míru nezaměstnanosti v rámci EU (2,3 % v 2018) a OECD. Růst zaměstnanost, která byla v roce 2018 na úrovni 73,8 % v 2018, se v dalším období zpomalí. Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí či nedostatečné investice do infrastruktury zůstávají problémem.

Proces Evropského semestru 2019 byl odstartován zveřejněním Výroční zprávy k růstu a doprovodných dokumentů v listopadu 2018. Dalším krokem je zveřejnění národních zpráv tzv. country reports dne 27. 2. 2019, které analyzují socio-ekonomickou situaci v členských státech a jsou základem pro další konzultace a vypracování specifických doporučení.

Zpráva pro Českou republiku vyznívá obecně pozitivně. Komise považuje hospodářský růst i přes jeho pokles v roce 2018 stále ještě jako solidní a podporující postupnou ekonomickou konvergenci k průměru EU. Hospodářský růst je tažený převáženě domácí poptávkou. Česká republika je však malou a otevřenou ekonomikou. Je zde tedy riziko, že v budoucnu bude růst ohrožen nedostatky na trhu práce a nejistou světovou poptávkou. Česká republika bude i nadále ovlivněná potenciálními problémy v mezinárodním obchodě a závislá na ekonomickém vývoji svých nevětších obchodních partnerů z EU – Německem a Francií. Česká republika má i nadále nejnižší míru nezaměstnanosti a počet zájemců o zaměstnání na jedno pracovní místo je nejnižší jak v celé EU, tak i mezi členy OECD. Důsledkem toho je, že firmy investují více do strojního vybavení, aby vykompenzovaly chybějící pracovní sílu. Nicméně nízké investice do produktivity práce by v budoucnu mohly brzdit ekonomický růst.

CO OHROZÍ BUDOUCÍ RŮST

Ekonomický růst dosáhl svého pravděpodobného stropu. V roce 2017 dosáhl 3 % a v nadcházejících letech bude nejspíše zpomalovat a přibližovat 2 %, což by mělo alespoň snížit inflační tlaky. Snižování pracovní síly v produktivním věku a technologické změny přináší další výzvy. Neuspokojivý demografický vývoj a omezené prostředky investované do produktivity ovlivní další ekonomický růst. Mimo opatření zaměřených za využití pracovního potenciálu skupin nedostatečně zastoupených na trhu práce, je zde vzrůstající tendence využívání zahraniční pracovní síly ze zemí EU a mimo EU. Negativní dopad nedostatku potřebných dovedností na ekonomický růst se ještě umožní v souvislosti s průmyslem 4:0, což si vyžádá nová opatření v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Přetrvávající administrativní zátěž a neefektivita veřejné správy mohou vést k omezení domácích a zahraničních investic a nárůstu šedé ekonomiky. Komise dále upozorňuje, že se zhoršuje dlouhodobá udržitelnost veřejných financí a podotýká, že tuto oblast ČR žádným způsobem nezlepšila.

VÝVOJ NA TRHU PRÁCE

Evropská komise velmi dobře hodnotí vývoj na trhu práce v České republice (TOP performance). Míra zaměstnanosti rostla v posledních 7 letech a v druhém čtvrtletí 2018 dosáhla 79,8 %. V roce 2019 bude její růst stagnovat. Míra nezaměstnanosti klesla z 2,9 % (2017) na 2,3 % (2018). Došlo i ke snížení míry nezaměstnanosti mladých lidí a dlouhodobě nezaměstnaných. Vzhledem k tomu, že ekonomika vykazuje téměř plnou zaměstnanost, nedostatky na trhu práce se stávají akutní. 45 % strojírenských podniků a 40 % stavebních podniků považuje nedostatek kvalifikované pracovní síly za překážku pro jejich výrobní plány. To zrychluje mzdový nárůst po mnoha letech mírného růstu. Míra zaměstnanosti zůstává stále nízká u nízko kvalifikovaných pracovníků, lidí s postižením žen s malými dětmi a starších pracovníků.

Příjmová nerovnost obecně v Českou republiku zůstává nízká. Nicméně tzv. nerovnováha v příležitostech významně ovlivňuje výsledky ve vzdělávání a riziko chudoby přetrvá. Riziko chudoby u dětí nízko kvalifikovaných rodičů je nejvyšší v EU. Tato nerovnováha začíná již v útlém dětském věku v nízko příjmových domácnostech.

PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Komise hodnotila stav podnikatelského prostředí a ekonomiky. Upozornila např., že např. dopravní infrastruktura je dlouhodobě podinvestovaná, a nedokončení páteřních spojení je překážkou dalšího ekonomického i regionální rozvoje. Jedním z dalších identifikovaných problémů je mnohem větší zdanění práce oproti ostatním zemím EU. Vysoké zdanění práce, které je způsobeno zejména výrazně vyššími odvody na sociální pojištění, má pak negativní dopady na trh práce. Podle doporučení Komise by ČR měla investovat do digitální a dopravní infrastruktury, domácího výzkumu a vývoje, klimaticko-energetické oblasti a vzdělávání a zvyšování kvalifikace. Největší překážkou podnikání pak zůstává přílišná byrokracie.

Letošní národní zprávy pro rok 2019 mají novou strukturu a obsahují rovněž analýzu investičních potřeb ekonomik členských zemí. Jedná se o příspěvek Evropské komise do dialogu s členskými zeměmi o tom, kde a jak mohou Evropské strukturální a investiční fondy nejvíce pomoci v programovacím období pro roky 2021-2027.

Zpráva ke stažení

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej
kategorie EU infoservis