Návod pro identifikaci hospodářských činností VO je schválený

Vláda začátkem listopadu schválila metodické doporučení „Identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur ve výzkumu, vývoji a inovacích“.

Podařilo se zpracovat a zajistit, aby vláda schválila materiál odstraňující výkladové nejasnosti unijních pravidel pro veřejnou podporu a nejistotu, která nelogicky omezovala spolupráci soukromé sféry a výzkumných organizací a bránila úspěšným výsledkům. Byl tak naplněn další z hlavních požadavků programového prohlášení Svazu, který Svaz spolu s Asociací výzkumných organizací a Akademií věd ČR inicioval.

Dosud v České republice chyběla metodika identifikace nehospodářských a hospodářských činností výzkumných organizací, tj. způsob jak kterou činnost ve výzkumu a vývoji poznat a před vykazováním správně zařadit. Důsledkem je situace, kdy různé orgány státní správy včetně kontrolních postupují ve stejných případech odlišným způsobem (a pokud výzkumná organizace vyhoví jednomu, poruší výklad pravidel druhého orgánu), kdy kapacity a prostředky státní správy, výzkumných organizací i podniků jsou věnovány administrativním a právním činnostem místo výzkumu a vývoji a kdy nejasné podmínky omezují potřebnou a stále nedostatečnou spolupráci výzkumných organizací s podniky. Stávající situace přitom výrazně více postihuje malé a střední výzkumné organizace a podniky s nimi spolupracující, které si nemohou vzhledem ke své velikosti dovolit samostatná právní oddělení zabývající se problematikou veřejné podpory nebo drahé advokátní služby, ani mnohaleté soudní spory o to, zda prováděná činnost je či není v souladu s pravidly veřejné podpory.

Identifikace činností a jejich rozsah jsou určující pro to, zda jejich financování z veřejných prostředků zakládá veřejnou podporu či nikoliv. Dokument návodně uvádí, jak kterou činnost poznat a správně zařadit mezi hospodářské a nehospodářské činnosti (rovněž též ekonomické/neekonomické činnosti) výzkumných organizací (nebo také „ organizací pro výzkum a šíření znalostí“) a výzkumných infrastruktur i jejich částí. V některých případech je nutno identifikovat činnosti nikoliv v rámci výzkumné organizace jako celku, ale v rámci její části („relevant entity“), tj. takové části, která je schopna provádět danou činnost samostatně (např. případy, kdy je identifikace prováděna pro účely projektů nebo výzkumných infrastruktur).

V návaznosti na další vývoj evropské legislativy a metodických dokumentů Evropské komise bude zveřejněný materiál aktualizován.

kategorie Z hospodářské politiky